Aiuto:Indice

Da NachmanYomi.

ליקוטי מוהר"ן מט, ו-וזה בחינת בראשית, בי"ת ראשית, הינו שני ראשית, והם רואש השנה ונסן, שגם נסן הוא רואש השנה, ואיתא בתקונין (תקון כא,דף מה) –והיא נקראת קבלה, כדי איהי בין תשובה תראין דרועין דמלכה, ותרין דרעוין הם תשרי ונסן, והם ימי תשובה, כי בם הוא ימי תשובה, כי בנסן בעתידין לגאל (ר"ה יא) ואין גאולה אלא על-ידי תשובה, כמו שכתוב "ובא לציון גואל וכו'"(ישעיה נט) –ובה לציון גואל (יומא פו) ועקר ידעת הקבלה הינו ידעת סודות התורה, הוא יהיה לעתיד, שאז יתגלה אוריות דעתיקא, בבחינת תענוג שבת, בבחינת- אז תתענג על ה'. וזה לשון תשרי, לשון שירה, ולשון פסח פה סח

Strumenti personali