DERECH ETZ CHAIM

Da Ramh"al yomi.
Versione del 9 lug 2023 alle 10:17 di Luciano (discussione | contributi) (→‎KADMAT)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Derech Etz Chaim

Moshe Chaim Luzzatto

ספר דרך עץ חיים

KADMAT

והוא הקדמה לספר פתחי חכמה, והוא מיוסד על ספר עץ החיים למהרח"ו זלה"ה

Prefazione dell’autore al libro “Le porte della Sapienza" , e si fonda sul libro “ETZ CHAIM” del M Rabbi Chaim Vital La sua memoria sia di benedizione.

יוצר האדם ומנהיגו הוא עשהו ויכוננהו מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בראשית רבה יז): "אמר להם, חכמתו מרובה משלכם! וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו, ינחהו להשיג עד שמי השמים דברים שהם כבשונו של עולם שכיסם עתיק יומין


Il Creatore formò l’Uomo e lo fece e lo preparò in modo che comprendesse e capisse con una intelligenza superiore agli Angeli del Servizio. Perciò i nostri Maestri, ZL, dissero (Bereshit Rabbah 17) “Disse loro, la tua Sapienza è più grande di quella degli Angeli”. Quindi se desidererai comprendere secondo la tua via, sarà facile pervenire fino ai cieli dei cieli, , alle cose diverse del mondo che ha approntato l’Antico dei Giorni.

§ 1

אך הנה טובו בידו, ולו משפט הבחירה, להתחכם ולדעת או לישאר ערום מכל חכמה, הגם שהלב והשכל בקרב גופו. וזה תראה, כי שנים הם בתבונה אחת נבראו: שכל האדם, והתורה המשכלת אותו. על התורה נאמר (ירמיה כג כט): "הלוא כה דברי כאש נאם ה'". והודיענו בזה, כי אמת הדבר, שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו, כי לא כחכמות הנכריות וידיעות החול, שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל בטרחו - אך התורה הנה קודש ה', אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מרומים. וכאשר יעסוק בה האדם למטה - אור היא אשר תאיר בנשמתו להגיע אותו אל גנזי מרומים, גנזי הבורא יתברך שמו, בדרך הארה ופעולה חזקה אשר היא פועלת בה

Ma ecco il bene è in tua mano, ed è il libero arbitrio, e perchè possiate comprendere o tralasciare ciò che è nudo di ogni Sapienza, anche se il cuore e l’intelletto è presso il vostro corpo. Riguardo alla Torah è detto (Ger. 23,29): ”Forse la Mia parola non è come il fuoco, dice H’ , come un martello che spezza la roccia?”. Da questo possiamo comprendere, che vera è la parola, in quanto la Torah è una Luce data a Israele per illuminarlo; poiché non è come le filosofie dei popoli e le scienze profane, che non sono che argomentazioni he l’intelletto vede nel proprio assopimento, mala Torah è Santa per HaShem, perché ha l’Essenza di una cosa Altissima. E quando un un uomo si occupa di essa qui nella vita terrena, c’è una luce che illumina la sua Anima e lo conduce verso i segreti altissimi, i segreti del Creatore , Benedetto Il Suo Nome, secondo il sentiero dell’illuminazione e dell’azione che ha forza perché agisce in Lei

§ 2

והוא דבר החכם (משלי ו כג): "ותורה אור" - אור ממש, ולא חכמה לבד, ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זו מציאותה למעלה, ובהיכנסה בנשמה יכנס אור בה, כאשר יכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. ואף גם זאת, הנה בדקדוק גדול נמשלה לאש ובהשוואה מדוקדקת, כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, השלהבת היא בתוכה כמוסה וסגורה, אשר בהפיח בה אז תתפשט ותתלהב ותצא מתרחבת והולכת, ובשלהבת ההיא נראים כמה מיני גוונים, מה שלא נראה בתחילה בגחלת, והכל מן הגחלת יוצא

Questo è il significato del Sapiente che dice “La Torah è Luce” (Prov. 6, 23), Luce pura , e non solo Sapienza, non immagine di luce secondo parabola, ma Luce vera, perché questa è l’essenza alta, ed entrando nell’Anima entra tale Luce in essa, come quando entri una scintilla di sole in una delle case. Ma anche questa, ecco per grande allegoria viene rappresentata come fuoco, perché quando vedi una fiamma che non ha simili, poiché la fiamma è segreta e racchiusa, che al contrario viene allora a propagarsi e fiammeggia, uscendo e andando fuori,. Tale fiamma rende visibili parecchi tipi di colore, ciò che non si vedeva dall’inizio. Tutti quando la fiamma esce.


§ 3

כן התורה הזאת אשר לפנינו, כי כל מלותיה ואותיותיה כמו גחלת הן, אשר בהצית אותן כן כאשר הן, לא ייראו כי אם גחלים וגם כמעט עמומות. ומי שישתדל לעסוק בה, אז תתלהב מכל אות שלהבת גדולה, ממולאה בכמה גוונים - הן הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא. וכבר פירשו זה בספר הזוהר על אל"ף בי"ת. ואין הדבר משל, אלא עצמי כפשוטו ממש, כי כל האותיות שאנו רואים בתורה כולן מורות על עשרים ושנים אורות הנמצאים למעלה, והאורות ההם העליונים מזהירים על האותיות, ומכאן נמשכה קדושת התורה קדושת ספר התורה, ותפילין, ומזוזות, וכל כתבי הקודש. ולפי הקדושה שבה נכתבים - כך תגדל ההשראה וההארה של האורות ההם על אותיותיהם. ולכך ספר התורה שיש בו פיסול אחד נפסל כולו, כי אין ההארה עומדת עליו כראוי, שתימשך ממנו הקדושה לעם בכח הקריאה בו

Così è la Torah che è data di fronte a noi, perché i suoi segni e le sue lettere sono come fiamma, che nella loro uscita così sono, non si fanno vedere a noise come carbono ardenti o un poco come un po' tediosi, essi sono le conoscenze che indicano il Nord in mezzo a tale segno,; è quindi spiegato nel Libro dello Zohar sulle lettere dell’alfabeto ebraico, e tale cosa non è una parabola, ma essa stessa si deve intendere nella sua letteralità. Poiché tutte le lettere che noi vediamo nella Torah, tutte insegnano su ventidue Luci che si trovano in alto. E tali Luci altissime splendono sulle lettere; da ciò consegue la santità della Torah, che santifica il rotolo della Torah, e i Tefillin, e le Mezuzot, e tutti gli scritti sacri. Secondo la santità che è negli scritti, così si ingrandisce la luce delle lettere, per questo un rotolo della Torah che abbia qualcosa di invalido è del tutto invalido, poiché la luce non è su di esso come è dovuto. Ne consegue la santità del popolo che legge in essa.

§ 3

ונשוב לענין, כי האורות עומדים על האותיות, ובאותם האורות כלולות כל הבחינות הפרטיות שיש על כל אות ואות, כאשר זכרתי. אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות ההן אלא אור אחד סתום, כמו הגחלת. אך כשמשתדל האדם להבין, וקורא וחוזר וקורא, ומתחזק להתבונן, הנה כל כך מתלהטים האורות ההם ויוצאים כמו שלהבת מן הגחלת בנשמה. ועל זה אמר התנא (אבות ה): "הפוך בה והפוך בה דכולא בה", כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים, עד שתתלהב כמעשה האש ממש

Rispondendo alla questione, poiché le luci si levano sulle lettere, e in queste stesse luci sono raccolti tutti gli aspetti particolari che possa avere ciascuna delle lettere, come ho ricordato. Ma non l’anima non viene a vedere le lettere salvo ciascuna lettera in particolare, come carboni ardenti. Ma se l’uomo si sforza a intendere, e leggendo ritorna a leggere di nuovo, e si sforza a capire, ecco che brillano le luci ed escono come fiamme dai carboni nell’animo umano. Su questo dice la Mishnah: “Gira e rigira che tutto è in essa” (Avot. 5). Poiché è necessario approfondire e girare, girare, fino a che non fiammeggino come fuoco vero.

§ 4

והנה בהיות השלהבת מתלהטת, כבר אמרתי שיש בה כמה גוונים מרוקמים, וכן נמצאים כמה ענינים גדולים נכללים בשלהבת של האור הזה. אמנם עוד ענין אחר נמצא, כי יש כמה פנים לתורה, וכבר קבלו הקדמונים, שלכל שורש מנשמות ישראל יש כולם בתורה, עד שיש ששים רבוא פירושים לכל התורה מחולקים לששים רבוא נפשות של ישראל. וזה נקרא שהתורה מתפוצצת לכמה ניצוצות, כי בתחילה מתלהטת, ואז נראים בה כל האורות הראויים לענין ההוא, ואותם האורות עצמם מאירים בששים רבוא דרכים בששים רבוא של ישראל. וזה סוד (ירמיה כג כט): "וכפטיש יפוצץ סלע". הרי לך, שאף על פי שהתורה היא בלי תכלית, ואפילו כל אות ממנה היא כן, אך צריך ללבותה, ואז תתלהב:

ed ecco, essendo fiammelle come o detto, vi sono in esse più colori distinti, e così si trovano così argomenti grandi raccolti nelle fiamme di questa luce. . Certo si trova anche un’altra argomentazione, che vi sono facce diverse nella Torah, fino a seicentomila spiegazioni diverse di tutta la Torah come le 600.000 anime d’Israele. Ciò dice che la Torah luccica come tante scintille, perché all’inizio fiammeggia, e allora puoi vedere lì tutte le luci opportune, e tutte queste luci fiammeggiano in seicentomila sentieri d’Israele . Questo è il sentiero racchiuso nel verso “come un martello che spezza la roccia”(Ger. 23,29). Perché nonostante che la Torah non ha fine, ognuna delle lettere è così, e necessariamente fiammeggia.

§ 5

וכנגדה שכל האדם עשוי כן, כי גם כן יש לו כח השגה רבה אך כאשר יתלהט בכח התבוננות. ועל זה כתיב (משלי ב ו): "כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה". וזה כי כל הנמצאים מדיבורו של הקדוש ברוך הוא נעשו, כמו שכתוב (תהלים לג ו): "בדבר ה' שמים נעשו". נמצא, שהפה הזה הוא השורש לכל הנבראים, וזה עצמו מקיים אותם, והבל היוצא מן הפה הזה, רוצה לומר ההשפעה היוצאת אל כל הנבראים מן המקור שהוציא אותם. ועל כן נאמר (דברים ח ג): "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם", שהוא זה ההבל היוצא ומקיים, והוא המתלבש בדברים הנאכלים לזון האדם שכך צריך לו

E in corrispondenza di ciascun uomo che operi così, anche qui vi è una forza crescente, che arde con la forza dell’Intelletto. Su ciò dice la Scrittura: “Perché HaShem dà Sapienza dalla Sua bocca , Coscienza e intelletto” (Prov. 2,6) Questo perché tutte le creature sono create dalla parola del Santo Benedetto Egli Sia, e su ciò è scritto “Attraverso la parola di HaShem i cieli sono stati fatti”. Da tale bocca, che è la radice di tutte le creature, Egli stesso le fa sussistere, attraverso il fiato emesso dalla bocca, ciò che vuol dire attraverso l’Emanazione esce ogni creatura da questa fonte che la fa uscire. Su ciò è detto: “Perché non di solo pane vivrà l’uomo perché di tutto ciò che esce dalla bocca di HaShem vive l’uomo” (Deut. 8,3). Che indica proprio questo anelito che esce e fa sussistere, e riveste con le parole brucianti l’uomo, che necessita di ciò.


§ 6

והנה החכמה כבר ניתנה מן הקדוש ברוך הוא בלב כל בני האדם, אך כדי שתתגבר צריך שאותו הפה המקיים אותה ינשב בכח, ואז נעשה ממש כמו האש גם כן, שכשמנפחים בה מתלהבת - כן כשזאת ההשפעה תרד מן הפה כמו נשיבה, תלהט החכמה וייראו הדעת והתבונה הכלולות בה כבר, אלא שלא היו נראות, כי לא היה נראה כי אם חכמה, שהיא השכל עצמו. אך התבונה היא בינת השכל המחברת דבר אל דבר ומקיימת דבר בדבר, והדעת היא התולדה היוצאת מכל אלה, ואלה לא יעשו פעולתן אלא בכח נשיבה שינשב הפה העליון בהן:

Ed ecco la Sapienza (HOKHMA) è data dal Santo Benedetto Egli Sia nel cuore dei Figli dell’Uomo, ma perchè essa si rafforzi è necessario la la sua bocca lo faccia sussistere con forza. Allora sarà anche questa come fuoco, il quale che sia insufflato in esso dalla fiamma, così questa Emanazione discende dalla bocca come un soffio, e accenda la HOKHMA e faccia vedere la DAAT e La BINAH (Intelligenza). Che lo racchiudano ma non siano viste, poiché non sarebbe visibile che la HOKHMA, che l’Intelletto in quanto tale. Ma l’Intelligenza ovvero la BINAH , che è l’intelletto collegato ad una cosa e fa sussistere ciascuna cosa, e la DAAT, che è figlia di ambedue, ma non non potrebbero compiere la loro azione se non attraverso il fita emesso dalla bocca dell’Altissimo.


§ 7

ונמצא, שהחכמה כבר ניתנה, והפה אינו אלא מקיים אותה, אך הדעת והתבונה הן מתחדשות, דהיינו שמתחדש גילויין תמיד רק בכח נשיבת הפה. ועל כן אמר אליהוא (איוב לב ח): "אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם", ולשון נשמת הוא כמו "נשמת ה' כנחל גפרית", שהוא מלשון "נשימה" ולא מלשון "נשמה", דהיינו נשימת הפה, נשיבת הרוח. וזאת היא הנותנת הבינה, ולא הימים או השנים

Si trova dunque, che la HOKHMA quindi è stata data, e la Bocca non la sostiene, ma la DAAT (coscienza) e l’Intelligenza sono delle nuove creazioni, cioè sono create di nuovo perpetuamente in forza dell’anelito della bocca divina. Perciò dice Elihu (Giob. 32,8): “Perciò l’anima (RUACH) è nell’uomo, e l’ispirazione dell’Onnipotente crea l’intelligenza“. Cioè il respiro della bocca, il soffio dell’anima. Questo dà l’Intelletto (BINAH), al di sopra degli anni e delle epoche.

§ 8

הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן, כי אם אינו מתבונן ומחשב, הנה לא תבוא חכמה לבקש אותו, ונשאר בחושך בלא ידיעה, והולך בדרכי ההבל ובאפילה, וסוף דבר יתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על שלא נשתמש מן החכמה ומן הכח אשר הטביע בו לעשות חיל. זה ודאי פיתוי היצר, הסיטרא אחרא, אשר ישתדל בכל עוז להפילו בזה ובבא, כי כבר ידע אם נפל בזה מעט נשאר לו לשוב ולהתקומם, כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאי, ואין דבר מחליש הנשמה לפי היצר כחסרון הידיעה


Ecco tale è il dovere dell’uomo , di porre se stesso verso l’Intelligenza, poiché se non capisce e comprende, non perverrà la HOKHMA a ricercarlo, e rimarrà nelle tenebre senza coscienza, andando senza pensiero per un sentiero vano. Alla fine della cosa il Re dei Re, il Santo Benedetto Egli Sia darà il Giudizio, se non agisce con Sapienza e con la sua forza, è tentato dall’istinto, perciò cioè dalla Parte Altra, che si sforzerà con tutto il vigore di farlo cadere in questa o quella occasione. Poiché se cade in questa occasione un poco gli rimane la possibilità di pentirsi e rialzarsi, perché la conoscenza della Verità rafforza l’Anima e l’allontana dall’istinto al male. Ma non c’è cosa che possa indebolire che la mancanza di conoscenza.


§ 9

ואם היתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם לא היו חוטאים לעולם, אך לא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה בעל יצר, שיוכל להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, לכן שם בהם הידיעה, אך סגורה כגחלת, ושתוכל להתפשט כשלהבת, והבחירה ביד האדם. וחכמינו זכרונם לברכה, אמרו (בבא בתרא עח ב): "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" (במדבר כא כז), "המושלים" - אלו המושלים ביצרם, "בואו חשבון" - בואו ונחשוב חשבונו של עולם! כי מי שאינו מושל ביצרו, לא ישים עצמו לזה לעולם - אך המושלים ביצרם הם יעשו את הדבר הזה, וילמדוהו לאחרים לעשות אותו:

Se allargando la conoscenza, viene nel cuore di un uomo di non essere sempre un peccatore, ma non ha nemmeno l’istinto di avvicinarsi e governare se stesso, come non governa gli Angeli. E dato che il Santo Benedetto Egli Sia, volle che l’uomo fosse padrone dell’istinto, e potesse vincere con un intelletto come una bilancia, perciò pose in loro la conoscenza e la sigillò come carboni ardenti, e potendo estenderla come una fiamma, e fosse la libera scelta in mano dell’uomo. E i nostri Maestri, la loro memoria sia di benedizione dissero (TB Bavà Batrà 78b) “Perciò dissero, vengano i governanti al conteggio” “I governanti” (Num. 21,27) sono coloro che governano il proprio istinto, vengano al conteggio, vengano e siano contati nel conteggio dell’Universo! Perché chi non sa governare il proprio istinto, non ponga se stesso nell’universo, ma coloro che governano il proprio istinto faranno tutto ciò, ed insegneranno agli altri di farlo.


§ 10

הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל עניניו? זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר, והיא קלה, ופעולתה גדולה, ופריה רב שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות לחשוב רק על הענין הזה שאמרתי. ויבקש בלבבו, מה עשו הראשונים אבות העולם שכך חשק ה' בהם? מה עשה משה רבינו עליו השלום? מה עשה דוד משיח ה', וכל הגדולים אשר היו לפנינו? ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן גם הוא וטוב לו


Ma forse l’uomo non sussiste per molti anni, perché possa pensare cose profonde, operi un’ora di vita. Perché non ponga sul suo cuore persino un’ora sola per tali domande: cosa è lui? Perché è venuto al mondo? Perché il Re dei Re Kadosh Baruch Hu , cosa ci domanda? E cosa sarà alla fine di tutti i ragionamenti? Questa è la questione più grande e difficile che possa trovarsi rispetto all’istinto, ed è semplice, ma l’azione è grande, e il suo frutto è grande e farà sussistere l’uomo ogni giorno, per una piccola ora superando tutti i pensieri, ma solo pensando a queste cose che ho detto. E domandando al proprio cuore cosa anno fatto i Patriarchi che sempre hanno avuto caro in sé HaShem? Cosa ce Moshe, Nostro Maestro, a lui sia pace,? Cosa fece l’unto David? E tutti i grandi uomini che furono prima di noi? E Si approfondisca nella pria mente cosa sia bene per l’uomo fare anch’egli, perché sia bene per lui?

§ 11

אז יתורו מחשבותיו לדעת, באיזה מצב הוא נמצא ועומד, לפי הנרצה בדרך אשר דרכו אנשי השם אלה אשר מעולם המה, ואם אין? ואם רב ממנו כח היצר ולא יכול לדין עם שתקיף ממנו? הן לזאת חרד היה וצווח ככרוכיא, הקדוש רבי שמעון בן יוחאי בתיקוניו תיקון עשירי, וזה לשונו: (ווי לון לבני נשא דקודש בריך הוא אסיר עמהון בגלותא, "ויפן כה וכה וירא כי אין איש" - אלא איש לדרכו פנו בעסקין דלהון בארחין דלהון) [אוי להם לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא אסור עמם בגלות, "ויפן (הקב"ה)] כה וכה וירא כי אין איש" - אלא איש לדרכו פנו בעסקיו בדרכו]:


Allora quale guadagno proviene dal pensiero , alla Conoscenza , si trova dallo stessa situazione, secondo ciò che si desidera, nel proprio sentiero; e gli uomini di HaShem, se non esistessero?”. E se fosse più grande di noi la forza dell’istinto e non si potesse sottometterlo? Così grida con angoscia il santo Rabbi Shimon Bar Yochai nei suoi Tikunè Zohar, nel Tikun decimo, e così dice: “Guai a loro , ai figli dell’Uomo che il Santo Benedetto Egli Sia, mantiene prigionieri nell’esilio, solo ogni uomo

nella sua vita spiana con le sue azioni la strada”.


§ 12

כלל הדברים, האדם שאינו חושב על זה קשה לו מאוד מאוד להגיע אל השלימות, והאדם החושב על זה קרוב אליה מאוד. והחכמים הולכים הלוך וחשוב תמיד, לא יפנו דעתם מזאת, ולכן יצליחו בכל מעשיהם. אך הממעיט לא ימעיט מלהיות לו קביעות זמן לפחות לשים אל לבו אם מעט ואם הרבה, כי אז יצליח את דרכיו ואז ישכיל:


Insomma, per l’uomo che non pensa a questo, è molto difficile raggiungere la completezza; e l’uomo che pensa a queste cose è molto vicino ad essa. I Sapienti vanno e pensano continuamente, e non allontanano da queste cose la loro conoscenza. Perciò avranno successo in tutti i loro atti. Ma chi sminuisce non sminuirà colui che è costante nel tempo, anche poco, a porre ciò verso il proprio cuore poco o molto che sia, poiché allora avrà successo nel suo cammino, e capirà.


§ 13

אחר שידעת זה היות המשא הזה עליך להתבונן ולהשכיל על זאת, עתה אשכילך ואורך מה הדברים אשר עליהם תעמוד להתבונן ולחקור:


Dopo averti fatto comprendere queste cose, il metodo per capire e approfondire, ora spiegherò più approfonditamente quali cose sono da applicarsi per comprendere e ricercare.


הנה החקירה הראשונה אשר תחקור הלא היא על כוונתו יתברך שמו: על מה ולמה ברא את כל הבריאה הגדולה הזאת? ואל תאמר, ומה האדם שיבוא אחרי המלך לבקש את מחשבתו? והמקרא מעיד (תהלים צב ו): "מאד עמקו מחשבותיך", וזה נראה כגאוה וכגודל לבב לאמר שיוכל למצוא כוונת המאציל יתברך שמו! אדרבה - על זה נאמר (שם כה יד): "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם", והוא הסוד הכולל כל ענין המעשים אשר עשה ואשר הוא עושה, ושאחריו נמשכים כל חוקות הבריאה כאשר שם לשמים ולארץ וכל תולדותיהם, כי הלא לכל המעשים הרבים והגדולים האלה יימצא סוף ותכלית אחד, וזה הוא הסוד המוזכר כאן בפסוק. והחוקים אשר הושמו על פי הכוונה הזאת כללותם הוא הברית אשר הזכיר "ובריתו להודיעם" - הוא הברית אשר שם לכל נברא לעמוד על מתכונתו ולא יסור, והוא הנרמז במלת "בראשית" - "ברית אש", כמו שפירשוהו בתיקונים תיקון כ"א

Ecco la prima ricerca che approfondirai: che non è nella Volontà di HaShem Itbarach. Su cosa e perché l’uomo che segua il Re deve dirigere il suo pensiero? La Scrittura dice (Sal. 92,6) “Approfondite molto i vostri pensieri” , e questo si vede come sia grande il cuore che si domanda che posse trovare la Volontà emanata da HaShem Itbarach! E ciò è detto nel verso (Sal 25, 14) “Il segreto di HaShem viene rivelato a coloro che lo temono ed Egli fa conoscere loro il Suo patto”. Tale segreto comprende ogni atto che abbi fatto e che egli farà, e dopo che siano seguite tutte le leggi della Creazione, come Cielo Terra e tutte le loro generazioni. Perché non in tutti questi atti grandi e importanti “non c’è un unico fine e scopo, e questo è il segreto che qui ricorda il verso. E le leggi che sono poste secondo la Volontà raccolgono questo patto che è stato ricordato “e farò conoscere il patto”. È che è posto per ogni creatura , di servire a Sua disposizione e non negarlo, ed è alluso nella parola “BERESHIT”. Come è spiegato nei Tikunim , Tikun 21.


אך כדי להגיעם, תתחיל לדרוש בנבראים, מי הוא העיקרי: הדומם והצומח והחי הם אינם העיקרים ודאי, כי אין תועלת במעשיהם, ואין להם שכל והבנה. נמצא - נשארים בני האדם והמלאכים, וכשתדרוש על עניניהם תמצא היות בן האדם עיקר והמלאכים טפלים להם. וזה הסוד פירשו המשורר (שם ח ב): "ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים", כי הוא ידע הענין על אמיתו, איך שהקדוש ברוך הוא מקבל כח, כביכול, ממעשה בני האדם לפעול טובה עמהם ועם כל הבריות. וזה סוד (שם סח לה): "תנו עוז לאלהים". וגם משה רבינו עליו השלום, אמר " (דברים לב יח) צור ילדך תשי", וידענו מזה, כי מעשי ישראל מוסיפים כח בגבורתו של מעלה

Perciò, cominciando a investigare sulle creature, quali sono i fondamenti? I minerali, i vegetali e gli animali questi sono le classi fondamentali. Perché non vi è beneficio nelle loro azioni, e non hanno intelligenza o discernimento. Si trova che il resto degli esseri umani e degli Angeli, quando si indaghi sulle loro azioni, si trova che gli uomini sono il fondamento, e gli Angeli si prendono cuura di loro. Questo è il segreto che spiega il salmista: (Sal. 8.2) “HaShem, nostro padrone, come è potente il tuo nome su tutta la terra, o Tu che hai fatto apparire la Tua maestà nei cieli”. Perché Egli intende ogni cosa nella sua verità. Il Santo Benedetto Egli Sia accoglie forza, dalle azioni dei Figli dell’Uomo, per fare il bene verso di loro e su tutte le creature. Questo è il segreto del verso (sal. 68,35) “Date forza a D-o , la Sua Altezza è forza è nei Cieli”. E nella Torah , Moshe Nostro Maestro, a lui sia pace, dice: (Deut. 32,18) “Hai dimenticato la roccia che ti ha generato” e da ciò comprendiamo che le opere di Israele aggiungono forza all’Altissimo”.


§ 14

וזה סדר ההתעוררות לפי החוק אשר שם המאציל יתברך שמו, ישראל פועלים למטה בארץ ומחזיקים כחו של הקדוש ברוך הוא, ואז הכח שנתחזק מראה הודו במשרתים העומדים על פקודת המעשים לעשותם כפי מה שהוא מתעורר לעשות. ולכן כל התעוררות שיהיה המלך ברוך הוא מתעורר לעשות, ייראה הענין במשרתיו העומדים על פקודת המעשים לעשותם כפי מה שהוא מתעורר לעשות, בזיו המגיע לו ממנו:


Questo è l’ordine del risveglio dato dall’ordine posto dall’Emanatore Benedetto sia il Suo Nome, Se gli israeliti agiscono in basso nella terra, essi rafforzano la forza del Santo Benedetto Egli Sia, e allora la Forza che è rafforzata appare nel suo splendore, nei servi che lo sono in piedi per enumerare le opere da fare per Lui, secondo ciò che Egli sollecita a fare. Così tutti i solleciti che farà il Re Benedetto Egli Sia li fa perché noi operiamo, e vede ciò attraverso i suoi servitori che adempiono i le sue opere per fare ciò che Egli ha sollecitato, nel Volto di chi opera per Lui.


ועתה נחזור לשורש הענין. נמצא, כי הזיו אשר בהם - מהתעוררות המלך, והתעוררות המלך - ממעשה ישראל, הרי ישראל עיקר הכל. ולכן נאמר, "מה אדיר שמך בכל הארץ" - זה הוא הכח המקבל שם הקדוש בארץ בסוד "תנו עוז לאלהים" שזכרתי, "אשר תנה הודך על השמים" - הוא ההוד המתאצל בהתעוררות ומתפשט על השמים במשרתים העומדים שם.


Ora torneremo alla radice del ragionamento. Si trova che lo splendore del loro volto, di chi è risvegliato dal Re e a sua volta risveglia il Re,, cioè dalle opere d’Israele, dato che Israele è il fondamento di ogni cosa. Perciò il Salmo dice “Quanto è forte il Tuo Nome in tutta la terra” e questa è la forza che accoglie Il Santo sulla Terra, nel segreto del verso “date forza a D-o”, che come ho ricordato, che ha dato il suo Splendore nei Cieli. Questo è lo Splendore (HOD) dell’Emanatore nel risvegliare e propagare dal Cielo nei servi che lì ristanno.


§ 15

ופירש עוד תיקון גדול שנעשה על ידי בני האדם, והוא מה שאמר (תהלים ח ג) "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז", וזה כי המלאכים, כיון שאין להם יצר הרע, אין מעשיהם יכולים להעביר אותו. אבל בני אדם שיש להם יצר הרע - הם יכולים להעביר אותו: וכדי לתת להם כח יותר שיעשו זה התיקון בכח גדול, מה עשה? נתן להם שני הערלה, שהן כל הזמן עד שהאדם נכנס למצוות, ואז הסיטרא אחרא מתדבקת בהם יותר. וזה סוד (משלי כב טו): "אולת קשורה בלב נער". אך באותו הזמן העוונות אינם נחשבים, והתורה אדרבה היא חשובה יותר, והוא ענין הבל פיהם של תינוקות, וההבל משבית הסיטרא אחרא לגמרי, וזהו "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז - להשבית אויב". וזהו לשון "להשבית", שהוא, כאחד שעומד במלאכה אחת ושובת ממנה. ובמלאכים אין שייך זה, כי כיון שאין יצר שולט בהם, אינם משביתים אותו אלא מגרשים אותו, אבל בני האדם להם נוגע "להשבית". ואפרש לך עתה לשון יסדת עוז


Spiegarono anche un grande TIKUN operato dagli esseri umani, che è quello che è detto nel verso (Sal. 8,3) “Dalla bocca dei bambini e dai poppanti c’è la prova della Tua Forza”. Essi sono gli Angeli, perciò essi mancano di istinto al male, e le loro opere possono fare passare la divina presenza, poiché Egli diede loro la Forza che facessero questo TIKUN con grande Potenza. Cosa fece? Diede loro due incirconcisioni, in modo che tutto il tempo che l’uomo entri nelle Mizvot, allora la Parte Altra aderisce ancora di più a lui. Questo è il segreto (Prov. 22,15) “la sciocchezza è legata al cuore del fanciullo”; ma nello stesso tempo, i peccati di questi non sono importanti, (Sal. 8,3) “Dalla bocca dei bambini e dei lattanti è la prova della Tua Potenza, e Tu la mostri ai Tuoi avversari”. Questo vocabolo “per mostrarla” che è come un uomo che si levi in un suo lavoro, e la mostri. Ma gli Angeli non seguono questo, ma si riferisce agli uomini “Per mostrarla” . Ora ti è possibile avere il fondamento della parola “Forza”


§ 16

הנה התורה היא הנקראת "עוז", כידוע, שהיא הנותנת כח לקדושה בסוד "תנו עוז לאלהים". והנה קודם שהאדם נולד, מלמדים אותו כל התורה כולה, וזה לתת כח לנשמתו קודם שתכנס בגוף שתהיה כלולה מכל התורה לתקן כל מדריגות הקדושה כראוי. אבל בצאתה לעולם, בא מלאך ומשכחו, וזה כדי לתת מקום ליצר להתאחז בו, שאם לא כן, היה נגרש מכח הקדושה, והיה שב להיות כמו מלאך, וגם לא היה נעשה תיקון ההשבתה שזכרנו. על כן אז נסתם בו אור התורה והסיטרא אחרא שולטת עליו, וזה נקרא שני הערלה שלו, ובאותו זמן צריך לייסרו, כמו שאמר (שם): "שבט מוסר ירחיקנה ממנו". ואומר (שם כג יד): "אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל", שהיא הערלה ממש, שאמרו עליה (פסחים צב א): "הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר", כי היא ממש קבר, ממה שגורמת לה חשיכה שלא יגיע לה אור העליון, ונקראת כאילו היא מתה ממש בקבר. וזה סוד (איכה ג ו): "במחשכים הושיבני כמתי עולם":


Ecco la Torah è chiamata “Forza”, perché dà la Forza di HaShem , Sia Egli benedetto, come è detto (Sal. Cit.) “Date forza ad HaShem”. ED ecco, prima che l’uomo nasca, gli insegnano l’intera Torah, ma venendo al mondo, viene un Angelo e questo è l’istinto che si attacca all’uomo, altrimenti, sarebbe più sensibile della forza della Santità, e resterebbe come un Angelo, e inoltre non farebbe il TIKUN come abbiamo prima ricordato. Perciò allora si allontana da lui la Forza della Torah, e la Parte Altra lo governa, e nello stesso tempo occorre controllarlo, come è scritto: ( Prov. 23,14) “Anzi, battendolo con la verga , e la sua anima salvi dal baratro”. Che è la tomba. Di cui hanno detto i Maestri, la loro memoria sia di benedizione: (TB Pessachim 92 a) “chi scansa la incirconcisione ha scansato la tomba” Perché essa è la tomba,poiché causa una tenebra a cui non può pervenire luce. Ed è chiamata come se fosse un morto nel sepolcro. Come è scritto: (Lam. 3,6) “mi fece stare in luoghi tenebrosi come coloro che seno morti da tempo”.

§ 17

ובתחילה, כשהערלה בגוף, מעבירים אותה אחר שמונה ימים. אך הערלה הפנימית, שהיא ערלת הלב, אינה סרה אלא לאחר שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולכן כל אותו הזמן הוא פטור מן המצוות. ועם כל זה באותו הזמן צריך לייסרו, כמו שאמרתי, שזה גורם לו שתפרד הערלה ממנו היטב, ואז היא פורשת ממנו לגמרי בזמן המוכן כנאמר למעלה, ועל כן אמר "ירחיקנה ממנו", ולא אמר "יסירנה ממנו", כי אין זה להסירה, כי אם בזמנה תסור. אבל זהו ממש ענין חיבוט הקבר, שהחבטה עשויה לרוב הקשר הנמצא לזוהמא של נחש, שאינה יכולה להפרד אלא אחר החיבוט. והצדיקים המתקנים עצמם כראוי, מרחיקים אותה מהם כל כך עד שאין צריך לחיבוט:


Ma per cominciare, da quando c’è l’incirconcisione della carne, passano otto giorni. Ma l’incirconcisione interiore che è l’incirconcisione del cuore, non viene levata se non dopo trent’anni e un giorno, perciò tutto questo tempo l’uomo è PATUR dalle Mizvot (cioè le pratica per addestramento). E se in questo stesso tempo è necessario levare questa limitazione,, perché essa causa all’uomo che tale incirconcisione si rafforzi, allora la si leva del tutto nel momento in cui è l’uomo è pronto a ricevere l’Altissimo, e su questo è detto “Venga allontanata” e non si dice “venga rimossa” , perché non è la rimozione, perché viene rimossa nel tempo. Ma questo fatto mostra ciò che accade dopo la sepoltura, che fa vedere la maggioranza del legame che c’è con la natura putrida del serpente, che non può essere distrutta se non dopo la sepoltura. I giusti riescono a fare TIKUN di se stessi come è dovuto, e la allontanano da loro finchè non sia necessario.


§ 18

הנה כן הדבר הזה בנער, כי האולת קשורה בו, וצריך חיבוט כדי להרחיקה מן הקשר והדיבוק הזה, שאז כשיהיה זמנה להתפרש, תתפרש לגמרי מכל וכל. ואם הוא הולך בדרך טוב, הוא מרחיקה מעצמו. והנה בזמן הזה, שהוא הרחק הערלה, ההבל היוצא מפיו הוא מכניע סיטרא אחרא ושוברה שבירה גדולה, וחוזר וממשיך הכח של התורה שקיבל בראשונה קודם שנולד. וכיון שהשלים לקבל הכח, אז יש לו לעשות, ולכן הוא חייב במצוות

Ecco tutte queste cose sono presenti nel fanciullo, perché vi è legato, ed è necessario l’imposizione per allontanalo da questo legame e questa adesione, in quanto se vi sarà tempo per spiegarlo, lo si spiegherà in tutti i particolari. Se il ragazzo andrà per il sentiero del bene, egli si separerà da se stesso. Ecco, in questo tempo, che egli è allontanato dalla propria incirconcisione, un anelito che uscirà dalla sua bocca, assoggetterà la “Parte altra “ e la spezzerà; egli ritornerà a seguire la forza della Torah che aveva accolto all’inizio prima di nascere. Ora ci sarà da compierla, e per questo egli è obbligato alle Mizvot.

§ 19

ותדע בודאי בהבל פיהם של תינוקות העולם מתקיים, וזה כי התורה מתחלשת לפעמים, ולפעמים מתחזקת. מתחלשת על בני האדם מפני החטאים, ובפרט הערב רב שבישראל, כמו שאמרו בתיקונים, והקדוש ברוך הוא עושה בסיס לתורה מזה ההבל שאין בו חטא ובו התורה מתחזקת, כי כבר הוא מוכן לזה להמשיך כח התורה כנאמר למעלה. וזהו "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"

Sappi dunque che basta l’anelito delle bocche dei lattanti di tutto il mondo a sostenerlo, questo perché la Torah può indebolirsi a volte, e a volte rafforzarsi, e in particolare il popolino ignorante che è fra gli israeliti, come dicono i Tikunè Zohar. Ma il Santo Benedetto Egli Sia, fa un connubio con la Torah con questo anelito, in cui non vi è trasgressione e in cui la Torah si rafforza, perché in ciò consegue la forza della Torah come è sopra spiegato. E questo significa “Dalla bocca dei neonati e dalla bocca dei lattanti è fondata la Forza”.


§ 20

- והוא ממש "יסדת", וזהו "למען צורריך" - שהם הערב רב, "להשבית אויב" - שהוא הסיטרא אחרא, "להשבית" ממש. ואמר "ומתנקם" - והוא סוד הנחש שהוא נוקם ונוטר, וזהו סוד לנחש קצצו רגליו, שנאמר בו (בראשית ג יד): "על גחונך תלך" , ולנקום זה הוא רודף אחר הרגלים שהוא ענין (ברכות ו) "ברכי דרבנן דשילהי", והן סוד הרגלים של מעלה התומכות לגוף, ובהן תלוי כח תמיכות התורה לחזיק אותה שלא תמוט, בסוד (משלי ג יח): "ותומכיה מאושר". נמצא, שהנחש רודף אחר ענין זה, שלא להניח סמך לתורה, חס וחלילה, כי הנחש הוא - שקרא דלא קאי, אך התורה היא - קושטא קאי, והוא היה רוצה להנקם מזה ולגרום לתורה חס וחלילה, שלא יהיה לה סמך בישראל, ותסתלק ותשכח מהם, חס וחלילה. והבל פה התינוקות מתקן ממש תיקון זה, כי הם תלויים ממש באלו הרגלים העליונות הנקראות "תינוקות של בית רבן", כמפורש בזוהר, והם סמכי קשוט בסוד קושטא קאי, וזהו "להשבית אויב ומתנקםQuesto è “Tu hai fondato” e questo è “per la tua necessità”. Essi sono il popolino ignorante, “per opporsi al nemico” , che è la Parte Altra, “che si oppone”. Ed è detto “dai tuoi lattanti” è il segreto del serpente, che è vendicativo e crudele, ec questo è il segreto del serpente a cui furono tagliati i piedi, come è scritto: (Gen. 3,14) “ “Striscerai sulla tua pancia”, e per vendicarsi di questo il serpente insegue i piedi; questo è il ragionamento (TB Berachot 6 a) “Le ginocchia diventano stanche (a causa dei demoni)” . E questo è il segreto dei piedi dell’Altissimo sostengono il corpo. E questa è la forza di coloro che sostengono la Torah e da questo dipende la forza del sostegno che non inciampi, nel segreto del verso “e il suo sostegno si rallegri” (Prov. 3,18). Si trova che il serpente perseguita questo , in modo che non si posi chi ha fiducia nella Torah! Perché il serpente è menzognero e la Torah è come un arco, e vuole vendicare ciò a causa della Torah, prossima ad Israele e sale , e cerca di ucciderli. Ma l’anelito che esce dalla bocca dei neonati, che ripara questo fatto, perché ciò dipende da questi piedi superiori, detti anche “i lattanti della casa del Signore”, come spiegato nello Zohar, ed essi sono gli studiosi nel segreto dell’arco. Questo è “opporsi al nemico” e fare il TIKKUN.


§ 21

נמצא, איך שהתיקון הגדול נמצא ביד האדם, ולא ביד המלאכים. על כן נדע, שהוא ודאי עיקר כל הבריאה. ומכאן תדע, כי רק זו היא התכלית אשר בעבורה נברא האדם, ולא היה ראוי להמצא לו עסק אחר אלא העבודה הזאת. וכן היה מתחלה, שנאמר (בראשית ב טו): "ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה", שפירשו חכמינו זכרונם לברכה, זו מצות עשה ומצות לא תעשה, והכל במנוחה, כמו שדרשו על מלת "ויניחהו". רק אחר שחטא הנה הוא מתהלך בשני דרכים על פי שני מנהיגים, כמאמרם זכרונם לברכה (ברכות סא א): "אוי לי מיוצרי! אוי לי מיצרי!"

Dunque si trova che il Grande TIKUN universale avviene per mano degli uomini e non per mano degli Angeli. Perciò sappiamo che è sufficiente questo Fondamento per tutta la Creazione. E da ciò si sa che questo soltanto è lo scopo per cui è stato creato l’uomo, ed era opportuno che esistesse per compiere questa opera. Così era all’inizio come è scritto (Gen. 2,15) “Lo pose nel Gan Eden per lavorarlo e custodirlo”. Queste sono le Mizvot positive “Fai”, e le Mizvot negative (non fare). E tutto era pacificamente posto, come deduciamo dalla parola “li pose”. Ma dopo il peccato egli andò per due strade, su due cammini, come hanno detto i Maestri (ZL) (TB Berachot 61 a) “Ahimè è acusa del mio istinto”

.

§ 22

ועל כן יתבאר לך, שכל מה שהאדם עושה לעבודת ה' - הוא מה שהוא עושה לפי התכלית שבעבורה בראו הבורא יתברך שמו, וכל מה שהוא חוץ מזה - הוא לפי דעתו של הנחש המקטרג, וחפץ לשקעו בדברים אחרים, להרחיקו מן הבורא, יתברך שמו, בהפריעו אותו מעבודתו. וניתן לו לעונש לסבול הדבר הזה, על דרך (דברים יא טז): "ועבדתם אלהים אחרים", כי בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכים אותו. וכיון שהוא בחר בתחילה לשמוע אל הנחש - כן יהיה משפטו, שלא ייעשה בן חורין מעולו, אלא יסבלהו נגד הזמן אשר נגזר עליו, וזוהי גזירת (בראשית ג יט): "בזיעת אפיך תאכל לחם", וזה הצער היותר גדול שבכל מיני הצער לנשמה, שסוף סוף תשוקתה אל מקורה:


Perciò ti spiegherò che ogni cosa che l’uomo faccia è al Servizio di HaShem. Cioè ciò che l’uomo fa è secondo gli scopi che sono nel Servizio del Creatore, sia benedetto il Suo Nome. Ogni cosa che è al di fuori di ciò , è quindi secondo il serpente accusatore, che desidera stabilire in altre parole l’allontanamento dal Creatore,

§ 23