I DIECI CAPITOLI

Da Ramh"al yomi.
Jump to navigation Jump to search

RABBI MOSHE CHAIM LUZZATTO ASARA PERAKIM

I Dieci Capitoli

Riassunto in breve degli argomenti trattati nel libro ETZ CHAIM e nelle "138 Porte della Sapienza".


Oreinsof.jpeg


Cap. 1 Lo Adam Kadmon


I Dieci Capitoli

Rabbi Moshè Chaim Luzzatto


Questi sono i dieci capitoli che contengono tutte le cose del libro ETZ CHAIM, ordinati dal Rav Moshe Chaim Luzzatto. Il cui studio è fra i testi della Sapienza Segreta, qui è esposta in forma abbreviata.

Oreinsof.jpeg


Cap.1 ADAM KADMON

א.

עד שלא נברא העולם, היה הוא ושמו אחד, רצה וצמצם אורו לברוא את הבריות, נתן להם מקום כי אין לך דבר שאין לו מקום, נמצא המקום שוה לכולם. וא"ס ב"ה מקיפו לכל הצדדים. וקו יוצא ממנו לצד אחד, בוקע ונכנס ועושה כל המדרגות. עשר מדרגות הן, מדתם שאין להם סוף. עשר עגולים, ויושרם באמצעיתם, שבהם מדותיו של מקום, מנהיג כל בריותיו במשפט, ומעניש ומשכיר, ומחזיר כל רעה לטובה. ומביא בריותיו לרצונו. וכן הוא אומר אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלקים. וכל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ואומר ה' ימלוך לעולם ועד.


1)Fino alla creazione del mondo Egli e il Suo Nome erano Uno. Egli volle contrarre la sua Luce per creare le creature, e donò loro un luogo perché non c’è cosa che non abbia un luogo, e c’è un luogo per tutte le cose. Lo EIN SOF (Benedetto Egli Sia) si condensò da ogni direzione, e uscì una linea da un solo lato, che spaccò e entrò facendo tutti i gradini. Vi sono dieci gradini (MADREGOT) .La loro misura non ha fine. Dieci cerchi , iscritti nel proprio centro. In cui sono le misure del Luogo, che conduce tutte creature secondo legge, che punisce e che premia, e fa volgere ogni male in bene. E porta tutte le sue creature verso la sua volontà. Così Egli dice “Io sono il primo, Io sono l’ultimo” e fuori di Me non c’è D-o. Ogni cosa che ha creato il Santo Benedetto Egli Sia nel suo universo non lo creò se non per la sua Gloria. Come è detto “Tutto è chiamato secondo il mio Nome e secondo la mia Gloria, Io li creati, formati e anche li ho fatti” ed anche è detto anche “HaShem regnerà per sempre”.

ב.

עשר ספירות, פנימיות וחציניות, דמיונם כמראה אדם. הראשון שבכולם הוא אדם
קדמון, וממה שנגבל בפנים, יוצאים לחוץ ארבע חושים חלק ממנו, והם: ראיה, שמיעה, ריח, דיבור.


2)Dieci SEFIROT, interne ed esterne, somiglianti alla forma dell’uomo. La prima fra tutte loro è ADAM KADMON, e ciò che è limitato di fronte a lui escono dai suoi quattro : vista, udito, odorato, parola.

ג. ד' אותיות הוי"ה: בכל ד' מלואם: ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן. והם: טעמים, נקודות, תגין, אותיות. נכללים אלו באלו. ע"ב בגלגולת, וענפיו נעלמות, מן השערות הראש הם יוצאים. ויצא ס"ג מן האזנים ולמטה, וטעמים שלו הן ג' מינים: עליונים תחתונים, אמצעים. עליונים באזנים, אמצעים בחוטם, תחתונים בפה. ויצאו עליונים מן האזנים, עשרה מהימין, ועשרה מהשמאל אלו פנימים, ואלו מקיפים לגביהם. נכללים באות ה' אחת, שצורתה: ד' ו', והם יורדים עד כנגד שבולת הזקן. ויצאו אמצעים מן החוטם, עשרה מהימין, ועשרה מהשמאל, אלו פנימים, ואלו מקיפים לגביהם. והרי נתקרבו זה לגבי זה, ונתגלתה אות ו' שבה, בו' אלפין יוצאין ויורדין עד החזה. ויצאו תחתונים מן הפה י' ספירות פנימיים וי"ס מקיפין, ונתגלתה הד' שבה' בד' אלפין, שנים יו"י. ושנים יו"ד. מב' אזנים ומב' נחירים. ב' הבלים מימין הפה, וב' הבלים משמאל, נשרשים בשני לחיים עליון ותחתון, יוצאין ויורדין עד הטבור.


3)Quattro sono le lettere del Suo Nome di HaShem .Tutte e quattro secondo la loro pienezza ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן Essi sono: i punti, gli Apici, le lettere , raccolte le une con le altre. ע"ב 72 nel cranio e le sue ramificazioni nascoste, che escono dalla chioma della sua testa. ס"ג 63 ne escono dalle orecchie verso il basso. E i loro sensi sono tre tipi: superiori, inferiori, intermedi.

Superiori nelle orecchie Intermedi negli arti Inferiori nella bocca E i superiori usciranno dalle orecchie, dieci dalla loro destra dieci dalla loro sinistra, questi sono gli interni, essi sono condensati sulla schiena, raccolti in una sola lettera HE’, come nelle sue forme ד " ו ed esse discendono in corrispondenza alle trecce della barba. Ed escono gli intermedi dagli arti, dieci alla loro destra, dieci alla loro sinistra questi davanti gli altri di dietro. E quindi gli gli uni si avvicinano agli altri, e si rivela la Dalet che è nella HE’ in quattro unità, che sono due י ו י E due YU”D Dalle due orecchie e dalle due narici, due aliti dalla destra della bocca e due aliti dalla sinistra della bocca, che hanno radice nelle due vite , superiore e inferiore. Escono e rientrano fino all’ombelico.

ד. יצאה מלכות בראשונה, וזא אחריה. וכן כולם, וכח הכלי בלוע בהם. וראשון שבהם חזר ונכנס, כתר בתחלה, וכולם אחריו. נתעבה הנשאר ונעשה כלי, מנצוצות שנפלו בו מהכאת אור חזרתו של עליון ברשימה של תחתון. בראשונה היו כולם בחי' נפשות לבד. הרויחו זה מזה ביציאתם, וכן בחזירתם, כל אחד הראוי לו עד מקיף ב'. נשאר הכתר בפה דא"ק ושאר הט' יצאו, עד שנמצא מלכות כלי בלי אור. כל הכלים הם כלי אחד, אלא שעשרה אורות יש בו, וזהו עקודים.

4.Ne esce la MALCHUT primigenia, e lo ZE’ER ANPIN dopo di essa, e così tutti, tutti i “vasi” cavi . Il primo di essi torna e entra, la corona KETER primigenia. E dopo tutti gli altri. Sono vasi opposti rimasti e fatti, dalle scintille di luce che cadono in essi dalla luce curva dell’Altissimo in un raggio che va verso il basso. In principio essi sono tutti soltanto nella vita delle Anime, finchè non si trovi la MALCHUT, vaso senza luce. Tutti i vasi sono un unico vaso, ma soltanto dieci luci sono in essi, e questi sono i punti.(le vocali della Torà)


Cap.2 La rottura dei vasi

א. עמדו נקודותיו לצאת, אסף ס"ג מ"ה ב"ן שלו, ועלה עמהם למעלה מן הטבור, ופירש שם מסך, מתחיל מלפניו בחזה, ומשפיע ויורד מלאחריו עד כנגד הטבור. ומן הב"ן יצאו מן העינים ע"ס מהימין וע"ס מהשמאל, יצאו וירדו מן הטבור ולמטה, ולקחו אור ממה שלמעלה, כח"ב מאח"פ בשבולת של זקן, והשאר משם ולמטה. ומבפנים ירד ובקע בן כנגדם, והאיר דרך עורו לחוץ, מן הטבור ומן היסוד, נחלק האור לכח"ב, והשאר מאצבעות הרגלים, נמצאו ג"ר מתוקנות זה כנגד זה, והשאר זה תחת זה.


1)sorsero i loro punti per uscire, e si aggiunsero i nomi di valore 63 , di valore 45 , di valore 52 . E salì con loro in alto dall’ombelico, e si spiegò lì la copertura, iniziò davanti aloro in mezzo, e fluì discendendo dal di dietro in corrispondenza con l’ombelico. E dal nome di 52 lettere uscirono dagli occhi dieci Sefirot a destra e dieci Sefirot a sinistra. Uscirono e discesero dall’ombelico verso il basso, e presero la luce che è in alto, KETER HOKHMA’ BINA che sono orecchie naso e bocca, lungo la treccia della barba, e discende da lì in sotto. E davanti discende e divide il figlio (TIFERET-YESOD) in coincidenza con loro, e illumina la via della sua pelle al di fuori, dall’ombelico e dallo YESOD, per KETER HOKHMA’ BINA’, e il resto dalle dita dei piedi, si trovano le tre feste (le tre Sefirot superiori) stabilite l’una in corrispondenza all’altra, e una segue l’altra. ב

יצאו י' כלים בראשונה, ואורותיהם אח"כ, ירדו האורות לכחב וקיבלם, לז' תחתונות ולא קיבלום. יחד נשברו ונפלו כליהם למטה, ואורותיהם עלו למקומם, ועליהם הוא אומר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום וגו'.


2)Uscirono dapprima dieci vasi, e le loro luci dopo di loro, discesero le luci di KETER HOKHMA’ BINA ed essi le accolsero, verso sette vasi inferiori (le 7 SEFIROT inferiori) ed esse non le accolsero, e insieme si ruppero e caddero i vasi verso il basso, e le luci salirono verso il proprio Luogo, e su di essi è detto “ecco i re che regnarono in terra di Edom prima che in Israele fosse un re”. ג

ששה ספירות עומדות להחלק בששה פרצופים, ומהם נעשה ד' עולמות: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. ומסופם יוצא הרע. שנאמר יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע, זיקין נצוצין אין בהם חיבור שנאמר ונרגן מפריד אלוף. וברשעים הוא אומר יתפרדו כל פועלי און. אבל בקדושים מה הוא אומר, והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד שיתוקן הכל ביחודו באחדות.


3)Sei SEFIROT sorsero per parte in sei configurazioni (PARSUFIM). E da essi furono fatti i quattro mondi ATZILUT, BERIA’, YETZIRA’ , ASSIA’. E si aggiunse a loro ciò che esce dal male. Come è scritto (Is. 45,7) “Che formi la luce crei la tenebra, fai la pace e crei il male”. Le scintille di luce che non hanno collegamento fra loro come è detto (Prov. 16,28) “chi va sparlando divide gli amici”. E dei malvagi è detto (si dividano tutti gli adoratori delle pietre”. Ma dei santi cosa è detto? (Zac. 14,9) “Sarà HaShem re su tutta la terra, e in quel giorno HaShem sarà Uno e il Suo Nome Uno”. Poiché avverrà la riparazione del tutto nella Sua Unità e nella Unione.

ד

בתחלה היו כל החלקים בשוה, באו האורות ולא קיבלום, נשברו ונפלו, נגנז האור שנברא ביום הראשון, וירד הטוב שבהם לבריאה, ושל אחריו ליצירה, ושל אחריו לעשיה וכשחזרו ונתקנו נעשה מג' ד'. נמצא עשיה ב' תחתונה מהא'. ומסופה יוצא הרע, הוא שהנביא אומר קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד.


4.All’inizio tutte le parti erano uguali ma quando vennero le Luci ed esse le accolsero, si ruppero e caddero e la luce che era stata creata nel primo giorno fu nascosta. E discese il bene che era in esse per la creazione (BERIA’), e dopo di essa per la Formazione (YETZIRAH). E dopo di essa per l’azione (ASSIA’) e quando si restaurò fu fatta da due parti tre parti, Si trovò che la ASSIA’ creò due livelli inferiori, da uno solo. Alla fine uscì il Male. ciò che il profeta dice: (Ger. 49,15) “Poiché ecco ti ho fatto piccolo fra le nazioni , disprezzato dagli uomini” .

ה

מי הם היורדים. ז"ת, ואחורי חו"ב, אלא שז' תחתונות ירדו לבי"ע, ואחורי חו"ב למקום זו"ן שבאצילות. אחורי חכמה מלפניהם, ואחורי בינה מלאחריהם. ז"ת נשברו, ואחורי חו"ב לא נשברו אלא שירדו, ואחורי נה"י דכתר נפגמו עמהם. נמצאו ז"ת שבכל פרצוף שבורים. ואחורי חו"ב נפולים. ונה"י של כתר נפגמים. באיזה פרצופים דברו באותם של אחר כך.


5.Chi sono questi che discesero? Le sette SEFIROT inferiori, e dopo HOKHMA’’ e BINA’ caddero, , ma in quanto le sette SEFIROT inferiori scesero verso BERIA’ YETZIRAH e ASSIA’, e dopo HOKHMA’’ e BINA’ non si ruppero, ma discesero, e dopo NEZACH HOD YESOD della Sefirah KETER furono danneggiate con loro. Si trovò che le sette SEFIROT inferiori di ogni PARZUF si ruppero, e dopo HOKHMA’’ e BINA’ caddero, e NEZACH HOD YESOD di KETER furono danneggiate. Di questi PARSUFIM parleremo dopo questo capitolo.

ו

כיצד נפלו, ראשון שבכולם דעת, קבל ז' אורות ולא עמד בהם, ונשבר, ונפלו כליו בדעת דבריאה, ואור שלו במלכות דאצילות. קבל חסד אחריו ו' אורות ורושם א', ונשבר ונפל כליו בבינה דבריאה, ואור שלו ביסוד דאצילות. קבלה גבורה עד"ז ונשברה, ונפלו כליה בחכמה דבריאה, ואורה בנצח הוד דאצילות. קבל תפארת עד"ז, נשבר, ונפלו כליו בכתר דבריאה, ואור שלו עמד במקומו כפול, נתפשט כלי הכתר וקיבלו. ואור הדעת עלה ביניהם, ונפל כלי שלו שנית למלכות דבריאה. נתפשט כלי החכמה וקיבל לאור החסד, ונפל כלי שלו פעם ב' ליסוד דבריאה. נתפשט כלי ועינה וקיבל לאור הגבורה, ונפל כלי שלה פעם ב' לנצח הוד דבריאה. קיבל נ"ה ונשבר, ונפל כלי שלו לת"ת דבריאה, ואור שלו עלה לבינה דאצילות. קיבל יסוד ונשבה ונפל כלי שלו לגבורה דבריאה, ואור שלו עלה לכתר דאצילות. קיבל מלכות ונשברה, ונפלה כלי שלה לחסד דבריאה, ואור שלה עלה לכלי הכתר. זה סדר שבירתם של ז"ת, שבהם הוכנו ונעשו ג' עולמות: בריאה, יצירה, עשיה.


6.In che modo caddero? Per primo di tutti la DA’AT, accolse sette luci e non restò in piedi di fronte aloro, e si ruppe, e caddero i suoi vasi nella DA’AT della BERIA’, e la sua luce cadde nella MALCHUT di ATZILUT; dopo di loro la HESED accolse sei luci e ne rimase uno, e si ruppe e caddero i suoi vasi nella BINAH di BERIA’, e la sua luce nello YESOD di ATZILUT. Accolse la GHEVURAH secondo tale via, e si ruppe, e caddero i suoi vasi in HOKHMA’ di BERIA’. E la sua luce in NEZACH e HOD di ATZILUT. Accolse la luce secondo tale via TIFERET si ruppe, e caddero i suoi vasi in KETER di BERIA’, e la sua luce rimase in un doppio luogo, si spiegò il vaso di KETER e lo accolse. E la luce di DA’AT salì in mezzo aloro, e cadde il suo vaso di nuovo verso MALCHUT di BERIA’. Si riempì il vaso della HOKHMA’ accolse la luce di HESED, e cadde ll suo vaso per la seconda volta verso YESOD di BERIA’, si spiegò il suo vaso e accolse la luce della GHEVURAH . Cadde il suo vaso per la seconda volta verso NEZACH e HOD di BERIA’. Accolsero la luce NEZACH e HOD e si ruppero, e cadde la sua luce verso TIFERET di BERIA’ ,e la sua luce salì verso BINAH di ATZILUT. Accolse la luce YESOD e si ruppe, e cadde il suo vaso verso la GHEVURAH di BERIA’, e la sua luce salì verso KETER di ATZILUT. Accolse la luce MALCHUT e si ruppe, e il suo vaso cadde verso HESED di BERIA’, e la sua luce salì verso il vaso di KETER. Questo è l’ordine della rottura dei vasi delle sette SEFIROT inferiori, in quanto prepararono e fecero i tre mondi: BERIA’ YEZIRA’ ASSIA’.

ז

ירידת אחורי חו"ב, לפי שבירתם של ז"ת. כיצד, חו"ב פב"פ, נשבר דעת, ונפלו חו"ג שבחו"ב לגוף, חזרו שלא להסתכל זה בזה. נשבר חסד, ירדו אחורי אבא עד היסוד והפך אחוריו לפני אמא. נשברה גבורה, ירד אחוריים של אמא עד היסוד, חזרו שניהם אב"א. נשבר שליש תפארת ירדו אחורי יסודות דאו"א. גמר התפארת להשבר, ירדו אחורי ישסו"ת בגופם חזרו שלא להסתכל זה בזה. נשבר נ"ה ירדו אחורי ישסו"ת עד היסוד. נשבר יסוד ירדו אחורי יסודיהן, נשברה מלכות, ירדו אחורי עטרותיהן, ונשלם פגמם של אחורי נה"י דכתר שבהם נכנסים החו"ג בחו"ב.


7.la discesa successiva di HOKHMA’ e BINAH , poiché si ruppero le sette SEFIROT inferiori. In che modo avvenne? HOKHMA’ e BINAH , bocca a bocca, si ruppe la DA’AT, e caddero HESED e GHEVURAH che erano in HOKHMA’ e BINAH verso il GUF, ritornarono in modo da non avvistarsi l’una con l’altra, si ruppe HESED, scesero dietro ABBA’ fino a YESOD e si pose all’opposto dietro di essi di fronte a IMMA, Si ruppe la GHEVURAH, discese dietro le SEFIROT di IMMA fino a YESOD, tornarono ambedue ABBA e IMMA, per terzo si ruppe TIFERET e scesero dietro i YESOD di ABBA e IMMA. Si completò TIFERET e fu rotta, scesero dietro YSRAEL SABA e TEVUNAH nel loro GUF, e non si videro l’un l’altro. Si ruppe NEZACH e HOD , discesero dietro YSRAEL SABA e TEVUNAH, fino a YESOD, si ruppe YESOD discesero dietro i propri YESOD , si ruppe MALCHUT, discese dietro le proprie corone, fu completo il loro disastro dietro NEZACH HOD e YESOD della KETER che è fra loro, entrarono HESED e GHEVURAH dentro HOKHMA’ e BINAH.

ח

ורפ"ח נצוצין מד' ע"ב דעסמ"ב ירדו עם הכלים הנשברים לקיימם, כל היורד מירידתם של מלכים הוא יורד. וכל העולה מחזירתם הוא חוזר. ובסופם של דברים נאמר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואומר ביום חבוש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא רפואה שאין אחריה מכה. ואומר ומשתי את עון הארץ ביום אחד. ואומר והיה ה' למלך על כל הארץ וגו'.

8., e 288 scintille dal Nome ע"ב יוד קי ויו קי Dei Nomi ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן Discesero insieme ai vasi rotti per ripristinarli, ciascuno che discese, dai loro vasi dei vasi egli discese. E tutto l’universo dal loro ritorno ritornerà. E alla loro fine delle cose è detto: “Sarà la luce della luna come luce del sole” (Is. 30,26) e dice anche che nel giorno in cui HaShem ha legato la distruzione del suo popolo, e l’ha spezzato con il suo colpo, lo guarirà come se prima non vi fosse stata ferita. Ed è detto : (Zac.3,9) “Ed eliminerò la colpa di quella terra in un giorno solo” ed è detto (Zac. 14,9) “In quel giorno HaShem sarà Uno e il Suo Nome Uno”.


Cap.3

=La restaurazione dei mondi

א

יצא מ"ה מן המצח, בירר לו ועשה מכל שבריהם של כלים, ה' פרצופים, ועתיק שעל גביהם, ומאחוריהם של או"א יעקב ולאה. כתר דמ"ה, וחצי כתר דב"ן ומהשאר הראוי לו לעתיק. חכמה דמ"ה וחצי כתר דב"ן, ומהשאר הראוי לו, א"א. בינה דמ"ה וחו"ב דב"ן ומהשאר הראוי לה, או"א. ו"ק דמ"ה ו"ק דב"ן. ז"א. מלכותו דמ"ה ומלכותו דב"ן נוקבא. תיקונם בזכר ונקבה, ומזו"ן הם נתקנים: בזווג, עבור, לידה, וגדלות.


1.Uscì il Nome di valore 45 e יוד קא ואו קא Dalla fronte (dell’ADAM KADMON), lo scoprì e creò da tutti i frammenti dei vasi infranti, cinque PARSUFIM. E la figura dell’Antico dei Giorni è al di sopra di tutti. Epoi ABBA’ e IMMA’ Yaacov e Leah. E metà del KETER la corona del Nome di valore 52 Che è יוד קק וו קק E ciò che resta è opportunamente l’Antico dei Giorni. La SEFIRAH HOKHMA’ del Nome di 45 e metà della SEFIRAH KETER del Nome di 52, e ciò che resta è necessariamente lo ARIKH ANPIN (Il lento all’ira), La SEFIRAH BINAH del Nome di 45 e le SEFIROT HOKHMA’ e BINAH del Nome di 52 e ciò che ne resta è ABBA e IMMA. Le lettere VAV “KE” diel Nome di 45 e VAV “KE del Nome di 52 sono lo ZE’ER ANPIN. La SEFIRAH MALCHUT del Nome di 45 e la SEFIRAH MALCHUT del Nome di 52 sono la “Femmina”. La restaurazione (TIKUN) del “Maschio” e della “Femmina” e dall’accoppiamento “Maschio e Femmina” sono restaurate ZIVVUG l’accoppiamento YBUR il concepimento LIDA’ la nascita GADLUT la crescita.


ב

בזווג כיצד, מעלה נוקבא מ"ן בירוריהם של כלים, ויורדים כנגדם אורותיו של מ"ה, נתקנים בה זה עיבור. יצאו למקומם זו היא לידה. עולה התחתון לעליון והגיע לשעורו זוהי גדלות. יונק מתחלה כשהוא צריך לעליונו, השלים והלביש, עשה את שלו.


2)L’accoppiamento in che modo si fece? Si innalzò la NUKBA dagli aspetti femminili, che rischiarano i Vasi, che discendono in corrispondenza le Luci del Nome di valore 45. Questo è l’impregnazione. Uscirono le luci e andarono al loro posto, e questa è la nascita. Sale ciò che è in basso verso l’Altissimo e perviene alla propria misura questa è la crescita. Il bambino lattante all’inizio è come se avesse bisogno dell’Altissimo., si completa e si riveste ha creato ciò che è suo. . . ג

עלייתם של מלכים מ' יום. כיצד, י' ימים חסד ונצח לנצח דאצילות. וי' ימים דעת ות"ת ליסודו. וי' גבורה הוד להודו. וי' יסוד ומלכות למלכותו.


3)Salirono i re per quaranta giorni. In che senso? 10 giorni in corrispondenza di HESED NEZACH del mondo dell’Emanazione, 10 giorni in corrispondenza di DAAT e TIFERET verso YESOD di Azilut. 10 YESOD e MALCHUT verso la Sefirah MALCHUT di Azilut.


ד.

נתקן עתיק דו"נ, מ"ה שלו זכר לפניו, וב"ן שלו נוקבא לאחוריו. פני מ"ה מלפניו, ופני ב"ן לאחוריו, נמצא עתיק כולו פנים. נתקן א"א דכר ונוקבא, הזכר מימינה והנוקבא משמאלו תקונו של א"א מזווגו של עתיק. תקונו של עתיק מזווג עליון שלמעלה ממנו.


4)L’Antico dei Giorni restaurò il Maschio e la Femmina. Il Nome Ma”H , che non ha un Maschio prima di esso (La Sefirah Hokhma) e il Nome Be”N che non ha Femmina dopo di sé. Il Volto di Ma”H è di fronte a noi, e il Volto di Be”N è dopo di lui, si trovano nell’Antic dei Giorni tutti i Volti. Così Arik Anpin restaurò Il Maschio e la Femmina, il Maschio alla sua destra e la Femmina alla sua sinistra. È la restaurazione fatta dallo Arik Anpin, dall’accoppiamento dell’Antico dei Giorni. La restaurazione dello Antico dei Giorni con l’Altissimo che è sopra di lui.

ה


. מזווגו של א"א, נתקנים אבא ואמא, זה זכר וזו נקבה. ומזווגם ז"א ונוקבא. יסודו של

עתיק כלה בחזהו של א"א, וחו"ג מתגלים ממנו, יצאו הגבורות ראשונה, מפני דוחקם של חסדים, סובבו את היסוד לכל רוח. יצאו החסדים, חצים לימין ודחו את הגבורות כולם לשמאל, ירדו חצים מן החזה ולמטה. והחסדים יורדים כנגדם למתקם, נמצאו ב' חסדים וחצי מגולים, וב' חסדים וחצי מכוסים, מוצאים הארתם לחוץ. יצאו מן החסדים אבא וישראל סבא לימין של אריך. ומן הגבורות אמא ותבונה לשמאל. אמא ותבונה רגליה של זו בראשה של זו. משא"כ אבא ויש"ס, ששני חצאיהן של גבורות מגולות כאחת, וחצים של חסדים מכוסה ביסוד.

5. L’accoppiamento dello ARIK ANPIN, è quello che restaura ABBAH e IMMA, questo Maschio e quella Femmina. E successivamente l’accoppiamento dello ZEIR ANPIN con la NUKBAH. Il fondamento dell’Antico dei Giorni fa vedere lo ARIK ANPIN. E le Sefirot HOKHMA e BINAH si rivelano , escono le potenze primarie, attraverso la rivelazione delle forze della Bontà, che circondano il fondamento di ciascuno spirito. Escono le forze del HESED, verso la parte destra, e si espandono tutte le potenze (GHEVUROT) verso la Parte sinistra. Discendo uscendo rendendosi visibili in basso. E le forze della HESED discendono di fronte aloro e le addolciscono. Si trovano due dimensioni di HESED e mezza che si rivelano, e due HESED e mezza che si nascondono. E la loro luce esce verso l’esterno. Escono dalle Dimensioni di HESED ABBAH e ISRAEL SABA, alla destra dello ARIK ANPIN. E dalle GHEVUROT escono IMMA e BINAH a sinistra. IMMMA e la BINAH. I piedi dell’una sono sulla testa dell’altra. Così ABBAH e ISRAEL SABA in quanto il secondo esce dalle GHEVUROT che insieme si rivelano, e metà delle forze della HESED si coprono nello YESOD.


. או"א שני מוחותיו של אצילות, מלבישים זרועותיו של א"א. בנינם ממ"ה וב"ן, ותקוניהם מאורותיו של א"א. מג' פרקים של זרועות, ומתפארת. מג' פרקים ראשונים של חג"ת לחב"ד שלהם. מפרקים השניים לחג"ת שלהם. מפרקים השלישיים לנה"י שלהם. פרקו הראשון של ימין מתלבש בראשו של אבא, כנגדו בשמאל באמא. שני לו בחג"ת של זה וזה. שלישי לו בנה"י. והת"ת נכסה תחתיהם מאליו עד החזה.

6. ABBA e IMMA sono due cervelli della Emanazione. Sono i vestiti delle braccia dello ARIK ANPIN. Sono costruiti sui Nomi Sacri Ma”H e Be”N , e la loro restaurazione avviene attraverso le luci dello ARIK ANPIN. Sono divi in tre parti: per entrambi, HESED GHEVURAH E TIFERET. Dalle prime tre parti di HOKHMAH BINAH e DAAT. , verso le parti secondarie HESED GHEVURAH DIN. Verso le terze parti che sono NEZACH HOD TIFERET. Le parti prime della destra rivestono il capo di ABBA, e in corrispondenza a sinistra di IMMA. Poi, per seconde sono HESED GHEVURAH TIFERET. E terze sono NEZACH HOD YESOD. E la Sefirah Tiferet copre al di sotto di esse impedendone la vista.


ז.

. אבא ואמא, מ"ה ב"ן בשניהם, נתחברו זה בזה, נתן אבא ב"ן שלו לאמא, ונטל מ"ה שלה לעצמו. ב' מ"ה בימין אבא ויש"ס. וב' ב"ן משמאל אמא ותבונה

7. ABBA e IMMA , Ma”H e Be”N sono in ambedue i Parsufim, e li collegano l’un l’altro. ABBA dà il suo nome Be”N a IMMA, e prende il nome Ma”H che è di IMMA.per se stesso. Vi sono due nomi Ma”H a destra, e due nomi Be”N sulla sinistra di IMMA e della Sefirah Binah.