Le 138 porte della Sapienza

Da Ramh"al yomi.
Jump to navigation Jump to search

קל״ח פיתחי חכמה

LE 138 PORTE DELLA SAPIENZA

Autore: Rabbi Moshe Chaim Luzzatto

Traduttore: Luciano Tagliacozzo


la volonta' divina unica

Porta 1

La volontà dello Ein Sof

יחוד האין סוף ב"ה הוא – שרק רצונו ית' הוא הנמצא, ואין שום רצון אחר נמצא אלא ממנו, על כן הוא לבדו שולט, ולא שום רצון אחר. ועל יסוד זה בנוי כל הבנין

L’Unità dello Ein Sof , Sia Egli Benedetto è che solo la Sua Volontà Sia Egli Benedetto, sussiste, è non c’è volontà altra. Perciò solo Lui governa e non altra volontà. Su tale fondamento è costruito l’intero edificio

Commento: dice lo Etz Chaim (Shaar Haklalim § 1) : ""Quando si levò la volontà di H' Itbarach, di creare il mondo per il Bene, e far conoscere la Sua Grandezza perchè meritasse la Sua Merkavah, in Alto eper aderire a Lui B.E.S., fece emanare un punto che comprendeva dieci (ed erano le dieci Sefirot).

Porta 2

L’Emanazione di Luce

רצונו של המאציל ית"ש הוא רק טוב, ולכן לא יתקיים שום דבר אלא טובו. וכל מה שהוא רע בתחלה, אינו יוצא מרשות אחר ח"ו, שיוכל להתקיים נגדו, אלא סופו הוא טוב ודאי. ואז נודע שלא יש רשות אחר אלא הוא:

La volontà dell’Emanatore, Sia benedetto il Suo Nome, è soltanto il bene, perciò non sussiste altra cosa salvo il Bene. E ogni cosa che sia male dal suo inizio, non può esistere di fronte a Lui. In quanto può sussistere di fronte a Lui solo il suo scopo, cioè il Bene e basta. Allora si sa che non vi è dominio altro fuorché Lui


Commento: Dice Ramchal nel "Derech Etz Chaim" : "La prima ricerca che farai non è forse sulla Volontà di H' Itbarach?"

lo scopo delle creazioni

Porta 3

Lo scopo della creazione

תכלית בריאת העולם הוא להיות מיטיב כפי חשקו הטוב בתכלית הטוב

Lo scopo della Creazione del Mondo è di migliorarlo, perciò il suo desiderio buono è per un fine buono


Porta 4

Il Bene completo

רצה הא"ס ב"ה להיות מיטיב הטבה שלמה, שלא יהיה אפילו בושת למקבלים אותו. ושיער לגלות בפועל יחודו השלם – שאין שום מניעה נמצאת לפניו, ולא שום חסרון. לכן שם ההנהגה הזאת שהוא מנהג, שבה יהיה בפועל החזרת הרע לטוב, דהיינו במה שנתן בתחילה מקום לרע לעשות את שלו, ובסוף הכל כבר כל קלקול נתקן, וכל רעה חוזרת לטובה ממש. והרי היחוד מתגלה, שהוא עצמו תענוגן של נשמות:

Lo Ein Sof, benedetto Egli sia, volle migliorare la sua perfezione , affinchè non vi fosse alcuna cosa abominevole che lo accogliesse. E valutò di rivelarsi nell’atto della Sua completa Unità. In modo che nessuna mancanza si trovasse di fronte a Lui e nessuna imperfezione. Perciò tale provvidenza a cui Egli stesso provvide , è ciò che in atto muterà il male in bene; perciò in ciò che all’inizio era luogo del male nella sa azione, alla fine ogni difetto sarà riparato e ogni male riportato al bene. Allora l’Unità si sarebbe rivelata, in quanto Egli stesso godrà delle anime create

Commento: Dice lo Etz Chaim Shaar Haklalim § 1: "Quando si levò la volontà del RE per creare il mondo perchè fosse per il Bene"

Le Sefirot

Porta 5

Le Sefirot

הספירות הם הארות שניתנו ליראות, מה שלא ניתן אור הפשוט א"ס ב"ה

Le Sefirot sono le Luci, date per poter vedere ciò che non è dato da luce diretta dello Ein Sof Benedetto Egli Sia

Commento: dice lo Zohar (Sefer Zohar I p. 14b) "All'inizio della volontà del R, Egli lasciò una traccia nella trasparenza suprema. UNa fiamma oscura uscì dal fremito dell'infinito. Una forma nell'informe, iscritta nel vuoto. Nè bianca, nè rossa, nè verde , nè di alcun colore


Porta 6


Ogni Sefirah è una Dimensione e attributo delle azioni divine


כל ספירה היא מדה אחת מן המדות של א"ס ב"ה, אשר ברא בם את העולמות, ומנהג אותם. שברצותו שתהיינה נודעות, עשה שכל מדה תראה בסוד הארה אחת, שבראות אותה – מבינים המדה ההיא. ובראות תנועות ההארה ההיא – מבינים מה שנעשה בהנהגה במדה ההיא בזמן ההוא


Ciascuna delle Sefirot è un attributo, fra gli attributi dello Ein Sof, Sia Benedetto che creò attraverso esse tutti gli universi, e li guidò. In quanto la Sua volontà è che Egli sia conosciuto, per cui fece che ogni attributo fosse visto nel segreto di una singola Luce, per cui vedendola, si comprendesse quella stessa Dimensione. E vedendo tale Dimensione, si comprendesse cosa fare per condursi su questa Dimensione in quel tempo

Commento: dice lo Etz Chaim: Shaar haklalim § 1 "Fu creata la Sefirah Keter che diffuse la luce in basso e fu fatta la Sefirah Hokhma e otto luci erano comprese in essa, e poi Binah e sette luci erano comprese in essa. Poi i 6 punti insieme chiamati i re, e fu chiamato il mondo di Tohu veBohu o "Il mondo dei punti"....


Porta 7


Le Sefirot come un mezzo per creare gli Universi


הספירות אפשר שיאירו בהארה רבה או בהארה מועטת. אפשר להם ליראות בכמה מיני ציורים ודמיונות, מה שבהם לא יש באמת שום צורה ודמיון, רק נראות בדרך צורה ודמיון. והמסתכל בהם באמת יראה שאין הדמיון והצורה אלא מקרית לפי הרואה בם, והיינו, "וביד הנביאים אדמה". אך בעצמם אינם אלא התפשטות כחות, מסתדרים בסדר מה שהם צריכים

להסתדר, נתלים החוקים אלה באלה, ונמשכים זה אחר זה, לפי שלמות הסדר המסודר


Le Sefirot a volte illuminano di grande luce, a volte di luce minore, ed è possibile attraverso loro di vedere parecchi tipi di forme e di immagini. Ciò che è in esse non ha in verità alcuna forma o immagine, ma solo visioni come quelle di un Profeta come (è, scritto) “attraverso i profeti sarò immaginato” . Ma di per se stesse sono solo l’espansione delle forze secondo il loro ordine, secondo l’ordine che è necessario perché siano susseguenti incise le une nelle altre, e susseguenti l’una all’altra secondo la completezza di una sequenza ordinataPorta 8


Rappresentazioni delle Sefirot


יכולות הספירות ליראות בדמיונות אפילו הפכיים זה לזה, כמו ממש הרואה בחלום, שמתחלפים הנושאים לפניו ברגע אחד. רק שבכל דמיון שנראה – מדע כח אחד ומדה אחת. והמדות והכחות נודעים בסדר אמתי ונכון, כמו שהם מסודרים ונעשים והדמיונות – כמו

שיכולה הנשמה לקבל


È possibile che le Sefirot siano viste in visioni opposte l’una all’altra. Come ciò che un Profeta vede in sogno, che agiscono per un attimo davanti a lui. Ma per ognuna delle immagini che si vedono si comprende una forza e una Dimensione, e le forze si comprendono in una sequenza veridica come se esse fossero ordinate e agissero. E le immagini sono come l’anima dell’uomo può comprenderle


Commento; SEfer Yezirah !,6: "Dieci Sefirot Belimah , il loro aspetto è l'aspetto della folgore e la loro direzione non ha fine. La Sua Parola è in esse quando sono emanate , al Suo comando esse obbediscono con la furia della tempesta, e dinanzi al Suo trono esse si prostrano

Porta 9

Immagini immateriali

אף על פי שנראים הדמיונות בספירות, אף על פי כן אין נראה צורה כצורה גשמית ח"ו, אלא נראה ענין אחד שמובן בו כאילו רואים הצורה ההיא למטה. וזה נקרא ראיית הנשמה, שאין ראייתה כראיית הגוף. ולכן אין צריך שהנושאים יהיו לפי ראיית הגוף, אלא מציאות הארה אחת, שמובן בה ענין העגול, אם הנראה הוא עגול או יושר, אם הוא יושר, וכן כל שאר התמונות. ולא שתיראה הצורה הגשמית. ואפילו הצורה הרוחנית ההיא אינה עצמית בספירות

כלל, אלא בסוד מלכות, המראה הכחות בדרך הזה


Nonostante che siano visibili le Immagini nelle Sefirot, non si vede forma analoga alla forme materiali, mai sia, ma solo una sequenza (di livelli spirituali) in modo che le Sefirot siano comprensibili come visioni del mondo terreno.Ciò è chiamata Visione dell’Anima, in quanto non è visibile come la visione di un corpo. Perciò non è necessario che i soggetti siano simili a visioni corporee, ma come essenze di luce comprendono in se stesse una sequenza circolare; sono visibili come cerchio o linea retta, e così via secondo tutte le restanti figure. Ma non sono visibili come immagini materiali, e persino tale forma spirituale non esiste essa stessa ma nel segreto delle forze, disposte secondo tale sentiero


Porta 10


La Luce circolare


פעולת המאציל ית"ש, מה שהוא פועל בסוד הספירות לפי החק שרצה בהם, הם נתלים אלה באלה, יוצאים בהמשך אלה מאלה, ומתעלמים הענינים אלה בתוך אלה. דהיינו שכח אחד הוא הפועל בהעלם, ונראה בגלוי כח אחר פועל, והוא פועל באמת רק לפי כח הנעלם בו. ולכן נראו כל הדמיונות האלה בספירות, דהיינו שיהיו אורות מתלבשים בתוך אורות, או יוצאים אורות מאורות. והכל בסדר ראיית הנשמה, שמבינה הדברים ההם ברוחנית, כראיית העין את הנושאים שלו


Le Azioni dell’Emanatore, sia benedetto il Suo Nome, sono ciò che Egli opera attraverso il segreto delle Sefirot, secondo il principio che Egli volle porre l’una dentro l’altra. Quindi che una forza unica è agente misteriosamente, e viene vista nella rivelazione di un’altra forza agente; essa è agente veridica, ma solo perché è una forza misteriosa che è in essa; perciò sono visibili tutte queste immagini nelle Sefirot, e perciò le Luci saranno rivestite all’interno delle Luci, o usciranno Luci da Luci, tutte nell’ordine di visione dell’anima che faccia comprendere tali cose come nelle visioni spirituali dell’occhio i suoi agentiPorta 11


La Shekhinah, radice delle creature terrene


ענין התמונה והדמיון הנמצא בספירות הוא יוצא מספירת המלכות, שהיא שורש לתחתונים, ומצדה נעשים כולם בצורה שהם נעשים. ועל כן אמרו שאי אפשר לעלות או לקבל אלא בה. ואפילו בתמונות הדמיונות עצמם נודע חכמה בענין ההנהגה, כי נודע איך צריכה השכינה להנהיג לצורך הענין ההוא. ולהביאו לתחתונים. אבל מתוכה משכילים הדברים למעלה ממנה.

ששם הם כחות ומדות ממש


La sequenza della immagine e della somiglianza, è nelle Sefirot. Essa esce dalla Sefirah, Malchut che è la radice di tutti gli esseri inferiori, e da essa accoglie in sé, persino nelle immagini e somiglianze stesse si comprende la Sapienza nella sequenza della Sua Provvidenza, perché si sa allora che è necessaria la Shekhinà sia per provvedere alla necessità di tale sequenza, sia per farla pervenire agli esseri inferiori, fra essi sono coloro che comprendono le cose alte, in cui sono le Forze e le Dimensioni della realtà.Porta 12


LO ADAM KADMON come insieme degli attributi Superiori


כללות כל ההנהגה הסובבת עד תשלומה, וכן כללות כל הנמצאים, הוא רק ענין אחד וסדר אחד שתיקן המאציל ית"ש, שתכליתו הוא ההטבה השלמה בכל מיני שלמות. ותנאי הסדר הזה הם כל הבריות ומשפטי הנהגתם. והוא סוד דמות אדם במנין אבריו, וסדר קשריהם כמו שהם בו ממש. ולכן א"ק, שהוא כללות הכל, הוא כללות סדר זה של דמות זה. נמצא שלא המציא המאציל ית"ש אלא מציאות אחד, שהוא סדר דמות אדם. וכל מה שיש במציאות כולו

ביחד, בין בבריות, בין בהנהגה, אינו אלא סוד דמות זה שלם


L’insieme di ogni comando causa la completezza; così l’insieme di tutti gli esseri, che è solo una sequenza, e un ordine unico che l’Emanatore Benedetto Egli Sia, ha perfezionato, in quanto il Suo scopo è il Bene completo, in ogni tipo di completezza. Questo è il segreto della "Forma dell'Uomo" nel numero degli arti e nel segreto dei legami. Essi sono in lui; perciò ADAM KADMON, che l’insieme di tutto, è l’insieme ordinato di questa Immagine E si trova che l’Emanatore , Sia Benedetto il Suo Nome, lo fece esistere con essenza unica, nell’Ordine della Forma dell’Uomo, e ciascuna cosa che appartenga all’esistente è tutto compreso in lui. Sia le creature che le provvidenze non sono che il segreto dell’Immagine nella sua completezzaDice lo "Etz Chaim , Hechal Adam Kadmon Anaf 1": "Ecco che dallo Ein Sof sisviluppa l'esistenza di una grande luce, che è detta Adam Kadmon... alcune luci emergono da lui e splendono al di sopra di questo, alcune dal cranio, alcune dagli occhi, alcune dalle orecchie, alcune dal naso. Alcune dalla bocca, alcune dalla fronte. Alcune dal corpo, che è l'aspetto delle sette SEfirot inferiori.

le rappresentazioni delle Sefirot

Porta 13

סוד התמונות – מראים הדברים לפי טבע התמונה ההיא למטה ממש. והעיגול מראה הנהגה סובבת, בלא חילוק הנהגת חסד דין רחמים, אלא כמו השגחה כללית לפי מהות הספירה ההיא, וזה בסוד ההשתלשלות. אך היושר מראה ההנהגה מפורטת לפי חד"ר – ימין ושמאל ואמצע.

וכן כל שאר התמונות על הדרך הזה

Il segreto delle immagini: esse sono la visioni delle Sefirot come se si trattasse cose naturali.

Tale è ciò che appare agli esseri inferiori evidentemente fatto per gli esseri inferiori

Il cerchio mostra la provvidenza che circonda tutto, senza separazione fra le provvidenze di Hesed (amore) , Din (giudizio), Rachamim (misericordia), ma come una supervisione complessiva secondo l’essenza delle Sefirot, e questo è nel segreto delle catene. Allora la linea retta fa vedere la provvidenza nei suoi particolari secondo Hesed, Din, Rachamim, destra e sinistra e centro, e così è per le altre immagini secondo questa via.

Porta 14

I Gradini

מה שעומד במציאות בנין הספירות, פירוש – כל מה שהוא בנין כל המדרגות, ענין המדרגות עצמן, ענין כל חלקיהם ותכונותיהם וכל קשריהם – זה המונח הראשון של ההנהגה ששם אותו המאציל ית"ש, לפי שהוא ידע שזהו מה שצריך, לא פחות, ולא יותר, לסבב הנהגה אחת שלמה, לבא אל המכוון אליו בבריאתו, שהוא ההטבה השלמה

L'essenza delle Sefirot: si spiega che tutto ciò che è l’edificio dei gradini, secondo la sequenza stessa dei gradini stessi, è la sequenza di tutti i campi e i legami in un comando unico, in quanto lo stesso Emanatore, Sia benedetto il Suo Nome, che seppe ciò che necessita, non di meno, non di più per circondare la provvidenza unica e completa, per far pervenire con volontà alla Sua creazione, che sia il bene perfetto

Porta 15

L'essenza delle creazioni

כל מה שתלוי במציאות הבנין, שהוא המונח הראשון של הספירות, אין לשאול טעם עליו, שהוא תלוי ברצון העליון. וכל מה שבא אחר המונח הזה – ניתן לשאול ולהבין, שהוא

פעולות המדרגות האלה – מה הם בהנהגה

Su tutto ciò che dipende dall’essenza dell’edificio, che è il postulato unico delle Sefirot, non c’è da domandarsi il significato, perché dipende dalla Volontà Superiore; così ogni cosa che viene dopo tale postulato può essere interrogata e interpretata, poiché sono le azioni di quei gradini che vi sono nella provvidenza

Porta 16

Luce retta luce curva

יש בספירות אור ישר ואור חוזר משני מינים. א', שאחר שירדו המדרגות מכתר עד מלכות, חוזר מלכות ונעשה כתר, וכן בדרך זה, עד שכתר נעשה מלכות. וזה מראה שליטת ]נ"א, שלמות[ הא"ס ב"ה, שממנו יוצא הכל, והוא סוד הכל, והיינו, "אני ראשון ואני אחרון", והוא מתגלה כך בראשונה כמו באחרונה. והמדרגות – כל הקרוב קרוב אליו מתגדל בשמו, ומה שהיה מלכות נעשה כתר. והמין הב', שום אור אינו משלים ענינו אלא כשיוצא ועוד חוזר למקורו. והיינו כי יורד עד למטה בכח, ואחר כך מידי עלותו מניח

למטה מדרגה מה שמניח, והוא מתעלה. ואז המדרגה נשארת בבנינה, וכן כולם

Nelle Sefirot c’è una luce retta e una luce circolare. Di due tipi. Il primo è che dopo essere discesa tutti i gradini da Keter a Malchut, ritorna Malchut e ridiventa Keter, così per tale sentiero, finché il Keter diventa Malchut. Questa è la visione della completezza dello Ein Sof, Benedetto Egli Sia, in quanto da lui esce ogni cosa ed è la fine di ogni cosa, quindi dice la Torah:”Io sono il Primo e sono L’Ultimo” ed è rivelato all’inizio come alla fine e i gradini ciascuno è vicino a Lui. Per ingrandire il Suo Nome, e ciò che era Malchut ridiventa Keter. Il secondo tipo è che nessuna luce è completa nella sua sequenza, ma in quanto esce e ritorna alla su vicina. E ciò resta nel suo edificio. E ciò è tutto

i Parsufim

Porta 17

יש ספירה ויש פרצוף. ספירה הוא כח מן העשר כחות בכלל, שהוא המוסד שעליו נבנה כל בנין הפרטיות התלוי בו. אך פרצוף הוא שלמות כל הכח ההוא בפרט, נראה מפורש בסוד

דמות אדם. ועיקרו בסוד התרי"ג, שהוא כל בנין האדם

C’è la Sefirah e c’è il Parsuf. Una Sefirah è una forza fra le forze in generale, che è il fondamento su cui viene costruito l’intero edificio nei particolari che dipendono da essa. Ma il Parsuf è la completezza di tutta la forza che è in particolare, vista nel mistero dell’immagine dell’Uomo. E il suo fondamento è nel segreto delle 613 Mizvot che è tutto l’edificio dell’uomo.

Commento: dice lo Etz Chaim: Shaar Haklalim § 2: "Dal punto detto Keter c'è la propagazione di un Parsuf completo , che è in atto dall'inizio, dalle 10 Sefirot, che è chiamato Arik Anpin (il Longanime). Così dal punto della Hokhma è fatto un Parsuf completo delle 10 Sefirot ed è chiamato ABBA. Così dal punto della Binah è fatto un Parsuf completo che esce in atto ed è chiamato IMMA. Così dai 6 punti spezzati esce in atto un Parsuf completo che è chiamato ZEIR ANPIN. Così dal decimo punto è fatto un Parsuf completo dalle 10 Sefirot che esce in atto ed è chiamato BAT, ed esso è il quinto Parsuf


Porta 18

Le Sefirot e i Parsufim

כל האורות העליונים עד שיגיעו להעשות מהם פעולה במעשה, צריך שיבאו לסוד האותיות. והם מציאות סדר אחד העומד להוציא כל הדברים לפועל, והוא סוד, "בדבר ה' שמים נעשו". כי אין מציאות לדיבור אלא באותיות

Tutte le luci superiori, finché non pervengano ad una azione creatrice, è necessario che pervengano al segreto delle lettere dell’alfabeto ebraico. Esse sono l’essenza di un ordine unico che sussiste per produrre tutte le cose, ed esso è segreto, “Nella Parola di HaShem i cieli furono creati”. Poiché non vi essenza della parola senza le lettere.

le 22 lettere

Porta 19

Le 22 Lettere sacre

כללות האותיות הם כ"ב מיני סדרים. שאין פחות מהם, ולא יותר מהם, לתת פעולה לאורות

L’insieme delle lettere: Esse sono ventidue nei loro tipi e ordini, non c’è meno di essi e non c’è più di essi, ed esse determinano l'azione delle Luci

Porta 20

L'ordine delle lettere e l'ordine delle Luci

כל ענין סוד סדריהם תלוי ונמשך מסוד חד"ר – ימין ושמאל ואמצע. מתחברים בהרכבות שונות, בבחינת סיתום וקמיצה, או פתיחה והתפשטות, והיינו קו ונקודה

Tutta la sequenza segreta dell’ordine delle lettere dipende e segue dal segreto di Hesed, Din, Rachamim, destra e sinistra. Si collegano con rami diversi nell’aspetto, come il sigillo e il dito anulare, o l’apertura e l’espansione, e queste sono la linea e il punto.

Porta 21

Lettere, vocali, accenti, coroncine

שלמות האותיות תלוי בטעמים נקודות תגים שמתחברים עמהם, כל אחד משלימים בהם

פעולה כראוי להם. אך עיקר הפעולה באותיות

Per completare le lettere ci sono gli accenti, le vocali e le coroncine che si collegano con loro, ciascuna nella sua completezza, in esse è l’azione, come è opportuno a loro. Ma il fondamento dell’azione è nelle lettere dell’alfabeto ebraico.

Porta 22

L'ordine delle 4 lettere del Nome di D-o

כל מיני פעולות הנמצאות בספירות – כולם מתנהגות תחת סדר עשר ספירות, והוא סדר הד' אותיות השם ב"ה. ובסדר הזה מתנהגים טעמים נקודות תגים אותיות, בסוד ד' אותיות, וד'

שמות שבכל אחד

Tutti i tipi di azione dell’esistente è nelle Sefirot, tutte le provvidenze sono sotto l’ordine delle 10 Sefirot, che è l’ordine delle quattro lettere del Nome di Hashem Sia Egli benedetto. E in questo ordine vanno intesi gli accenti, le vocali, e le coroncine, nell’ordine delle quattro lettere, e dei quattro Nomi Sacri che sono nell’Unico.

Porta 23

Il segreto dei Nomi

סוד השמות הוא מה שבאים האורות לבחינת פעולה, וכללותם היא התורה. לפיכך נקראת כלי

אומנתו של הקב"ה

Il segreto dei Nomi è ciò che fanno pervenire le Luci, nell’aspetto della loro azione, e il loro insieme è la Torah. Perciò è chiamata “strumenti delle fede di Kadosh Baruch Hu”.

Lo Zimzum

Porta 24

L'inizio della contrazione dello Ein Sof (BH)

בענין המשכת הפעולה לחוץ ממנו – רצה הא"ס ב"ה ועזב את בלתי -תכליתו, ולקח לו דרך פעולה מוגבלת, וזה נקרא צמצום א"ס ב"ה


Per conseguire la sua azione, Ein Sof, sia Egli benedetto, si contrasse in se stesso, che era senza limiti. Stabilendo così dei confini, prese un sentiero per la Sua azione Questo è chiamato lo Zimzum (la contrazione) dello Ein Sof, Benedetto Egli Sia

Commento: Dice lo Etz Chaim Shaar 1, Anaf 2: "Sappi che prima che fosse emanata l'emanazione di luce e create le creazioni, la luce dell'Altissimo riempiva tutto l'essere e non vi era nessun luogo vuoto come lo spazio vuoto, ma tutto era pieno della luce dello Ein Sof, unico, ugualmente nella uguaglianza. Ma quando si levò la sua volontà di creare i mondi, e di emanare la emanazione, facendo uscire la luce nella sua completezza ei suoi nomi , essendo questa la causa della creazione, dei mondi, (come spiegato nello Anaf 1) Ecco, allora contrasse la luce e si ritrasse verso i lati circolarmente. il punto centrale allora rimase un luogo vuoto e uno spazio vuoto da un punto centrale ed ecco lo Zimzum


Porta 25


Lo Zimzum

הצמצום הזה עשה שיראה ממנו ב"ה – האור והזיו. מה שקודם לכן – ומה שגם עתה אין הצמצום מגיע לו – אינו ניתן להיות נראה ומושג כלל. וזה האור שניתן ליראות, נקרא אור נאצל, כי הוא נראה כמו אור שנתחדש. אך באמת אינו אלא איזה בחינה מן האור הקדום,

שנתמעט כחו בסוד הצמצום


HaShem fece questo Zimzum, per far vedere la sua Luce e il suo Splendore che prima era completamente invisibile. Tale Luce che fu resa visibile, fu chiamata la Luce dell’Emanazione, perché essa è visibile come luce rinnovata. Ma in verità, non è solo questo che un aspetto della Luce primigenia, che si è ristretta nel segreto dello Zimzum


Porta 26


La luce che penetra nel vuoto creato dallo Zimzum

זה האור שנאצל היה נקרא רשימו מן האור הקדום, שלרוב גדולתו לא היה מושג. וסוד זה הרשימו הוא הנקרא מקום כל הנמצא, לפי שהוא נותן להם מציאות, מה שלא היה נותן הבלתיא תכליות. זה המקום נקרא שהוא חלל, והוא פנוי מאור הא"ס ב"ה, דהיינו שאין הבלתי תכלית נמצא בו כבתחלה


Questa Luce dell’Emanazione fu chiamata RESHIMU , dalla Luce primigenia, in quanto per moltiplicare la sua grandezza non ebbe pari Il segreto di questo RESHIMU è chiamato “luogo di ogni essere”, ciò che è stato dato senza scopo. Questo è il luogo che è chiamato “Nulla” (HALLAL), ed è vuoto (PANUI) dalla Luce dello Ein Sof , benedetto Egli sia, quindi non ha una finalità che si trovi in esso come dall’inizio.


Porta 27


Dal Reshimu provengono tutte le creature

בזה הרשימו נשרש כל מה שעתיד להיות. ומה שלא הושרש שם – לא יכול להיות אחר כך. ואף על פי כן, כל המושרש שם לא היה יכול למצא, אלא אם כן הבלתי - תכלית עצמו ינהג אותו. אלא שהבלתי - תכלית אף על פי כן לא יפעול אלא מה שמושרש ברשימו. והיינו כנשמה המנהגת את הגוף רק לפי מה שהוא. וזה נקרא קו אחד מא"ס ב"ה הנכנס בתוך החלל. כי זה הענין עצמו שהוא פועל ברשימו – היינו לפי הנבראים. אך הוא בעצמו פועל אותו בשלמותו. והנה זה הענין לפי הנבראים הוא הרשימו, אך בקו הוא מה שהוא לפי שלמותו. ועוד, זה הנפעל לפי הנבראים הוא הרשימו, אך הדרך שהא"ס פועל אותו הוא הקו, שהוא לפי בלתי תכליתו, כמו שהוא בלתי -תכלית


In questa Luce detta Reshimu origina ogni cosa che in futuro sarà. Ciò che non origina lì, non può essere successivamente. Ogni cosa che ha lì radice ha avuto possibilità di essere, ma uno scopo preciso la guiderà. Ma se è senza scopo, non entra in atto anche se in potenza è nel RESHIMU. Perciò, è come l’anima governa il corpo per quello che è effettivamente. Questo è chiamato una Linea che va dallo Ein Sof, benedetto Egli sia, e raggiunge il centro del nulla (HALLAL PANUI). Perché questa sequenza stessa che è l’azione del Reshimu, non è come le creature create. Ma esso stesso agisce nella sua completezza; quindi la sequenza delle creature è il RESHIMU, ma nella linea è ciò che è la sua completezza. E ancora, questo accade poiché secondo il RESHIMU è l’insieme delle creature; quindi il sentiero nel lo Ein Sof, benedetto Egli sia opera è la Linea, che non ha uno scopo finale, essendo privo di fine.


Porta 28


La linea detta KAV


קו הא"ס ב"ה, הנכנס בתוך הרשימו, נעלם בו בפנים בכל מדרגותיו, ונקרא שמנהגו. ועומד בחוץ ומקיפו, ונקרא שכולל כחו ומביט עליו לכל צד. ואף על פי כן, הכל רק בדרך מה שהוא משתווה לרשימו. וזהו אור פנימי ומקיף של ספירות, שהוא סוד הכלי


La Linea dello Ein Sof sia Egli benedetto, arriva nel mezzo del RESHIMU, nascosto in lui di fronte a tutti i gradini, e viene chiamato “colui che conduce”. Si erge in mezzo al RESHIMU, e viene chiamato complessivamente la Forza e la Speranza che sono su di lui da ogni lato. Nonostante ciò tutto è solo nel sentiero uguale al RESHIMU. Questa è la luce interna e completa di tutte le Sefirot, che sono il segreto dei scari strumenti.


Porta 29


La linea originaria


הספירות הם מה שיצא מסוד המקום שנעשה בזמן הצמצום. כל ספירה – חלק מן הרשימו. ולפנים מזה יש פנימיות הנמצא מצד קו הא"ט ב"ה שנכנס בתוכו. והקו מאיר בתוך הפנימיות בסוד נשמה לנשמות. ומצד זה הוא שוה בכל המדרגות לגמרי. אך הנשמה שהיא הלבוש שלו – זאת נעשית לכל פרצוף לפי מה שראוי לו. ובה נבחנים הפרצופים זה מזה, שאין השינוי

בקו, אלא בלבוש שלו שהיא הנשמה


Le Sefirot sono ciò che esce dal Luogo che è stato fatto nel momento dello ZIMZUM. Ogni Sefirah è divisa dal RESHIMU. Di fronte a questo c’è l’interno di ciò che è dal punto di vista della Linea,, e lo Ein Sof, sia Egli benedetto, entra in mezzo ad essa, e la Linea illumina in profondità nel segreto dell’Anima delle Anime, e da 1uesto punto di vista è completamente uguale per tutti i gradini. Ma l’Anima (neshamah) lo riveste e viene fatta per ogni PARSUF (Sembiante) . secondo ciò che è opportuno a lui; così appaiono i PARSUFIM, l’uno all’altro, in quanto non vi è mutamento nella Linea solo nel vestito che la riveste che è la Neshamah


Porta 30

I difetti della creazione dopo lo ZIMZUM


בצמצום הושרש שילכו הדברים לפי הנהגת העולם עד הסוף, פירוש – שיוכלו הקלקולים להמצא, אך שסוף הכל יחזור הכל לתיקון האחרון, שהיחוד יראה לאמיתו. ועל פי הדרך הזה הושם החק – שסוף דבר נעשה המציאות בסוד טוב ורע, גם את זה לעומת זה, דהיינו שיתפשט ענין הספירות בכל מדרגותיהם וכל תולדותיהם, הכל לצד ההטבה. ושיברא בריאה אחת שיהיה בענינה כל קלקולי הטוב, והיא הנקראת ס"א. ויהיה הכוונה שיתגבר כח ההטבה, עד שכל קלקול יחזור לתקון, ואז יוודע היחוד לאמיתו. עד עתה דברנו ממה שנעשה בראשונה בחידוש הדרך המוגבל, ועניני התקשרו עם הבלתי - תכלית, מכאן והלאה נדבר מן ההשתלשלות – מה שנעשה אחר זה. והוא התפרט הכלל שברשימו לחלקיו, לפי כל ההכנות שהוכנו כבר בענין זה, שהם אותם שזכרנו. ועתה נאמר המונח הראשון של ההשתלשלות

הזה, ויהיה זה החק הכללי שבכל מה שנמצא מכאן ולמטה


Nello ZIMZUM è la radice del cammino delle cose secondo la provvidenza . cioè che possano esistere difetti nella creazione anche se alla fine tutti dovranno ritornare nella riparazione finale che unirà ciò che è visibile con la sua essenza vera, e secondo tale sentiero, è già stabilito e inciso che alla fine ogni cosa è stata creata nel segreto del Bene, e del male. Anche se uno è contro l’altro. Perciò si dispiega la sequenza delle Sefirot, in ogni gradino e in ogni discendenza, tutte per il Bene. E creandosi una cosa creata sarà conseguentemente ogni difetto il Bene. Questo è chiamata la Parte Altra, e sarà l’intenzione che ingrandisca la forza del Bene finché ogni difetto ritorni a ripararsi; allora si comprenderà l’Unità nella Sua veridicità.

Adam Kadmon

Porta 31

i segreti dello Adam Kadmon


הסדר הראשון שקבל האור הנאצל לעמוד בסוד עשר ספירות בבחינת סדר דמות אדם – הוא נקרא אדם קדמון. והוא הסדר של שם הוי"ה ב"ה לעולם ולעולמי עולמים. וזה ענין – שכל הסדרים והחוקים כולם נמשכים ובאים תחת סדר ארבעה אותיות אלה. ולפי הסדר הזה הכל נדרש תמיד בסוד ארבעה אותיות השם ב"ה. עד עתה דברנו מן היסודות הראשונים, שהם הרשימו והקו, וכל התלוי בזה. עכשיו צריך לפרש הבנינים מה שנבנה מאלה, לפי ההכנה שהוכנה בהם


Il primo ordine che accoglie la Luce dell’Emanazione per sostenersi nel segreto delle dieci Sefirot, nell’immagine della forma dell’Uomo, è chiamata ADAM KADMON, ed è l’ordine del Nome Sacro HAWAY”AH Benedetto Egli Sia, per sempre in tutti i mondi E questa sequenza, è che tutti gli ordini e tutti i comandi si susseguano e vengano nell’ordine delle Quattro Lettere del Nome di HaShem Poiché tale ordine si interpreta sempre in tale segreto; ora bisogna spiegare nei particolari quali cose sono create da questa sequenza. Secondo la volontà che è in esse


Porta 32


Il segreto dei Volti

הפנים עשויות להאיר מה שנסדר בפנים בתוך הגוף, ומכל חוש יוצאות הארות מזה. ולכן יוצאים ד' עולמות של ראיה אשמיעה ריח דבור. וגם מן המצח יוצא הארתו. נמצאו כל העולמות רק זיוו והארתו של א"ק, וא"ק נשגב מהם יותר. ואינו מושג. כיון שאמרנו בכלל ענין א"ק, עתה נתחיל ללכת אחר פרטיו, לפי סדר דמות אדם, ולפרש מציאות אחד שצריך להבחין בדמות האדם עצמו, כדי שנבין אחר כך ההנהגה על פי סוד ענין זה


I Volti sono creati per illuminare ciò che è in ordine davanti nel corpo (dello ADAM KADMON) e da tutti loro escono le luci. Perciò usciranno 4 mondi, della vista dell’udito, dello odorato e della parola. E anche dalla fronte uscirà la sua luce. E l’essenza di tutti i mondi è solo nello Splendore delle Luci dello ADAM KADMON, e lo ADAM KADMON è l’idea superiore ad esse. Ma non è un punto di arrivo. Perciò ciò che noi chiamiamo in complesso la sequenza dello ADAM KADMON, da ora inizia a procedere verso i suoi particolari, secondo l’ordine dell’immagine dell’Uomo. E si dispiega una essenza necessaria che è necessario avere l’aspetto della Forma dell’Uomo stessa. In modo che si capisca successivamente a ciò quale è il comando secondo tale sequenza


Porta 33

I nomi e le Sefirot


ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן מתגלים מא"ק. הע"ב לפי חכמתו של א"ק, ואינו מגיע הדברים להשגה, ומשלח הארותיו דרך שערות הראש, שהמוח מגלה בם ענינו, והוא נעלם. אך ס"ג מגלה האורות מה שנעלם בע"ב, והוא ענין האצילות שהולך ומתגלה מעט מעט. לכן בתחלה אור פנימי ואור מקיף רחוקים וה מזה, והולכים ומתקרבים מעט מעט עד הפה, שנעשה כלי שם. ושם נשרש דמות אדם כראוי, והוא ענין מ"ה וב"ן שנתגלה אחר כך אחר שזכרנו בכלל שהארות יוצאות מא"ק, עכשיו יש לנו לפרש פרטים

I Nomi che hanno valore 72, 63, 45, 52 si rivelano dallo ADAM KADMON

יו"ד, ק"י, וי"ו, ק"י .יו"ד ק"י וא"ו ק"י .יו"ד ק"א וא"ו ק"א יו"ד ק"ה ו"ו ק"ה

Il Nome ‘A”B secondo la Sefirah HOKHMAH non perviene alle cose inferiori, per realizzare e invia la sua luce delle sue lettere lungo il sentiero dei capelli della testa in cui il cervello si rivela in essa, ed è nascosto, ma il Nome Sa”G rivela le luci di ciò che è nascosto nell’ ‘A”B , ed è la sequenza della AZILUT, che procede e si rivela a poco a poco. Perciò all’inizio la luce interna e la luce completa sono distanti l’uno dall’altro, , e vanno e si avvicinano pian piano, fino alla bocca, e sono creati qui gli strumenti. Lì si origina la forma dell’Uomo come è dovuto, e questa è la sequenza dei Nomi Ma”H, e Ba”N che si rivelano l’uno dopo l’altro così dopo che abbiamo, così complessivamente le luci che escono dallo ADAM KADMON; ora dobbiamo spiegarne i particolari.

Porta 34

i cinque sensi dello ADAM KADMON

המעברים שעוברים דרך שם האורות, הם נבחרים לפי מה שהם נקשרים לפנים עם ד' השמות הנסדרים שם. והם לפי הרכבות קשרי המאורות, ודרך הליכת הרוח בהם, מקום שהוא נוגע

ראשונה – שם הוא יוצא

Attraverso i fori di passaggio (occhi, naso, bocca, orecchie dello ADAM KADMON) passano secondo il sentiero delle luci, secondo i legami con questi quattro Nomi, che qui sono esposti nel loro ordine.. Ed essi cavalcano i legami delle luci, e secondo tale passaggio è lo spirito in esse, e in un luogo piacevole dal principio, lì escono.

Porta 35

בא"ק נעשה החבור של הקו עם הרשימו – שלקחו לו לכלי. והאור היוצא דרך החושים הוא אור שכבר נתחבר בכלי, שלכן אחר כך הוא מוציא כלי באורות הפה. ורק זה הוא האור הראוי לבנות ממנו כל הבנינים. ויצא מה שצריך לבנות ממנו כל הבנינים הנרצים, ונתפשט בהדרגה

לפי צורך הנרצה בבנינים האלה

Nello ADAM KADMON si forma il collegamento fra la Linea con il RESHIMU, che perviene alle Sefirot. La luce che esce secondo le Sefirot nelle luci che escono dalla bocca dello ADAM KADMON; solo questa è la luce opportuna per costruire tutti gli Edifici delle Sefirot, ed esce ciò che è necessario per edificare le costruzioni volute, e si dipana nei gradini secondo necessità e volontà in questa costruzione.

Il Mondo dei Punti

Porta 36

עולם הנקודים הוא מה שהאצילות עם כל ענפיו היו הולכים ונעשים, כאומן העושה כלי מחתיכת עץ, שבתחלה הוא גולם, ואחר כך בהשתלם צורתו – אז נראה היופי שלו בצורה שלמה. עכשיו מתחיל עולם הנקודים והוא עולם התוהו, זה ראוי להתבאר תחלה אחר הקודם לו, כי זה הוא האור היוצא אחר האורות שזכרנו למעלה

Il Mondo dei Punti: esso è ciò che crea la Emanazione (ATZILUT) con tutti i suoi rami, come un Architetto che faccia gli strumenti dell’albero, e per prima cosa faccia una immagine informe (Golem) , poi prenda cura della sua forma completa. Qui comincia il mondo dei punti. Allora si vede la bellezza della Forma Completa. Ora comincia il mondo dei punti, ed è il mondo del TOHU (la desolazione) e ciò è opportuno per chiarire l’inizio dopo ciò che era stato prima, perché questa è la luce che esce dopo le luci che abbiamo ricordato sopra (le Sefirot Superiori)


Porta 37

שורש מציאות קלקול ותיקון הוא ענין שבירת הכלים ותיקונם. כי אם לא היה קלקול בהם – לא היה קלקול בעולם, ואם תיקונם היה נשלם לגמרי – היה סוף הכל. אך בהיות שהיה הקלקול בא, ואחר כך התיקון, ולא גמור, אלא בשיעור שהיה נותן שורש לקלקול ותיקון לסבב בעולם. וסוף הכל יהיה תיקון שלם, שלא יהיה אחריו עוד קלקול כלל

L’origine del difetto è della riparazione è la rottura dei vasi e la loro riparazione. Perché se non vi fosse stato il danneggiamento nelle Sefirot, non vi sarebbe il male nel mondo. E se la riparazione fosse stata completa, sarebbe stata la fine, allora essendo arrivato il danneggiamento, e successivamente la riparazione, e non fu completo. Ma nella misura in cui era stata data la radice del danneggiamento, e della riparazione per far girare il mondo. Alla fine di tutto sarà il TIKUN completo, perché nessun danneggiamento vi sarà dopo di esso.

Porta 38

כללות ענין אבי"ע הוא עולם אחד עם שלושה לבושים. והיינו כי האצילות עצמו אינו שלם אלא עם לבושיו. אמנם כשנבחין הלבושים כל אחד בפני עצמו, נקראים כל אחד עולם בפני עצמו. ובאמת יש לכל אחד פעולה בפני עצמה. נמצא, כשנבחין בי"ע עם האצילות – לא יחשבו אלא ללבושי האצילות. וכשנחשבים לפי פעולותיהם – נקראים עולמות בפני עצמם

Tutta la Emanazione, Creazione, Formazione, Azione è un unico Mondo con tre vesti. Quindi esso stesso non è completo salvo con la sua veste. Infatti, esaminando le vesti, una per una si può chiamare ciascuna un mondo a sé stante. In verità c’è per ciascuna un suo compito. Esiste, se esaminiamo Creazione , Formazione, Azione insieme all’Emanazione, essi non sarebbero concepibili se non come vesti dell’Emanazione. Se le esaminiamo rispetto al proprio compito, ciascuna è un mondo a parte.

Porta 39

Particolari del mondo dei Punti

עולם הנקודים היה כמו חומר אחד שממנו צריך לפרט אחר כך כל הפרטים. והיינו כי כל הנמצא בין למעלה ובין למטה – הכל הוא רק ענין אחד, בנוי מפרטים רבים. והוא איננו כללי אלא אם כן כל פרטיו עומדים בו בשוה ? כי כך כל הנברא הוא רק לכבוד הבורא, והוע ענין "כל פעל ה' למענהו". ובזה נכללות כל הבריות הטובות והרעות, כי הכל ענין אחד ומציאות אחת לבד של בריאה המשלמת גילוי יחודו וכבודו של א"ס ב"ה

Il mondo dei punti è come una materia unica costituita di tanti particolari. Cioè dato che tutto esiste in alto e in basso, tutto è una realtà unica, costituita da diversi particolari. Cioè non vi sono regole se non perché ciascuna parte è uguale? Poiché tutta la Creazione è per la Gloria del Creatore, si comprende che “Tutto ha fatto HaShem per Se stesso”. E in questo sono regolate tutte le Creazioni buone o cattive, perché ognuna e ogni essere è una unità della Creazione completa, rivelata per l’Unificazione e la Gloria dello Ein Sof benedetto Sia.

Porta 40

I quattro mondi ATZILUT, BERIA', YEZIRA', ASSIA'

זה החומר הכללי היה לו ליחלק לפרטיו, ואז ראשית הכל היה המונח הכללי, ונקרא אצילות עם שלושה לבושיו. ואחר כך היה מגיע שליטה לכל לבוש בפני עצמו, והיו נקראים שלוש עולמות בי"ע. כי האצילות מתוקן בתיקוניו הוא שורש הכל. ובי"ע – מוציאי תולדות האצילות, כל אחד מוציא תולדה בפני עצמו הראוי לו. וכולם אינם אלא תולדות מה שיש

באצילות כבר

Questa Sostanza complessiva va divisa nei particolari. Allora Principio di tutto è la legge generale, e la ATZILUT è allora chiamata con tre vesti. Dopodiché così il governo di ogni veste è stato di per sé , e sono stati chiamati tre mondi separati. BERIA’ YEZIRA’ ASSIA’ . Perché l’Emanazione attraverso essi li restaura le loro radici. E tutti sono figli di ciò che è nell’Emanazione.

Porta 41

המונח הזה הכללי היה צריך לקבל אורו בתחלה בסוד הקו המתחבר עם הרשימו. אך בתחלה היה צריך להשתלם, כי מפני כך היה הצמצום בתחלה – כדי שימצא מקום לרע שיהיה ניתקן, וסוף הכל יהיה טוב. ולכן האור, שהוא מן הא"ס ב"ה, צריך להמתין גם כן שיהיה הכלי נשלם, שבו מושרש ענין הרע, ואחר כך יאיר בו, ואז יהיה הכל נשלם. על כן לא נתחבר בתחלה האור עם הכלים, אלא נעלם למעלה, עד שישלימו הכלים את ענינם, והוא שיתנו מקום לרע לשלוט, וגם תשלם שליטתו, ויבוא תיקונו לחזור הכל לטוב, אז יאיר בו האור

Tale termine generale deve ricevere la luce dall’inizio nel segreto della Linea, che si collega con il RESHIMU. Allora all’inizio era necessario che provasse, perché essendo all’inizio lo ZIMZUM, poiché si trovò il luogo del male che era da riparare. E alla fine tutto sarebbe stato Bene. Perciò la Luce, che proviene dallo Ein Sof , benedetto Egli sia, necessitò di fermarsi di essere uno Vaso completo, in quanto in lui originava l’affare del male, e dopo di ciò si illuminerà, e sarà completo. Perciò non si collegò all’inizio la Luce con i Vasi (le Sefirot), ma solo di nascosto in alto, fino a riempire i Vasi secondo la sequenza, e ciò dette possibilità al male di governare, e porterà la sua riparazione tutta per il bene. Allora vi risplenderà il Bene.

Dalla rottura dei vasi alla riparazione universale

Porta 42

תיקון הכלים היה הולך ונעשה מעט מעט. וכפי מה שהיו ניתקנים – כך היה האור הולך ונכנס בהם. סוף תיקונם יהיה לעתיד לבוא, וכן סוף כניסת וחיבור האור בהם

La riparazione dei Vasi procede lentamente, e secondo come vengono riparati, così la Luce procede ed entra in essi. La fine della riparazione sarà nel mondo futuro, e così alla fine si collegherà ed entrerà la luce in loro.

Porta 43

הרע לא היה מושרש כי אם בסוד הלבושים דאצילות שהם בי"ע. ולכן כדי להשלימם, הוצרך לפרטם לכל עניניהם, שיניחו בתחלה מקום לרע, לפי מה שהיה מוכן בהם. וסוף סוף יחזרו לתקן כל הקלקולים. עכשיו צריך להשלים הדבר כסדר מה שהיה בכלים האלה. ועתה צריך לפרש יותר בפרט עניניהם, והעיקר – ענין הרע שהיה מושרש בהם

Il male non era originato che dal segreto delle Vesti della Emanazione che sono la Creazione, la Formazione, l’Azione. Perciò per completarle, necessita che definiscano i tutti i dettagli, che all’inizio sono luogo del male, poiché era stato approntato in loro. Alla fine torneranno a essere riparati tutti i difetti. Ora è necessario completare la cosa nell’ordine di ciò che era in questi Vasi. Ora è necessario spiegare oltre nel particolare la loro sequenza. E il fondamento, il male che era originato da esse.


Porta 44

האורות אינם מוציאים תולדותיהם עד שיעמדו בערך אליהם. כי אור גדול לא יקרא עילה לנברא אחד קטן כי לא יצא ממנו לעולם, שהרי המאציל ית"ש שם חק ההדרגה. ולפי זה, הדין שנתגלה ברשימו, לא הגיע למדרגה שיוכל ליקרא סיבה כלל אל הס"א, עד שהגיע לעשות הכלי בנקודים, כי למעלה מזה לא נראה שום ענין שייך לעניני הס"א כלל. אך כנקודים נגלה איזה דבר שיש לו שייכות לענינה, כי רק כאן היה המונח הכללי של כל אבי"ע האלה, המגיעים עד הגשמיות, ועד סוף כל הנמצא. כיון שאמרנו שבספירות האלה היה שורש לעניני הרע, עכשיו צריך לפרש שורש זה מה הוא

Le Luci non escono nelle loro discendenze finché non si levino nella lunghezza pari alla loro. Perché una Luce grande non sarà chiamata a creare una piccola, perché non ne esce mai; quindi l’Emanatore Sia benedetto il Suo Nome, stabilisce lì la gradazione. Secondo ciò, il giudizio che viene rivelato attraverso il RESHIMU, non perviene al suo gradino, in quanto è da chiamare la causa dell’insieme delle 10 Sefirot, Finché non perviene a fare i Vasi nei Punti, perché più in alto di ciò non si vede alcuna cosa che consegua alle 10 Sefirot. Ma quando i Punti (le vocali) sono rivelati, la stessa parola ha in sé la conseguenza. Perché qui c’era il deposito collettivo di tutte quelle Emanazioni, Creazioni, Formazioni, Azioni, che arrivano a materializzarsi, e alla fine tutto viene ad esistere.

Porta 45

רק בחלקים היותר שפלים שבכלים היה נראה זה הרושם מעט של שורש לס"א. ועל כן נכנס האור הכללי בתחלה. והיה הולך ומתפשט בסוד המונח הראשון עד החלקים השפלים האלה. והת הם ענין הלבושים, הנחשבים לרגלי האצילות. ולכן עד שלא הגיעו להם – לא היתה השבירה. ובהגיעם שם – היתה. ואז חזרו לאחור, ויצאו אפילו מן החלקים העליונים

Solo nelle partizioni più basse che sono nei Vasi si vedeva questo piccolo residuo della radice della SITRA’ ACHRA’ , perciò entrò la luce particolare completa dall’inizio, e procedeva nel segreto del primo deposito fino a queste parti più infime. Questo è l’affare delle Vesti, che sono considerate i piedi della Emanazione. Perciò finché non pervennero ad esse, non vi fu la rottura dei Vasi. E pervenendo lì vi fu un ritorno all’indietro, e uscirono persino dalle parti superiori.

Porta 46

La vita autonoma delle Kelippot impure

כשהוצרך לתת שליטה ללבושים בפני עצמם לתקן את עצמם, נתעלם החלק העליון שהיה בנקודים, ענין האצילות שלהם, ואז היו שולטים הלבושים בפני עצמם. וזה נקרא להם נפילה, כי היו נופלים ממה שהיו נכללים באצילות בסוד לבושיו, ושולטים בפני עצמם, ולא בסידור ותיקון, אלא בקלקול, ריקים מן האורות שנתרחקו מהם. ואז היו פונים תמיד לתת מקום לרע לצאת ולהמצא, כרי שיתוקן לבסוף

Quando fu necessario dare un governo autonomo alle Vesti, si nascose la Parte Superiore che era nel Mondo dei Punti, e fu l’affare della loro Emanazione, allora furono rese autonome le Vesti. E ciò è chiamato per loro “la caduta” perché cadevano da ciò che era raccolto nella Emanazione, nel segreto delle sue Vesti, ma non nell’ordine e nella riparazione, ma solo nei difetti. Vuoti dalle luci che si allontanarono da esse. Allora giravano sempre , dando luogo al male di uscire e restare. In modo da restaurarlo alla Fine.

Porta 47

Il Tikun delle Kelippot impure

כשרצה המאציל ית"ש לתקן עניני הלבושים האלה, היה מברר מדרגותיהם אחת אחת, שלא תהיינה פונות אל הרע, אלא יחזרו פניהם להסתלק ממנו. ואז כל.מדרגה היתה מניחה ענין הוצאת הרע למדרגה שלמטה ממנה. ונמצא, שהיה לה חלק בזה, רק שהיתה מסתלקת ומתנקית ממנו. ואז היא היתה ראויה לקבל אור. וכן כל מדרגה למדרגה שתחתיה, עד שנתבררו כל המדרגות של אבי"ע. כמו שהם עתה. והניחו ענין הוצאת הרע אל המדרגה התחתונה שבכל המדרגות – במלכות דעשיה. ואז הוכנו כולם לקבל את הא ור, חוץ מזאת האחרונה, באשר שאין לאור להתפשט אלא בכלי שנוקה מן הרע. וכל זה נקרא רק תיקון הלבושים של הנקודים, שכמו שהיו הכלים מתוקנים – כך היה האור הולך ונכנס בהם. וכל כלי שהוא רחוק יותר במדרגתו מענין הרע – ראוי לאור יותר גדול. אך האצילות הראשונה לא חזר ונתגלה, כי זה לא נקרא תיקון שלם של אלה הלבושים כל זמן שיש מדרגה זאת האחרונה כך – פונה להוציא הרע, וריקה מן האור בשבילו

Quando volle l’Emanatore , Benedetto Sia il Suo Nome, volle restaurare l’affare di quelle Vesti, chiarì i loro gradini uno alla volta. Affinché non vi fossero volti del male. Essi ritornarono di fronte a loro per risalirne. Allora ogni gradinino era posto per fare uscire il male dal gradino al gradino più in basso. Così per ciascun gradino sempre più in basso, fino a rischiarare tutti i gradini della Emanazione, Creazione, Formazione, Azione. Come sono ora. Pose l’affare del male al gradino più basso di tutti i gradini nella MALCHUT del mondo di ASSIA’. Allora preparò tutto per accogliere la Luce,al di fuori di questo ultimo gradino. Poiché la luce non si propagava che nei Vasi puliti dal male. Tutto ciò è chiamato restaurazione delle Vesti dei Punti, in quanto come ci sono i Vasi dei Punti, così la luce entra in loro. Ciascun Vaso che sia distante dal suo gradino, è opportuno ancor più per la Luce. Ma la Prima Emanazione non ritornò per rivelarsi, poiché non è chiamato TIKUM completo delle Vesti ogni tempo in cui esista tale gradino ultimo. Lato dell’uscita del male e vuoto dunque di luce.


Porta 48

I Maasim Tovim creano un Tikun

תיקון מדרגה זאת האחרונה תלוי במעשה בני אדם, שהם יגבירו כח הקדושה, ואז לא יהיה עוד ענין לרע כלל, אלא הכל עומד לכבוד הבורא לבד. ואז יקרא שנתקנו כל הלבושים תיקון שלם, וחוזר הכל להשלים המונח הראשון שהושם – להיות כל הבריאה בהשוואה אחת, חק אחד של תיקון שלם בענין גילוי יחודו של מקום ב"ה. ואז יתגלה האצילות של הנקודים, שהוא המונח הזה הראשון. וישלים ליכנס האור בכלים כולם, והלבושים יהיו נמשכים אחר האצילות, ויהיה הכל בתיקון שלם. כדי להשלים הילוך הכולל של המ"ק, צריך לפרש גם ענין המדרגה הזאת הנשארת באחרונה

Il Restauro di questo gradino ultimo dipende dalle azioni umane, in quanto essi rafforzano la Forza della Santità, e allora non vi sarà più il male del tutto., ma tutto si sosterrà per la Gloria del Creatore soltanto. Tutto tornerà a riempire il primo termine che fu posizionato, essendo ogni creatura uguale e unica, vi sarà una Legge unica del Tikun completo nella sequenza rivelata dell’Unificazione di Baruch Shemò . allora sarà rivelata l’Emanazione dei punti, che è il primo termine. E sarà completata l’entrata della Luce in tutti i Vasi,e le Vesti seguiranno il Tikun generale dell’Emanazione; in modo da completare l’insieme del luogo Santo, (e sarà necessario spiegare anche l’ultimo luogo rimasto)

Porta 49

שיהיו הכלים הלבושים האלה שורש לרע – זה אינו קלקול. כי אדרבא, זהו שלמות הבריאה לפי הכוונה בה – לגלות היחוד העליון ב"ה. אך שבתחלה היו שורש לרע, שהיה רע ממש. וצריך שזה הרע שיחזור לטוב על ידי תיקוני בני האדם, והוא עצמו יהיה לכבודו של מלך – שזכו על ידו בני האדם. וכדי לעשות בפועל זה הדבר, הוצרך שאלה הלבושים יתנו מקום לו להמצא, וזה על ידי הבירור וההדרגה שנעשה בהם, עד שנשארה המדרגה האחרונה של מלכות דעשייה לבדה להוציא אותו, ונעשה מכי"ע – אבי"ע. וכשכבר ניתקן וחזר לטוב – חוזרים הדברים כבראשונה, ואין צורך לו להמצא בפועל, כי די שהיה ככר, וניתקן. וזהו, "בלע המות לנצח". ואז חוזרים אבי"ע לבי"ע, וחלק המלכות דעשייה נכללת בכלל שלה, ומתגלה האצילות העליון של כללות הנקודים. ואז נשארים הלבושים שורש לרע שהיה כבר,

וניתקן, והוחזר לטוב, ונקרא שהשלים אז א"ס ב"ה את מעשיו, ונשגב לבדו ביחודו

Essendo le Vesti la radice del Male, questo non ha difetto. Ma la completezza della Creazione con la volontà divina presente in essa, è di creare l’Unità dell’Altissimo Benedetto il Suo Nome. Ma dall’inizio, c’è stata la radice del male che era il male reale. Fu necessario che questo male ritornasse al bene attraverso i TIKUNIM degli esseri umani, e questo stesso sarà ella Gloria del Re, che ha dato merito per Sua mano agli esseri umani. In modo di compiere questa cosa, necessitava che queste Vesti gli dessero luogo di essere, e questo attraverso il rischiararsi e la gradualità che fu compita in esse. Finché non rimanesse l’Ultimo Gradino, della Malchut di ASSIA’ soltanto, per uscire ad essere in Atto. Fu fatta allora nei dieci GILGULIM (Cerchi) della ATZILUT- BERIA’- YETZIRAH- ASSIA’. Quindi quando viene restaurato e ritorna al Bene, tutte le cose ritornano come al Principio, e non vi è bisogno di ritrovarle in azione e la parte di Malchut di ASSIA’ viene raccolta nel tutto, e si rivela la Emanazione Superiore di Luce dell’insieme dei Punti. Allora rimarranno le Vesti, radice del male che c’era, perciò saranno restaurate, e torneranno al Bene allora sarà chiamato “il completamento” di Ein Sof , Benedetto Egli Sia, con alle Sue opere, e nella Sua Unità


Porta 50

אין שום דבר לבטל ה, ועל כן מה שנכנס האור בתחלה, ואחר כך חזר ויצא, והלא היה יכול לעשות כל ההדרגה הזאת בתחלה בלא זה – גם לזה יש פעולה ותולדה עיקרית. וזהו שורש פרטי מה שצריך לתת מציאות להנהגת העולם הזה בקלקוליו ותיקוניו. בשכר ועונש, לפי

השיעור השלם מה שצריך לזה, לא פחות ולא יותר

Non essendoci nulla da annientare, allora la Luce entrò nell’Inizio, dopodiché ritornò e uscì, e non potette fare tutti i gradini nell’inizio senza ciò, anche per questo vi fu l’azione che genera i principi fondamentali. Questa è la radice dai cui provengono tutti i particolari, ed è ciò che è necessario per dare essenza che comandi questo mondo sia nei suoi difetti, e nelle sue perfezioni. Nella gioia e nell’angoscia-. Tutto secondo la misura di ciò che è necessario a ciò; non meno né più di questo.


Le sette Sefirot Inferiori: Zeir Anpin e Nukba

Porta 51

L'accoppiamento inferiore

שורש הבריות הוא רק בז' תחתונות, שהם ז' ימי בראשית. והג' ראשונות הם רק עטרות על הז"ת, להנהיגם ולתקנם. על כן במציאותם אין שייך קלקול, כי הם למעלה ממעשה בני אדם. והעוונות אינם פוגמים אותם, אלא מסלקים אותם, ועל כן נמצאו ונתקיימו. אך מה שנמצא בהם לצורך הז' תחתונות – זה לא נתקן אפילו בהם, כי אם היה נתקן, היו כל הז' תחתונות מתוקנים גם כן. ולכן גם בהם מה ששייך מהם לז"ת – נפגם. וזה עושה שלא יתפשט כוחם היטב לתקן הז"ת, כי אם היה מתפשט תמיד – לא היה קלקול בעולם

La radice delle cose inferiori è solo nelle sette Sefirot Inferiori, che sono i 7 giorni della Creazione. Le prime tre Sefirot sono solo la Corona alle sette Sefirot Inferiori, per comandarle e guidarle. Perciò nella loro essenza non c’è conseguenza del difetto, perché esse sono più in alto delle azioni degli esseri umani. E i Peccati non le piagano, solo le separano, perciò accade che si rialzino . Ma ciò che si trova in esse necessita delle 7 Sefirot Inferiori, queste non sono restaurate persino da esse, perché se fossero restaurate, tutte le 7 Sefirot inferiori sarebbero anch’esse restaurate. Perciò anche in esse ciò che segue da esse verso le Sette Sefirot Inferiori, è piagato. Ciò causa che non si espanda la loro forza del Bene per Restaurare le sette Sefirot Inferiori, perché se si espandesse, in perpetuo non vi sarebbe male nel mondo

Porta 52

שורש מציאות הז"א הוא הדינים של אימא – ה' גבורות שלה. ולפי מציאות זה כל אור עומד בפני עצמו, ואינו מתחבר עם חבירו. וזה כי טבע הדין – שלא להראות אחוה, אלא הכל עוצב ופנים זועפות. אלא שאימא מגברת עליו המיתוק שלה. וכמו שהדין נשקע – העוצב עובר, והאחוה נמצאת. ועל דבר זה נכנסת אימא בו. ועושה לו אחוה בין ספירותיו. אך זה עושה על ידי המלכות, כי היא הושמה מאנא דכולא, שלא ישפיעו האורות כל אחד בפני עצמו, אלא ילכו כולם רק אל מקום אחד. ואז מתעורר ביניהם חיבור, ופונים כולם אליה, בסוד, "אילת אהבים". והם עצמם מתחברים זה עם זה. ויותר שהם פונים אליה – מתגברת ביניהם האחוה, ומגעת אל השמחה הרבה. וזה מה שהיה חסר במלכין קדמאין, כי הו"ק לא היו פונים אל המלכות, ולכן לא יצאו מן העוצב וזעף הפנים, ואימא היתה מנחת אותם כך עדיין. וכנגד זה היו חסרים ג"ר של ז"א, שהם מה שאימא באה ומתקנתו. ואז היו נקראים רשות הרבים, וזהו מצב שממנו יצאה הס"א, שעל כן טבעה ופעולתה רק להפריד

La radice dello ZEIR ANPIN è nella Giustizia di IMMA, che ha 5 GHEVUROT. Poiché tale essenza fa alzare tutta la Luce di fronte a sé, non è collegata con il suo compagno. Questo è perché la natura della Giustizia, che non guarda il proprio fratello, ma tutto allontana e oppone con la sua ira, Ma se IMMA si rafforza sul Giudizio lo raddolcisce. Quando il duro giudizio viene abbassato, si allontana e passa, e la fratellanza può esistere. Su questa cosa vi entra IMMA, e fa per lui un suo fratello fra le SEFIROT. Ma questo lo fa attraverso MALCHUT, che è la elezione collettiva, poiché non fluiscono le luci ciascuna di per sé, ma camminano tutte solo verso un Luogo Unico. E allora si risveglia fra loro un collegamento, e tutte sono davanti a Lei, nel segreto di “Cerva amabile” (Prov. 5, 19) . Ed esse stesse si collegano le une alle altre, Inoltre esse sono davanti a Lei, si rafforza fra loro la fratellanza, e perviene alla grande gioia. Questo è ciò che era mancante nei “Primi Re”, perché, i sei angoli (TIFERET-GEVURAH-GEDULLAHNEZACH -HOD-YESDOD) sono opposti a MALCHUT , perciò non escono dalla rabbia dei volti. IMMA era posta così ancora, All’opposto questi erano carenti anche i capi dello ZEIR ANPIN , che erano ciò che IMMA stava addolcendo. Allora erano chiamati l’inizio della moltitudine. E da ciò usciva la SITRA’ ACHRAH che agiva solo per la distruzione.

Porta 53

כל מה שנתקלקל בזמן השבירה הוא מה שצריך ללכת לתקן מעט מעט. והיינו בין ירידת אחורי או"א, בין שבירת שאר הספירות, כל מה שנחסר באותו הזמן – הרי התחיל מילואו בזמן התיקון. וסוף מילוי הכל – הוא התיקון השלם שיהיה לעתיד לבוא

Tutto ciò che è stato danneggiato nel momento della Rottura dei Vasi è ciò che necessita per procedere alla Restaurazione, poco alla volta. Perciò fra la discesa dopo ABBA VE-IMMA, fra la Rottura del resto delle Sefirot, , tutto ciò che veniva a essere mancante; in quello stesso momento, cominciò il Riempimento nel Tempo del Tikun. E la fine del riempimento di tutto, è il Tikun completo che avverrà nel tempo che verrà.


Le 288 scintille

Porta 54

(porte 54-57)

מן שנשברו הכלים – ניטל מהם כח ההנהגה. וגם לא היו עומדים בסוד צורה שלמה, אלא מיני כח בלתי שלמים ובלתי ראוים לפעול פעולה. ומקורם היה מקיימם כך, עד בא הארה חדשה שתשלימם, ותתן להם צורה ופעולה

אחר שנתבאר ענין השבירה, עכשיו צריך לבאר מה היה אחר כך חלקי המאמר הזה ב'. ח"א, בזמן שנשברו הכלים ניטל וכו', והוא כללות מה שנעשה בכלים בזמן השבירה. ח"ב, ומקורם היה, והוא מה שהיה בין השבירה והתיקון:

Dopo la rottura dei vasi. Fu tolta da loro la forza del comando. E anche non rimasero nel segreto della Forma completa. Ma furono elementi della forza senza completezza degna di essere in atto.. La cui fonte sussistette dentro i vasi nel momento della loro rottura, dando loro forza e azione.Porta 55

מנין אחד ששני שמות או יותר באים אליו בדרכים שונים – נודע שהוא עיקר אחד שצריכים להתחבר שם כל אחד לפי הדרך שלו. אך שבסוף מסיבותיו יגיע שם. וזה סוד הע"ב, שיש בכל הד' שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שלכל אחד יש דרך בפני עצמו, אך כולם מגיעים לזה. זה מראה שהוא עיקר אחד שצריכים כולם להגיע אליו, כל אחד לפי דרכו. והאמת, שזה בא מא"א, שממנו יוצאים או"א זו"ן, והוא ע"ב אחד, שד' יודי"ן שבו מוציאים עסמ"ב. וכל

אחד מהם צריך להגיע אל הוראת שרשו, שהיא הע"ב, וזה הכח היותר חזק שבהם

Il numero Uno i cui due o più Nomi o più, vengono a Lui per sentieri diversi. Si sa che è il fondamento unico che è necessario per collegare il nome di ciascuno secondo il suo sentiero. Ma alla fine della sua causa arriva il Nome. Questo è il segreto del Nome “AIN-BETH” (il Nome sacro di valore 72) che è in ognuno dei Nomi Sacri di valore 72, di valore 63 e di valore 42. In quanto per ciascuno di loro c’è un sentiero a parte, ma tutti pervengono a questo. Questa è l’Immagine che è il fondamento necessario a tutti per pervenire a lui, ciascuno per il proprio sentiero. E la IMMA, che viene da ARIK ANPIN da esso escono ABBA e IMMA e ZACHAR (Maschio) e NUKBA (Femmina). Questo è un unico Nome di 72 lettere, in cui le quattro Y”UD che sono in esso, escono i Nomi

A"B, Sa"G,Ma"H, Be"N

ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן

Ognuno di questi nomi perviene ad una Sefirah che è la sua radice. E questa è la forza superiore che è in loro.


Porta 56

אף על פי שמספר הרבוע, שהוא ע"ב, ישנו בכל השמות, אין נחשב להם אלא מה שהוא פרטי להם, כל אחד בפני עצמו. רק ב"ן, שאין לו בפני עצמו – נחשב לו מה שיש לו. וזה מראה שלכל אחד יש הוראה שוה בתחלה, אפילו בבחינת הפשוט, כי זה לפי מציאותם. אך בהמלאם, שהם משתנים זה מזה, ניתן לכל אחד הוראה בפני עצמה, לפי הפעולה שהוא פועל בפני עצמו. וב"ן שאינו פועל בפני עצמו, אלא שמקבל מה שנותנים לו, לכן אין לו הוראה אחרת, ומתחבר עם האחרים בהוראה הראשונה הכללית

Nonostante che sia un numero quadrato , che è 72 , troviamo in tutti i Nomi Sacri, non c’è da pensare per loro salvo ciò che è particolare, ciascun Nome per la sua particolarità. Soltanto il Nome Be"N che non ha nulla di riferimento particolare, è pensabile ciò che gli appartiene. Ma nel loro Riempimento, che è diverso per ciascun nome, viene dato per ciascuno il valore a se stante, secondo la funzione in cui agisce di per sé. E il Nome Be"N che non ha una funzione di per sé, e si collega agli altri nel suo valore primitivo.

Porta 57

עיקר המרכבה הוא אלה הע"ב, שהוא התחזק ד' הפרצופים בא"א, שהוא נשגב מן הקלקולים. וכאן הכסא נושא את נושאיו. על כן מכאן הוצרך לרדת רפ"ח ניצוצין, להחזיק ולקיים הכלים היורדים, שלא יעשה חרבן גמור, אלא בדרך שיחזור ליתקן. וכן הושרשו עניני העולם הזה שיעמוד כך כח אחד, שלא לעזוב העולם ליחרב ח"ו. אלא בכח הזה הנשאר – יתוקן מה שנתקלקל

Il Fondamento della MERKAVA’ è in questo nome A"B (di valore 72), che rafforza i Quattro Parsufim attraverso ARIK ANPIN, che è esente da Difetti. Qui il Trono è il soggetto dei soggetti. Perciò da qui è necessario che discendano 288 scintille, per rafforzare e sostenere i Vasi che sono discesi. Affinché non vi fosse la Distruzione Completa, ma perché restasse un sentiero per il quale possano ritornare a essere riparati. Così le radici delle sequenze di questo Mondo che sostengono qui una unica forza, perché il mondo non si allontani e si distrugga, Has veShalom. Ma per tale forza, esso sussiste, e verrà riparato ciò che è stato danneggiato.

Porta 58

היופי והחמדה של מלכות אינו בה אלא כשהיסוד עמה, כי שלימותה ממנו. ובהיותה בלא הוא – אדרבא ממנה כל חסרון וכל עוצב. ובהיותה עמו – ממנה כל שמחה לזכר עצמו. ולכן נתחלה היה הכל בסוד ב"ן, והיא הנוק' בלי הזכר, משם כל העוצב. והו"ק לא פנו אל המלכות, כי לא ניתנה להם החמדה. אך כשבא יסוד בסוד מ"ה – אז היא נשלמה, והיא עצמה מעוררת החמדה נזכר עצמו, וזהו התיקון

La bellezza è la piacevolezza della Sefirah MALCHUT viene solo quando YESOD è con Lei, perché il tempo della sua completezza. Essendo Lei senza il Lui, moltiplica ogni difetto e mancanza. Essendo Lui con Lei, vi è ogni felicità dello stesso Maschio. Perciò si inizia che tutto era nel segreto di Be"N ,che è la NUKVA senza il Maschio. Da qui tutto si è allontanato. E i Sei Angoli (delle Sefirot Inferiori dello ZEIR ANPIN) si volgono verso MALCHUT, perché non dà loro piacere. Ma quando lo YESOD viene nel segreto di ה"מallora è soddisfatta, ed essa stessa risveglia il piacere del Maschio con Lei .E questo è il TIKUN.

Il Mondo del Tikun

Porta 59

Il collegamento fra le Sefirot

התיקון הוא שנקשרו שתי ההארות – של המצח והעינים דא"ק ביחד, והם מ"ה וב"ן. ומיד נתעוררה האהבה בין האורות, ואינם עוד בעוצב כמו בתחלה, אלא כל אחד מראה פנים לחבירו. ונקשרים אלה באלה, בסוד אב ואם בן ובת. שכל אחד מראה קורבה לחבירו כפי הענין הראוי לו


Il TIKUN è quello che lega insieme due Luci, della Fronte e dei genitali dello ADAM KADMON insieme, e non si allontana come all’inizio, ma ciascuno di essi appare di fronte al suo compagno. Si collegano questo con quello, nel Segreto del Padre col figlio o la Madre con la Figlia. In quanto ciascuna apparizione è vicina al suo compagno secondo ciò che è opportuno per lei


Porta 60


אחר שיצאו האורות של העינים דא"ק, שהם ב"ן, נקשרו תחת הנהגת מלכותו של א"ק. וכשיצאה הארת המצח, שהיא מ"ה נקשרה תחת הנהגת היסוד דא"ק. ואז נזדווגו יסוד ומלכות דא"ק, ולכן נתבסמו הדינים, והלכה ההנהגה בתיקון ובאהבה

Dopo che uscirono le luci dagli occhi di ADAM KADMON che sono il Nome Be"N di valore 52, esse si collegarono sotto il comando della MALCHUT di ADAM KADMON, Quando uscì la luce dalla fronte, che è il Nome Ma"H di valore 45, si collegò sotto il comando della Sefirah YESOD di ADAM KADMON. Allora si accoppiarono YESOD e MALCHUT di ADAM KADMON, e questo accoppiamento rese più miti i Giudizi. Ne seguì il comando nella Restaurazione e nell’amore


Porta 61


מ"ה היה מחבר עמו כל המדרגות שהיה מתחבר מב"ן, ומהם היה עושה כל האילן של הקדושה, דהיינו אבי"ע. אך נשארו עוד מדרגות מב"ן שלא נתחברו עם מ"ה. ועל כן לא נשלמה עדיין הבריאה, שיש בה כמה חסרונות, וזה הולך ונתקן מעט מעט, עד שיהיה נתקן הכל, ויהיה הכל בשלמות

Il Nome di Valore 45 collega in sé tutti i gradini che erano collegati dal Nome di Valore 52, e da essi è fatto tutto l’Albero della Santità, quindi EMANAZIONE CREAZIONE FORMAZIONE AZIONE. Ma rimangono ancora i gradini dal Nome di valore 52 che non si collegano al Nome di Valore 45. Perciò non è completata ancora la Creazione, in cui vi sono delle mancanze. Ciò si va a riparare poco alla volta. Finché non sarà restaurato del tutto, nella Completezza.


Porta 62


בספירות ב"ן נשרשים כל דברי הקלקולים, דהיינו כל מה שנותן מקום לפגמים להימצא, ואחריהם לעונשים. בספירות מ"ה – כל דברי התיקון, לתקן קלקולים אלה. ולפי ההנהגה הצריכה, צריך שכל מדרגה תהיה בנויה משניהם. ואז מצד ב"ן שבה – ימצאו כל עניני הרע, ומצד מ"ה – כל עניני הטוב


Nelle Sefirot che corrispondono al Nome Be"N hanno radice tutti i difetti della Creazione e ogni punizione, cioè ogni cosa che danneggi l’Essere, e la sua punizione; mentre nelle Sefirot corrispondenti al Nome Ma"H ha radice tutto ciò che riguarda la Riparazione (Tikun) , per riparare tali difetti. Perciò è necessario il comando che ogni gradino sia costruito inda queste due parti. Allora dal lato di Be"N si trovano tutte le sequenze del male, e dal lato di Ma"H tutte le sequenze del bene


Porta 63


כיון שההנהגה הולכת כך – בסוד חסד ודין, שורש הטוב ושרש הרע, לכן לכל פעולה צריך שני מולידים. ועל כן לא יצא אור אחד אלא על ידי שני אורות שימשיכו אותו. ושני האורות יהיו – אחד זכר מצד מ"ה, ואחת נוק' מצד ב"ן. ואז יולידו האור הצריך להיולד – בנוי ממ"ה וב"ן גם כן


Quindi il comando cammina così, attraverso la HESED (la Pietà) e il DIN (Giudizio), radice del bene , e radice del male. Perciò per ogni Azione è necessario avere due rami distinti. Perciò non esce un’unica luce da due luci che ne conseguirono. Le due luci erano, una il Maschio (ZACHAR) dal lato di Ma"H e un altro la Femmina (NUKVA) , dal lato di Be"N .Allora venne generata la Luce per .Be"N che Ma"H sia costruire


Porta 64


מכלל הספירות שנשברו וירדו מתבררים חלקים מה שמתבררים, ועולים לקבל אורותיהם באצילות, וזה על ידי הנוק' שמעלה אותם כך. וכנגדם יורדים מדרגות מן המ"ה, כלי ואור, ומתחברים עמהם, וזה על ידי הזכר שממשיך אותם כך, ונותן אותם בנוק'. אף על פי כן בתיקון הכלים העולים על ידי הנוק' נכנס גם הזכר, והוא מתקן הימין שבהם, והנקבה מתקנת השמאל שבהם. ואחר כך מתחברים החלקים ביחד. וכן מתחבר מ"ה עם כל אחד מהם, ונשלמת התולדה


L’insieme delle Sefirot che si ruppero e discesero chiarendo campi distinti, e salgono per accogliere le luci nella Emanazione, attraverso la Femmina dell’Alto. E in corrispondenza discendono i gradini dal Nome Ma"H ,vasi e luce, e si collegano fra loro, questo attraverso il Maschio che ne consegue e danno entrambi alla Femmina, Per questo avviene la Riparazione dei Vasi che salgono attraverso la Femmina che accoglie anche il Maschio, e ciò restaura la parte destra. E la Femmina viene restaurata a sinistra. Dopodiché si collegano e si dividono fra loro. Così si collega il Nome Ma"H in basso, con tutto ciò che è in loro, e completa la sua generazione.

Il Maschio e la Femmina

Porta 65

Giudizio e Pietà

ענין הדו"ן נמצא גם למעלה מזה, כיון שכבר הושמה ההנהגה בסוד חסד ודין. אלא בנקודים היה השינוי, שבתחלה לא היה בהם תיקון דו"ן, יען יצא הב"ן לבדו, ואחר כך ניתן בהם מ"ה על ידי התיקון. ולכן כל שורש של דו"ן שמהאצילות ולמטה תלוי במתקלא, שהוא סוד חיבור מ"ה וב"ן

L’affare del Maschio e della Femmina, si trova anche in alto, perciò si pone nel segreto della Pietà (HESED) e del Giudizio (DIN). Solo nei Punti era il cambiamento, che nell’inizio era fra di loro la restaurazione del Maschio e della Femmina, perché all’inizio non vi era una riparazione del Maschio e della Femmina, ma in risposta esce solo il Nome di valore 52, Be"N e solo dopo viene fuori il nome di Valore 45 Ma"H attraverso il Tikun. Perciò ogni radice del Maschio e della Femmina che dall’Emanazione dell’addolcimento, che è l’unione di Ma"H e Be"N


Porta 66

Il Tikun dall'accoppiamento fra ZEIR ANPIN e NUKBA

תיקון כל דבר על ידי דו"ן הוא בסוד זיווג, עיבור ולידה. בזיווג נמשכים החלקים דמ"ה וב"ן, עד שניתן הכל בנוק'. ושם נמצא בכלל אחד כל מה שצריך לימצא באור ההוא, שלא יהיה צריך להוסיף או לגרוע. אחר כך צריך לפרט זה הכלל לחלקיו, ואינו מתגלה בפני עצמו, עד שיעמיד כל חלקיו בגילוי שלם. ועל כן עד הזמן ההוא נעלם באור שהוא נתלה בו, לקבל ממנו שלמותו, וזה מצד השתלם האורות אלה על ידי אלה. כשהגיע למדרגה שנראו כל פרטיו, אך שלא יהיה בכל אחד מהם אלא שיעור הארה היותר קטנה שאפשר להיות, אז הוא מתגלה כפני עצמו, כיון שכבר אין יש פרטיות אור ליפרט עוד, אלא להוסיף כח והארה. והתגלותו מן

המאור העליון לחוץ – זהו שיקרא לידה

La Riparazione di ogni cosa è attraverso il Maschio e la Femmina, cioè nel segreto dell’Accoppiamento, dell’impregnazione e della figliazione. Nell’Accoppiamento conseguono campi del Nome Ma"H e del Nome Be"N. Finché non viene dato tutto nella Femmina. E lì si trova in generale ciascuno che necessiti di esistere in questa Luce, che non è necessario che sia aggiunta o mancante, poiché è necessario che sia in generale con le sue parti. E non si rivela di per se stesso, finché non stia ciascuna parte nella rivelazione completa. Perciò fino a questo tempo, rimane segreto nella Luce che è stata data a lui, per accogliere in sé la completezza, e questo dal lato del completamento di queste luci, solo attraverso esse stesse. Quando si perviene secondo i gradini a potere vedere tutte le parti (dell’Emanazione)., ma non vi è in particolare una luce che, sia ancora particolare, ma aggiungendo forza e illuminazione, si illuminerà (tutta la costruzione) dal Luminare Superiore (Keter). Questo si chiamerà la Nascita.


Porta 67

קיפול רגלי א"א היה הכח הראשון שניתן לכלים הנשברים להתעלות. ומשם והלאה יכלו להיות כל העליות שבהם. והאמת, שהכלים היו תלוים באלה הרגלים, ובתחלה היו מתקיימים על ידם למטה. ובהקפלם – ניתן גם בכלים כח החזרה למעלה. וזה מה שא"א הוא שורש לכל, וזה היה החלק של א"א, שבו היו נשרשים הכלים בזמן רדתם. ואחר כך נשרשו גם בחג"ת, כשנתוסף בהם התיקון

La piega dei piedi dello ARIK ANPIN fu la forza primaria che provocò la rottura dei Vasi in Alto. Da lì in poi potettero esistere tutte le loro salite. Invero, i Vasi erano sospesi a questi piedi, e all’Inizio erano sostenuti in alto attraverso loro in basso. E nel piegamento, venne data anche la forza di ritornare in alto. E questo perché lo ARIK ANPIN è la radice di tutto. Questa è la partizione dello ARIK ANPIN, in cui sono le radici dei Vasi nel momento della loro discesa. Dopodiché così si radicarono anche le nelle Sefirot HESED GEVURAH TIFERET, quando si aggiunse a loro la riparazione (TIKUN).


Porta 68


החלקים העולים, והדרגותיהם, ודרכי חיבוריהם – זהו דוקא מה שצריך להעשות העולם הזה בדרך אשר הוא צריך להעשות, בכל כך תיקונים, בכל כך חסרונות, בכל כך חוקים, כמו

שצריך לתשלום סיבוב ההנהגה

Si divisero le parti in alto, e i loro gradini, e i sentieri di collegamento. Questo è dunque ciò che necessita per la Creazione (ASSIAH) di questo mondo, in tutte le sue restaurazioni, e tutti i suoi difetti, in tutti i precetti che fu necessaria per completare la Provvidenza.


Porta 69

מציאות התיקון הוא משקל מה שצריכים כל האורות לתקן איש בעד חבירו, בכל כך מיני פתיחות, ובכל כך מיני סתימות, שבין כולם נמצאת ההנהגה מתוקנת בכל הסדרים הגדולים

שיש לה לסבב כל הבריאה בסיבוב אחד, שבו כל דבר יסתיים בטוב ושלמות גמור


L’essenza del Tikun è il bilanciamento necessario di tutte le luci l'una nella sua corrispondente, e così i tipi di aperture , e così i tipi di chiusura che sono in generale l’essenza della Provvidenza che si restaura in tutti i suoi ordini che danno causa a ciascuna creazione con un comando unico, in modo che la cosa sia nel Bene e nella Perfezione

Il Segreto dei Parsufim

Porta 70

פרצוף הוא מה שאור אחד מתפשט ומתגלה בכל פרטיו, בסדר אחד, שבו איזה חלקים נשארים פנימים, ואיזה חיצונים, איזה עליונים, ואיזה תחתונים. וכולם מקושרים בסדר אחד, להיות מתחברים אלה באלה, ומתנהגים על פי הנהגה אחת כללית, כל אחד לפי ענינו. וכללותם הם תרי"ג חלקים, כל אחד בנוי אחר כך מכמה חלקים קטנים, כמו שצריך לשלמותו. אחר התיקון היה הענין שהספירות נעשו פרצופים, וזה מה שנבאר עתה. אך בתחלה צריך לבאר

מהו ענין הפרצוף

Il PARSUF è il Sembiante che una singola Luce, propagandosi, rivela n tutti i suoi particolari. In un unico ordine, in cui queste sono le parti rimaste all’interno, e quelle sono le parti esterne Queste sono le parti superiori, e queste sono le parti inferiori Tutte le parti sono legate in un unico ordine, collegate l’una con l’altra e procedono secondo un comando unico generale, ciascuna secondo il suo compito. Per prima cosa è necessario spiegare cosa sia il concetto di PARSUF

Porta 71

סדר אורות הפרצוף וקשריהם וכל עניניהם, הוא ממש כסדר אברי הגוף באדם. כל מה שיש באדם – יש כנגדו בענין האורות בפרצופים למעלה

L’ordine delle Luci e dei legami e tutte le loro sequenze, è ovviamente secondo l’ordine delle membra del corpo dell’Uomo. Tutto ciò che esiste nell’uomo, ha corrispondenza nella sequenza delle Luci nei PARSUFIM superiori .

Porta 72

הפרצופ ים – מהם זכרים, ומהם נקבות. דהיינו מהם ממשיכים החסד, ומהם הדין. ובזיווגם מתחברות ההמשכות ביחד, ונולדת הפעולה הצריכה, כי אין דבר שאינו מוסכם משתי מדות חסד ודין. ויש איזה שינויים באורותיהם, ושינוי ממש בחוקם. אך שינוי הצורה, שינוי ממש, אינו אלא באורות ההמשכה, שהם היסודות, כי הם הממשיכים, ואליהם נמשכים כל חלקי הפרצוף, להמשיך לפי חוקם

I PARSUFIM, alcuni sono maschili, e altri sono femminili. Cioè alcuni di loro seguono la SEFIRAH HESED. Altri il DIN (GEVURAH) . E nel loro accoppiamento, cosi collegano e seguono insieme, e generano l’azione necessaria; perché non c’è cosa che non abbia causa in due Dimensioni, Dell’Amore (HESED) e della Giustizia (DIN). Queste due dimensioni hanno il loro chiarimento, e il cambiamento nelle Luci Divine. Ma il cambiamento della Forma, cioè il Cambiamento effettivo, non è nelle Luci, che seguono, perché esse sono consecutive, e verso di loro conseguono tutte le parti del PARSUF, seguendo secondo i precetti corrispondenti.

il Palazzo di ABBA e IMMA

Porta 73

חיבור הדו"ן הוא השלמות, ובו נמשכת ההשפעה. ולכן כל מה שהדו"ן קרובים יותר מאליהם – מורה שלמות, שאין צריך שם עבודת התחתונים. וכל מה שהולכים ומתרחקים זה מזה – מורה שצריך שלמות, ושצריך שם עבודת התחתונים. עד עתה ביארנו ההפרש שבין הפרצופים הזכרים לנקבות, עתה צריך לבאר ההפרש שבין זכר לזכר, ונקבה לנקבה

Il collegamento del Maschio con la Femmina è la completezza, e in esso segue l’Emanazione. Perciò tutto ciò che il Maschio e la Femmina sono maggiormente vicino nella loro pienezza, ciò è il completamento in quanto non è necessaria qui l’Opera (la preghiera) delle creature inferiori. E ciascuna cosa che va e si allontana l’una dall’altra, insegna che è necessario il completamento, in quanto qui è necessari l’opera delle creature inferiori. Finora abbiamo spiegato il dispiegamento fra i PARSUFIM maschili e femminili; ora sarà necessario spiegare il dispiegamento fra le parti maschili con le parti maschili, e le parti femminili con le parti femminili.

L’Antico dei Giorni

Porta 74

עתיק הוא הפרצוף הראשון הנחשב לאצילות, והוא מלכות של א"ק, מתפשטת בתיקונים הצריכים לזה, ומתלבשת באצילות, לקשרו בא"ק, ולקיימו ולהנהיגו. עד עכשיו דברנו בפרצופים בכלל, עתה נתחיל לפרש הפרצופים מי הם בפרט

ATTIK (L’Antico dei Giorni) è il Primo PARSUF che viene pensato nell’Emanazione, ed è la SEFIRAH MALCHUT dello ADAM KADMON. Si dispiega nelle riparazioni necessarie, per questo, e viene rivestito dalla Emanazione, per legarsi con lo ADAM KADMON, e alzarsi e comandare. Finora abbiamo parlato dei PARSUFIM n generale. Ora cominceremo a spiegare i PARSUFIM nei particolari.

I Parsufim superiori: Arik Anpin

Porta 75

פרצוף עתיק בנוי ממ"ה וב"ן. והם דו"ן שלו, עומדים בחיבור אחד ממש כגוף אחד, עד שאי אפשר לציין להם מקום, לומר זה ימין וזה שמאל, אלא מתחברים בחיבור אחד ממש, שנעשה מביניהם גוף אחד

Il PARSUF dello Antico dei Giorni è costituito dai nomi Ma"H e Be"N ,che costituiscono la parte maschile e la parte femminile di esso. Essi si levano in un unico atto di collegamento, come un unico corpo finché sia impossibile distinguere il luogo; si dice che questo è la destra e questo la sinistra, ma sono invero collegati in uno, ed è fatto fra loro un corpo unico.

Porta 76

גם מציאות האחוריים, שהם מה שהאורות מתחשכים ואינם מאירים שם, אינו נראה בעתיק, כי כולו מראה פנים לכל צד. ובחינת האחוריים נבלע בבחינת הפנים, שהם השולטים שם, רק שיש פנים מצד מ"ה, ופנים מצד ב"ן, ואותם של ב"ן נחשבים כמו אחור לשל מ"ה. עכשיו צריך לפרש עוד פרט אחד שצריך להבין בענין דו"ן דעתיק, אחר שביארנו ענינו בכלל

Anche le Essenze successive, che sono ciò che le Luci hanno reso buie senza illuminarle, non si vedono nell’Antico dei Giorni (ATTIK) , perché e tutto luminoso da ogni lato. E gli aspetti successivi sono ingoiati dall’aspetto dei Volti, che qui sono dominanti. Ma essendoci Volti per ogni lato del Nome Ma"H e i Volti dal lato di Be"N , e quelli dal lato di Be"N sono pensati come successivi a quelli di Ma"H , ora è necessario spiegare ancora in particolare un lato che è necessario comprendere nell’argomento del Maschio e della Femmina dello ATTIK, dopodiché spiegheremo tutto l’argomento completo.

Porta 77

חיבור דו"ן אלה הוא ממש כמו שני כחות שמתחברים ביחד בתוך גוף אחד

Il Collegamento fra Maschio e Femmina: esso stesso è come due forze che si collegano in un unico corpo.

Porta 78

כל המעשים – נשאר תולדתם קיימת, אף על פי שהמעשה חלף כבר, והיינו קלקול שנתקן – אין רושם הקלקול אבד, אלא נרשם כך, קלקול שהיה לו תיקון. וכן להיפך ח"ו. והיינו כי אין שכחה לפני כסא כבודו. ובסוף כל הסיבוב יהיה התיקון השלם על פי כל מה שנעשה, אם טוב ואם רע ח"ו. עכשיו צריך לפרש פעולת עתיק מה היא בהנהגה, וסדריו לפי זה, אחר שכבר

נתבאר ענינו. ובתחלה צריך לבאר הקדמות בענין ההנהגה, שלצרכם יש עתיק בכל סדריו

Tutti gli atti lasciano sussistere le loro generazioni, nonostante che quindi l’atto cambi, cioè sia danneggiato e si ripari, non vi è chi tracci il difetto, ma è tracciato, il difetto a cui c’è stata una riparazione. All’opposto non sia mai che vi sia! Cioè non c’è cancellazione di fronte al Trono di Gloria, Alla fine ogni giro ha la sua riparazione completa, secondo ciò che è fatto, sia che sia il Bene sia (mai sia!) che sia il Male. Ora è necessario spiegare l’azione dello ATTIK, quale sia il Comando che la guida, e i suoi ordini secondo tale comando, e dopo chiariremo la sua sequenza. Per cominciare è necessario chiarire l’inizio della sequenza dell’ordine, perché necessariamente lo ATTIK ha questa in tutti i suoi ordinamenti.

Porta 79

יום הדין הגדול – בו יהיו נסדרים כל מעשה העולם לפי סדריהם כמו שנעשו, מראשית העולם ועד סופו. ועל פי כל זה, יהיה השלמות בהוודע יחודו יתברך שמו. ולפי השלמות הזה שיהיה אז, יהיה נקבע הנצחיות לנצח נצחים, ולעולמי עולמים, עד אין קץ ותכלית

Il giorno del Grande Giudizio, in esso sono ordinati tutti gli atti del mondo, secondo i loro ordini, dall’inizio del mondo alla fine. Per questo ci sarà la completezza nella comprensione della Sua Unità, Sia Benedetto il Suo Nome. Secondo tale completezza allora vi sarà stabilita l’Eternità delle eternità, i mondi dei mondi, fino all’infinito.

Porta 80

כל מיני הקלקולים שהיו יכולים להמצא, היו מושרשים בב"ן. וכל מיני תיקונים לכל הקלקולים האלה מושרשים בחיבורים שנתחבר מ"ה עם ב"ן. ונמצא שכל מה שהיה ושיהיה – הכל כבר הושרש כאן, והוא בסוד הידיעה. ובסוף הכל, הרי נודע שבכל זה נשלם כל השלמות בסוד היחוד

Tutti i tipi di difetti che possano venire ad essere, provengono dal Nome Be"N di valore 52. Tutti i tipi di Tikunim per tutti i difetti hanno radice nell’unione fra Ma"H e Be"N .Si trova che tutto ciò che fu e che sarà, ha radice nell’unione fra Ma"H e Be"N. Questo nel segreto di DAAT. Alla fine di tutto, sapremo che in ogni cosa completiamo la completezza nel segreto dell’Unificazione di HaShem e della Sua Shekhinà

Porta 81

ענין החיבורים האלה שנתחבר מ"ה עם ב"ן הוא שורש כל ההנהגה באמת. וזה אי אפשר להתגלות, כי אדרבא, כל ההנהגה תלויה בהעלם השורש הזה, שאז בני האדם פועלים לפי ענינם – לפי הבחירה שלהם. והקב"ה מקיים עצתו, שההעלם עצמו גרם התיקון. לפיכך יש הסדר שהקב"ה מראה ענינו, והוא סדר האצילות ופרצופיו. ויש השורש הנעלם, שהוא איך שנתחבר מ"ה עם ב"ן, וזה אינו נודע

L’affare di queste unioni, fra ה"מ e ן"ב ,è la radice di ogni comando vero. Questo non è possibile che si riveli, perché crescendo, ogni comando dipende dalla salita di questa radice. Allora i Figli dell’Uomo agiranno secondo tale sequenza, secondo la loro Scelta. E il Santo Benedetto Egli Sia, rimette in piedi la sua congrega, in quanto fa salire Se stesso con il Tikun. Perciò l’ordine che il Santo Benedetto Egli Sia vede il suo affare, e Lui ordina l’Emanazione di Luce e i PARSUFIM. C’è una radice nascosta. Che collega i due nomi ה"מ e ן"ב ma non è conoscibile.

Porta 82

התיקון המגיע לכל נשמה בפני עצמה נולד מסדרי החיבור הזה, ומשם נמשך ענין צדיק וטוב לו צדיק ורע לו. ומצד מה שמושרשות הנשמות בפרצופים של אצילות – אין נראה זה הדבר הולך בטעם נכון, ובאמת הסוד מושרש בזה החיבור הנעלם

Il Tikun porta per ogni Anima Superiore di fronte a se stessa , nasce da tale unione, e da lì il Giusto a cui è bene per lui, e non il Giusto che abbia male per sé. Dal lato di ciò che origina le Anime nei PARSUFIM della EMANAZIONE, non si vede questa cosa che vada in senso chiaro, e invero il segreto origina in questa unione nascosta.

Porta 83

הפרצופים של אצילות נעשו מן הבירורים שנעשו, אך עכשיו אין ניכר עוד ממה הם עשויים, כי כבר נתחברו הבירורים ונעשו שוים, אותם העושים מאיזה בירורים, כמו אותם העשויים מבירורים אחרים

I PARSUFIM della Emanazione sono creati dalle Luci create, ma ora non è è ancora evidente da cosa essi sono fatti, perché si uniscono e fanno dei Sembianti simili, che agiscono secondo tali Luci, come agiscono secondo altre Luci.

Porta 84

ענין חיברר מ"ה עם ב"ן לפי הבירורים שנעשו – ודאי שאינו דבר לבטלה. אלא אדרבא, נותן בפרצופים איכויות גדולות, אלא שהם נעלמים בהם. ואין נראה אלא מה שנעשה אחר הבירור.

והסדר שניתן בהם לפעול – לפי הצורה שקבלו כבר כולם בהשואה אחת

L’affare della Unione fra i due nomi ה"מ eן"ב , secondo le illuminazioni create, è sufficiente che nulla sia a vuoto, ma crescendo, dà nei PARSUFIM delle grandi qualità, ma esse sono nascoste a loro. Non si vede salvo ciò che è fatto dopo l’illuminazione, L’ordine che viene dato in essi è secondo la forma che siano accettati tutti loro in una maniera simile.

Porta 85

מקום ההנהגה לפי ענין התחברות של מ"ה עם ב"ן הוא ברישא דלא אתידע. ולפי מה שמתנהג בה – נולד הנהגה גדולה בפרצופים. אך בין היא ובין תולדותיה אינם מושגים ונודעים כלל. כי אם לפעמים נראות איזה תנועות בפרצופים, שאין שרשם נודע, ובאמת הם תלויות מכאן

Il Luogo del comando secondo la sequenza della Unione fra i due nomi ה"מ eן"בè nella testa che non è conosciuta, perciò ciò che porta il comando, fa nascere un comando più grande fra i PARSUFIM. Ma fra questo e le sue discendenze, non vengono per nulla conosciute. Poiché se a volte si vedono conoscibili nei PARSUFIM, la loro radice non è conoscibile. E in Verità essi sono sospesi qui.

Porta 86

כל מיני החיבורים שהיה אפשר להמצא בין מ"ה וב"ן – באמת נעשו. ועל פי כולם היא ההנהגה העיקרית הנעלמת. ויש חיבורים הפכיים, ואף על פי כן שניהם נמצאים, כי הפרצופים מורכבים כך, ומשניהם נמצאים איכויות בפרצופים. ולפי שליטתם למעלה – כך נעשה מה שנעשה בפרצופים, אך אינו מושג ונראה כלל. אלא שהשינוים הנמצאים בפרצופים בכמה מיני מצבים, ומקרים אחרים המתחדשים בהם – ידענו שהם יוצאים מזה. אך אין שום אחד רואה אותם מה שהם באמת

Tutti i tipi di unione che sarebbe possibile che ci fossero fra i due nomi ה"מ e ן"ב , in verità vengono creati. Nonostante che c’era in tutti un comando nascosto. Vi sono collegamenti opposti, nonostante che ambedue esistano, perché i PARSUFIM si accavallano, e in ambedue si trovano grandi qualità nei PARSUFIM. Poiché essi sono governati dall’alto, così è fatto ciò che è fatto nei PARSUFIM, ma non hanno ottenuto o visto nulla. Ma i cambiamenti si trovano nei PARSUFIM in molte situazioni, e altri accadimenti, che si rinnovano in loro. Si comprenderà che essi provengono da questo. Anche se nessuno li vede, ciò che essi sono in verità.

Porta 87

על פי כל החיבורים האלה נמצאים כל המעשים שנעשו ושנעשים בעולם. כי לא יהיה מה שלא הושרש כאן, לא תיקון ולא קלקול. ועל פי כל החיבורים האלה מתנהגים כל הדברים לפי מעשה התחתונים, והולכים כל הדברים להיות נקבעים בנצחיות, כל דבר ודבר על פי כל הדברים כולם שנעשו כבר, בין המשתוים, ובין המתנגדים, וההפכיים. על כן כל החיבורים האלה שולטים בכל שעה. וסובבת ההנהגה מזה לזה בכל דבר, מענין לשוה אליו, מענין להפכו, למתנגד לו, להיות כל ההנהגה בכל חלק. וכן מתחלפים המצבים ברצוא ושוב בפרצופים. ואין מבין ומשיג אלא מה שמתגלה לפי הסדר והחק הנראה בפרצופים. אבל מקור הדבר תלוי בחיבורים אלה, וזה אינו מתגלה ונודע כלל

Attraverso queste unioni vengono ad esistere tutti gli esseri creati nel mondo. Poiché non vi saranno che non originano qui, né il TIKUN né il Difetto. Nonostante che tali unioni comandano tutte le cose secondo l’azione delle creature inferiori. Tutte le cose vano per essere inquadrate nella eternità, ciascuna cosa secondo tutte le cose che fanno, ma gli eguali, i corrispondenti, gli opposti, secondo una sequenza opposta, vi corrispondono, e pervengono a ciò che si rivela secondo l’ordine della traccia visibile nei PARSUFIM. Ma la fonte della cosa dipende da tali Unioni. E questo non si rivela e non si conosce

Pag. 88

רישא דלא אתידע היא הארה אחת שבה עומדים כל החיבורים האלה של מ"ה וב"ן. אך היא הארה שאינה מושגת, ואין עומדים עליה כלל. ומי שמביט בה, נשאר בכמה מיני ספיקות, שאין נראה שיהיו בה כל מיני חיבורים, אלא היא מין הארה אחת שאי אפשר לעמוד עליה. ובאמת אין נראה מה שיש בה, כי לפעמים נראה שיש בה חיבור זה, ולפעמים נראה שיש בה חיבור אחר, ואפילו הפכי מזה. ונמצא שאפילו שכבר ידענו שיש בה כל החיבורים – ההארה עצמה עומדת בדרך שאין עומדים עליה, ונראה שהוא בדרך אחד, ונראה שהוא בדרך אחר. ומכח זה אין יודעים הנהגתה. כי בדבר אחד עצמו שיש למטה באצילות – אם נלך אחריו למצוא שרשו ברישא הזאת, הרי לא מצאנו ידינו ורגלינו, כי לא נוכל לדון בה כלום. אלא

נראה שהוא כך, ונראה שהוא כך, בדרך שאי אפשר לעמוד בה, ולכן נקרא רדל"א

La testa che non si conosce (Keter) illumina una (Hokma) che sostiene tutte le unioni fra i due nomi Ma"H e Be"N .Ma non illumina ciò che non raggiunge (Le Sefirot inferiori), e in queste non si sostiene nulla. Chi può vederlo, gli rimangono pochi dubbi, perché non si vede che non vi sono tutti i tipi di unione,ma quella dalla illuminazione unica che non è possibile levarsi sopra di Lei. In verità non si vede ciò che vi è, perché a volte si vede che vi è una tale unione, a volte si vede che c’è un’altra unione, persino opposta ad essa. Si trova che persino quando si comprenderà che vi sono lì tutte le unioni, tale illuminazione stessa sorge in un sentiero che non ha chi sorga sopra di lei, e si vede che è un sentiero unico, o si vede che è un altro sentiero. Da tale forza non si comprende il comando. Perché in una cosa stessa che esiste nel basso della Emanazione, , se andiamo dopo di essa a trovare la sua radice in questa testa, forse non troveremo le sue mani e i suoi piedi, perché non potremo giudicare in essa nulla. Ma vedremo che essa è così, in un sentiero che è impossibile sorgere sopra di essa, perciò è chiamata : la testa che non si conosce.

Porta 89

יש הפרש בין ענין טלא דבדולחא דמתחזיין כל גוונין בגוה לענין רדל"א. כי טלא דבדולחא מראה שיש בה כל הגוונין ביחד. אך זאת מראה שהוא דבר אחד, ומיד נראה שאינו דבר זה, אלא היפך ממה שראינו. והיא עומדת תמיד בהתחלפות זה, ויראה ההן והלאו ברגע אחד. ואין משיגין בה אפילו זה – שיהיה ההן והלאו. אלא אין עומדין בה כלל, שלפעמים נראה שיש בה ההן, ומיד נראה שאינו כלל

C’è da spiegare la differenza fra le “la rugiada di cristallo” (Num. 11,7 Zohar Idra Rabbah) che raccoglie tutti i colori, nella spiegazione della “testa che non si conosce” (v. Zohar Idra Rabbah) Poiché la rugiada di cristallo sembra che vi sia in essa tutti i colori uniti. Ma questo aspetto è una cosa, e attraverso l’aspetto che non è tale cosa, ma l’opposto di ciò che ci appare. Essa si leva sempre all’inizio, e si vede per un attimo. Ma non pervengono in essa persino queste cose, se vi sia l’affermazione o la negazione, Si vede il sì e il no in un solo attimo. Non si perviene in esso se sia il Si o il No . Ma non sussiste in nesso nulla, in quanto alle volte si vede che in essa è il Sì a volte il No.

LO ARIKH ANPIN

Porta 90

אריך אנפין הוא הפרצוף הראשון שבאצילות, בנוי ממ"ה וב"ן. והוא שורש לכל שאר האצייית, שכולם ענפים ממנו ממש, והוא פועל פעולותיו על ידיהם

Lo ARIK ANPIN è il primo PARSUF che vi sia nell’Emanazione, è costruito con

Ma"H e Be"N)

cioè con le SEFIROT HOKHMA e BINAH) ed è la radice di tutto il resto delle luci uscite, poiché tutte le ramificazioni provengono da lei in realtà, ed esso è l’agente delle azioni attraverso se stesso


Porta 91


שתי בחינות יש בא"א, אחת – הנהגתו בחסד לגמרי מעצמו, ואחת – הנהגתו על ידי ענפיו

בדרך משפט, עד שיחזור הכל לענינו ממש בסוף הכל

Lo ARIK ANPIN ha due aspetti. Uno è il comando che va nella HESED (grazia) completa , l’altro il comando attraverso i suoi rami nel sentiero del MISHPAT (la Giustizia). Finché tutto ritorna alla sua origine alla fine di tutto


LO ZEIR ANPIN

Porta 92

Dalle Sefirot Superiori alle Sefirot Inferiori

הכוונה התכליתית בכל ענין הספירות והנהגותיהם הוא להיטיב בסוף הכל הטבה גמורה ושלמה. רק שכדי לבוא אל התכלית הזה, צריך להתגלגל עד שנגיע אל הסוף, שיהיה העולם מתנהג במשפט, ולהעניש החייבים, עד שעל ידי זה תהיה אחר כך ההטבה שלמה. הרי שמן הכוונה התכליתית עצמה יוצא המשפט הצריך, קודם שמגיעים אל הסוף. ואף על פי שנראה שהם דברים הפכיים. וזהו ענין א"א וז"א – שהא"א בסוד ההטבה הגמורה, שאינו כי אם

מיטיב. ואף על פי כן ממנו יוצא ז"א, שהוא בסוד המשפט, כי הוא נולד מענינו ממש

L’intenzione finale di ogni sequenza di Sefirot e comandi è di portare il Bene alla fine di ogni Bene, completo e perfetto Ma poiché per pervenire a tale scopo, è necessario che vi siano più cicli fino ad arrivare alla fine che sarà un mondo con un comando di Giustizia, e punizione come si deve. Finché attraverso queste visarà poi così il Bene Completo. Perciò il Profumo dell’intenzione dello scopo finale stesso esce necessariamente dalla Giustizia, prima di pervenire alla fine. Ma nonostante che si veda che tali cose sono opposte, , questa è la sequenza dello ARIK ANPIN e dello ZEIR ANPIN. In quanto lo ARIK ANPIN è il Bene completo,che può essere meglio, ma da esso ciò ne esce lo ZEIR ANPIN nel segreto reale della Giustizia, perché ne è generato in quanto figlio, in tale sequenza


Porta 93


L'essenza della Legge


היות המשפט עצמו יוצא רק מענין ההטבה הגמורה, הוא גורם מיתוק למשפט עצמו. כי סוף סוף כוונת המלך הוא רק להיטיב, אלא שצריך המשפט כדי לבוא אל ההטבה השלמה. מה שאינו כן אם לא היה המשפט רק לנקום מן החוטאים. וזה ענין שא"א ממתק דיני הז"א רק בכח המצאו לבד, על ידי מה שהוא פועל לפי עצמו, אפילו לא יגביר עליו הארותיו להעביר הדין שלו


L’essere stesso della Giustizia esce per il Bene completo, e essa causa l’addolcimento del Giudizio stesso. Perché alla fine, l’intenzione del Re è solo per il Bene, ma necessita la Giustizia per pervenire al bene completo. Ciò che non è possibile se non attraverso la Legge che punisca i peccatori, Questo è quando lo ARIK ANPIN raddolcisce i duri giudizi dello ZEIR ANPIN, solo in forza della propria essenza, attraverso la quale agisce di per se stesso. E persino lo ZEIR ANPIN non rafforza le sue luci attraverso la propria forza, in modo che questi agisca autonomamente affinchè non si rafforzi, risalendo le sue luci, per rendere transitorio il duro Giudizio


Porta 94

La Giustizia e la Misericordia

חלקי המאמר הזה ב'. ח"א, כדי שיתקיים וכו', והוא שצריך לפעמים להעביר שליטת הדין.

ח"ב, וזהו מה שמתגבר, והוא ענין ההנהגה בין א"א לז"א לפי ענין זה

I campi di questo discorso sono due. Il primo è l’addolcimento dei giudizi. Ed è necessario talvolta per passare il governo del duro Giudizio. Il secondo campo, è ciò che si rafforza, ed è ciò che è il comando che fa passare dallo ARIK ANPIN allo ZEIR ANPIN, secondo tale sequenza.

Porta 95

כיון שז"א יוצא מא"א, על כן נבין בא"א שני דברים, אחד – עניני הנהגתו לפי ענינו, פירוש, לפי מה שהוא מנהיג לפי עצמו – הנהגת החסד שלו, ואחד – מה שהוא שורש מוציא הז"א. בסוד הנהגתו אין אנו חושבים אלא גולגלתא ומוחא, עם שאר תיקונ יהם לפי פעולותיהם, בסוד הגברת החסד. ובסוד הוצאת הז"א חושבים תלת רישין, והם כתרא, אוירא, ומוחא, וכל שאר התיקונים, מה שהם מוציאים תיקונים בז"א

Quindi lo ZEIR ANPIN esce dallo ARIK ANPIN, perciò comprendiamo nello ARIK ANPIN due cose. La prima è la sequenza dei comandi secondo il suo comando, secondo quel che governa da sé; il comando della HESED. L’altra ciò che origina fa uscire lo ZEIR ANPIN. Nel segreto del suo comando non pensiamo che al cranio e al cervello (v. Zohar Idra Rabbah) se gli altri loro TIKUNIM sono secondo le loro azioni., nel segreto della GEVURAH della Sefirah HESED. E in tale segreto esce lo ZEIR ANPIN che è concepibile con tre teste, e sono la Corona, il respiro, il cervello, e il resto dei TIKUNIM che fanno uscire i TIKUNIM dello ZEIR ANPIN

Porta 96

Le vesti dell'Antico dei Giorni riveste lo Arik Anpin

התלבשות עתיק יומין בא"א הוא להחזיק אותו בכל ספירותיו לפי ענין המתקלא המושרש ברדל"א. ובזה הוא עומד תחת הנהגת א"ק מצד היסוד ומלכות שלו. כי כך נקבעו תחתיהם מ"ה וב"ן. והוא עיקר ההנהגה ההולכת להשלים השלמות. כיון שבארנו הנהגות אלה שבא"א, עכשיו נשלים לפרש עניניו לפי מה שהם, ובתחלה נפרש ענין עתיק יומין, שמנהיג אותו בכל עניניו

Le vesti dello Antico dei Giorni nello ARIK ANPIN, sono per rafforzarlo in tutte le sue Sefirot secondo la sequenza che origina dalla testa che non si conosce, e in questa si leva sotto il comando dello ADAM KADMON dal lato della Sefirah Yesod e della sua Malchut. Perché così sono stabilite ה"מ e ן"ב.Ed esso è il fondamento del comando che va a completare la perfezione. Quindi abbiamo spiegato il comando che vi è nello ARIK ANPIN, e ora completiamo la spiegazione della sua sequenza, secondo quel che è. E in principio spiegheremo il fatto dello ATTIKA YAMIN (l’antico dei Giorni) che lo governa in tutto il suo fatto


Porta 97

מאצילות ולמטה הולך הכל לפי ענין ההנהגה של העוה"ז, שבה סובבים הדברים עד שמגיעים אל שלמות ההטבה. אך מעתיק ולמעלה – הכל הוא לפי מה שיהיה בנצחיות. ועתיק הוא

המעביר באמצע מהנהגה להנהגה. א"ק – כללות כל המציאות לכל הזמנים


Dalla Emanazione verso il basso va tutto secondo il comando dello OLAM HAZEH , che viene a circondare fino a pervenire alla perfezione del mondo inferiore, Ma Dall’Antico dei Giorni in Alto , tutto è secondo la sua eternità. E l’Antico dei Giorni è quello che fa passare in mezzo dal comando al l’altro comando. Lo ADAM KADMON raccoglie ogni essenza di tutti i tempi.


Porta 98

ענין מ"ה וב"ן היה הולך הכל בתיקון, ושם לא הוצרך שום עיכוב. אך בב"ן היה הקלקול, ובמ"ה תיקונו. והוצרך לתת להם מקום לעשות את שלהם, עד שיחזרו אל ענין מה שלמעלה מהעולמות, ומציאות התחתונים מתעלה בסוד ענפי א"ק ממעלה למעלה, עד סוף כל העליות. על כן עתיק העומד בסוד חיבור מ"ה וב"ן, הוא העומד להעביר הדברים מהנהגה זאת של עתה להנהגת הנצחיות. כי כל מעשה התחתונים עושה פעולה בענין חיבור מ"ה וב"ן, והולך ונקבע לנצחיות. ובהשתלם כל מעשה התחתונים, יהיה נשלם כל הצריך בחיבור מ"ה וב"ן. ונקבע מה שצריך לכל הנצחיות, להיות לפי מעשה שעשו בני האדם. ונמצא הכל בזכותו של האדם התחתון, ולפי מעשיו

La sequenza fra Ma"H e Be"N va procedendo tutta nella Restaurazione (TIKUN) , e lì non è necessario alcun impedimento. Ma il Nome ן"ב è il difetto, e nel Nome Ma"H

c’è la riparazione. È necessario dare loro luogo di compiere ciò che è il loro

compito, fino a che ritorneranno verso ciò che è più in alto dell’alto, e l’essenza delle creature inferiori sale dai rami dello ADAM KADMON, verso l’alto, verso la fine di tutte le salite. Perciò l’Antico dei Giorni si leva nel segreto dell’unione fra Ma"H e Be"N ,crea le creature inferiori, sarà completato ogni cosa necessaria nell’unione fra Ma"H e Be"N e procede e si stabilisce nelle eternità. Per essere secondo l’azione dei Figli dell’Uomo. Si trova tutto secondo il merito degli uomini nel mondo inferiore, e secondo le loro azioni.


Porta 99


רדל"א הוא סוד חיבורי מ"ה וב"ן למעלה. מקור לכל ההנהגה. ז' תחתומת דעתיק, המתלבשים בא"א, הם המנהגים אותו לפי ענין הרישא שלמעלה. דעת דעתיק, המתלבשת בין כתרא ומוחא דא"א, עומד לקבל ענין מעשה בני האדם בסוד ההנהגה של עתה, ומעביר אותם על ידי רדל"א אל שלמעלה, להיות נקבעים לנצחיות


La testa che non si conosce è il segreto dell’unione fra Ma"H e Be"N,in alto. radice di tutto il comando. Sette sigilli dell’Antico dei Giorni. Rivestiti nello ARIK ANPIN, essi lo comandano, secondo la testa che è in alto, la Coscienza (DAAT) dell’Antico dei Giorni. Si rivestono fra la Corona e il Cervello dello ARIK ANPIN, si leva per accogliere le azioni dei Figli dell’Uomo, nel segreto del comando del tempo, e passa attraverso la testa che non si conosce verso l’alto. Per stabilirsi fra le eternità.

Porta 100


חילוקי ההתלבשות ככל מקום שהוא – מורה פעולתו אם רב ואם מעט. הערך נשמר תמיד לפי שיעור התחלקו. מקום שמתלבש חלק גדול, ומקום שמתלבש חלק קטן – מורה שהפעולה במקום אחד גדולה מהפעולה במקום השני, באותו הערך שיש בין חלק לחלק המתלבש. אך טעם הערך הוא – כי זהו מצטרך לפי הכוונה הכללית. וכמה טעמים נוכל למצוא בערך ההוא,

כי לכמה פינות הוא פונה


Le parti che lo rivestono in ogni luogo, insegnano sulla sua Azione, sia che sia grande o che sia piccola. La lunghezza viene custodita perpetuamente secondo la misura della sua partizione. E un luogo che riveste una parte piccola, insegna sull’Azione in un luogo grande, che agisce in un secondo luogo. In quanto la lunghezza che esiste fra una parte e l’altra lo riveste. Ma il significato di tale lunghezza, è che sono disposti secondo la Volontà complessiva. E molti significati si trovano in tale lunghezza, perché ha in molti angoli


Porta 101

הראש תמיד הוא ראשית כל הנהגת הפרצוף, ושלמותה – בכתר ומוחין בתוכו, והיינו בסוד השראת העליון ממנו, השורה עליו. ושם נכללו ג' מוחיו, ששם כל עיקר הולדת ההנהגה שלו La testa perpetua è il Principio di ogni comando nel PARSUF, e la perfezione di esso. È nella Corona, e nel cervello che è in essa, e quindi nel segreto della chioma superiore ad essa. Qui sono raccolti tre cervelli, in quanto lì ogni fondamento genera il suo comando.


Porta 102

רישא דא"א – מובן בה כתרא וחכמה סתימאה שבתוכו, וזה לפי הנדרש בהנהגת א"א מצד עצמו לבד, ובו הם הז' תיקוני רישא. והיינו כי כל הנהגת א"א תלויה בעתיק, ולכן ברישא דא"א עצמו שולטים הז' דעתיק, ופרטי תיקוניו. ובגולגלתא עושים מה שעושים בכלל, ובפנים עושים בפרט, יען הם עשוים להאיר בפרט. וצריך שכל הארותיהם יהיו מתוקנים בתיקוני העתיק

La testa dello ARIK ANPIN, comprende in sé le Sefirot KETER e HOKHMA sigillate in sé. Questo secondo ciò che si trova nel comando di ARIK ANPIN dal lato di se stesso soltanto. In esso vi sono sette TIKUNIM della testa, ciò è perché ogni ordine dello ARIK ANPIN dipende da ATTIK (L’Antico dei Giorni), perciò nella testa della ARIK ANPIN stesso governano i sette che appartengono ad ATTIK e in particolare i suoi TIKUNIM, e nel cranio fanno ciò che fanno in generale, e nel Volto fanno ciò che fanno in particolare, illuminano gli aspetti particolari. È necessario che tutte le luci siano dai TIKUNIM nei TIKUNIM dell’Antico dei Giorni.

Porta 103

כל עניני הא"א הולכים להגביר החסד ולמתק הדין. ויש גילוי כחו בכח – שהוא מעביר הדין לגמרי, והוא ענין גילוי מצח הרצון

Tutto ciò che riguarda lo ARIK ANPIN procede per rafforzare la HESED e addolcire il Giudizio (DIN). C’è una rivelazione di ogni forza di per sé, che passa completamente il Giudizio, ed è l’affare della fronte della Volontà Divina.

Porta 104

ענין ההנהגה המשפטית תלוי הכל בחד"ר והמקבל מהם. כי בזה תלוי כל ענין השכר והעונש. ולשורש ענין זה נמצא בא"א התחלקות התלת רישין. ורדל"א שעל גביהם הוא שורש

למקבל, שהיא השכינה

Il comandamento della Giustizia dipende completamente da HESED-DIN - RACHAMIM e viene accolto da loro. Perché per questo dipende ogni premio o punizione. E la radice di tale oggetto si trova nello ARIK ANPIN, che si divide in tre teste. E la testa che non si conosce, è in quanto la sua Altezza è la radice dell’accoglienza, ed è la Shekhinà.

Porta 105

שערות הראש הם מתגלים מקדושת המוח עצמו כמו שהיא בו. אך הדיקנא עשויה להשתלשל בה האורות בהדרגה, לרדת עד הז"א

La capigliatura della testa si rivelano dalla copertura del cervello stesso, che è in esso. Ma accuratamente essa vi fa una catenella di Luci, per discendere allo ZEIR ANPIN.


Porta 106


התיקונים – מהם עשוים להמשיך השפע בהם, ומהם לתת הכנות ותיקונים לשפע עצמו. זהו

כלל בכל התיקונים, אך ענינו לפרש בו ענין תיקוני הדיקנא

I Tikunim che fanno e conseguono l’Emanazione in loro, e da essi preparato e i Tikunim della Emanazione stessa. Questi sono un insieme di tutti i Tikunim, ma la sua sequenza è in esteso in lei la sequenza attuale.


Porta 107

כל התלת רישין מאירים בדיקנא, כי היא ממש גילוי ההנהגה הזאת של חד"ר

Tutte e tre le teste fanno luce nella barba, perché esso rivela il tale comando di HESED-DIN-RACHAMIM.


Porta 108

הדיקנא מראה כח הפרצוף, על כן בה מתגלה כח א"א, וכופה הדינים, ומכניע הקליפות,

ומשליט הקדושה בסוד היחוד העליון

La Barba fa vedere la forza del PARSUF, perciò rivela la forza dello ARIK ANPIN, e mitiga i DINIM, diminuisce le KELIPPOT, e governa la Santità nel segreto della Unificazione dell’Altissimo.

Porta 109

לפי סדר ההשתלשלות – כל נה"י של כל פרצוף עליון הם מוחין לתחתון. אבל סדר

ההתלבשות הוא סדר אחר

Secondo l’ordine delle catenelle, ogni NEZACH-HOD-YESOD di ogni PARSUF superiore sono i cervelli di quello inferiore. Ma l’ordine che li riveste è un altro ordine.


Porta 110

לפי סדר ההשתלשלות – יסוד דעתיק כלה בחזה דא"א, ומשם יוצאים בגילוי החסדים והגבורות שלו. אחר כך משם נבנים אבא ואימא, ישראל סבא ותבונה. אך בסדר ההתלבשות –

יסוד דעתיק כלה ביסוד דא"א

Secondo l’ordine delle catenelle, lo Yesod di ATTIKA KADISHA comprende la vista dello ARIK ANPIN. E di là escono le forze di HESED e di GEVURAH. Dopodiché sono generati ABBA e IMMA, ISRAEL SABA e TEVUNAH. Ma l’ordine delle catenelle, Yesod di ATTIKA KADISHA comprende lo Yesod di ARIK ANPIN.


Porta 111

אבא ואימא הם התפשטות חכמה סתימאה בסוד חד"ר הכלולים שם, אחר שנתפשטו בסוד הדיקנא. ונשרשים בסוד מזל נוצר ומזל נקה

ABBA e IMMA sono l’espressione della HOKHMA nascosta, nel segreto di HESED- DIN- RACHAMIM : Dopo che esse si esprimono nel segreto della Barba. E la loro radice è nel segreto del destino creato o della pura fortuna. 49

Porta 112


אחר שנתפשטו בסוד הדיקנא, שבתחלה הוצרכו להתפשט בדיקנא, שיהיה להם מציאות זה של התפשטות, אז יעשו כל המדרגות שיעשו

Dopo che si propagarono nel segreto della Barba, (si tratta della Barba dello ADAM KADMON) che all’inizio ebbero necessità di propagarsi della luce nella Barba, che è per loro l’Essenza della propagazione. Allora le Luci si fanno tutti i gradini.


Porta 113

אבא הוא סוד התלת מוחין דז"א, אך בכלל אחד, כזרע במוח האב. ואימא היא עצמה גילוי המוחין דז"א, ובה נתקנים בפרט, כעובר בבטן אמו

ABBA è il segreto dei tre cervelli dello ZEIR ANPIN (che sono le SEFIROT TIFERET- GEDULLAH GEVURAH), ma nell’insieme è unico, come la generazione nel cervello del Padre. IMMA essa stessa è prodotta dei cervelli di ZEIR ANPIN, e in essa sono restaurati in particolare, nel passare per il “ventre” della Madre.


Porta 114

סדר ההשפעה מתרין מזלין נוצר ונקה – דרך חיך וגרון לאו"א, ומאו"א ביחד לז"א, ומז"א

לנוק'. וכפי רדת ההשפעה – כן מקבלת ציור אחר

L’ordine della Emanazione : scendono gli influssi stellari di NOTZAR e VENAKÈ, attraverso il sentiero del palato e della gola di ABBA e IMMA, e da ABBA e IMMA insieme vanno nello ZEIR ANPIN. E dallo ZEIR ANPIN alla NUKBA. Secondo la discesa dell’Emanazione di Luce, così essa accoglie una forma successiva.

Porta 115


או"א עומדים בזיווגם תמיד למעלה, כדי שלא להפריד תיקון המוחין מצד השורש. אך ישראל סבא ותבונה הם סוד התפשטותם, לעשות מוחין בז"א בסדר הראוי לו ABBA e IMMA si levano nei loro accoppiamenti sempre in Alto, in modo di sparare i TIKUNIM e i cervelli dal punto di vista della radice. Ma ISRAEL SABA, e TEVUNAH, sono nel segreto della propagazione, per fare i cervelli nello ZEIR ANPIN, nell’ordine a loro opportuno.


Porta 116

זו"ן – בם השורש לכל בריות העולם, ובהם עיקר ההנהגה, וכן תיקוניהם הם בערך מה שראוי

להנהגת העולם. ועל כן כל עניניהם נודעים יותר בפרט, להיותם יותר קרובים לנו

Il Maschio e la Femmina, in essi è la radice di tutte le creature del mondo. E in esse è il fondamento del comando, così i TIKUNIM sono nella struttura ciò che è opportuno per il comando del mondo. Perciò tutte le loro sequenze si comprenderanno meglio nei particolari, essendo più prossime a noi.


Porta 117

מכח הרכבת המוחין בז"א יוצאים כמה מיני הארות מז"א עצמו. וכן אחורי או"א עצמם שירדו במקום זו"ן – נתקנים לפרצופים, ומשלימים בסוד זו"ן. לפעמים צריך ששניהם

ישלימו, ולפעמים אחד לבד

Dalla forza che sta nei cervelli nello ZEIR ANPIN , escono parecchi tipi di luce dello ZEIR ANPIN stesso. Così dopo ABBA e IMMA stessi , discendono nel luogo del Maschio e della Femmina, per riparare i PARSUFIM, e completarsi nel segreto di Maschio e Femmina. A volte è necessario che si completino ambedue, e a volte uno solo.

Porta 118

באחורי אימא, שהיא לאה, יש גם כן פנימיות הנוק' בכלל

La parte esterna di IMMA, che è LEAH, ha anch’essa l’anima interiore della Femmina.


Porta 119

זו"ן מתגדלים ביחד, כי תמיד אין שלמות הזכר אלא בנוקבא שלו. וזה מה שהרויח מיד אחר תיקון השבירה – להיות זו"ן הולכים ביחד תמיד

Il Maschio e la Femmina crescono insieme, perché perpetuamente non c’è la completezza del Maschio senza la Femmina che gli corrisponda. Ciò perché il guadagno dopo la Riparazione della Rottura dei Vasi, è l’essere Maschio e Femmina che procedono insieme perpetuamente.

Porta 120

העיבור הוא הבירור שמתבררות ספירותיו מן התהו ממש, לעמוד בסדר. והמוחין שלו באותו הזמן הם בכח היותר קטן שיכול להיות בהם, ונקרא נה"י דמוחין, ונקרא נפש. וביניקה מתגדלים כל האורות, להתרחב בכל הממשלה הראויה להם, והמוחין שלו בכח יותר גדול מן הראשונים, ונקרא חג"ת דמוחין, ונקרא רוח. ובגדלות מתפשטין המוחין בכל עניניהם,

להנהיג בכח חב"ד את זו"ן, והם בכח שלם, ונקרא נשמה

L’impregnazione è il chiarirsi delle SEFIROT dal semplice Informe e desolato (TOHU), che si levano nell’Ordine. E i suoi Cervelli nello stesso tempo sono nella forza ulteriormente piccola, che possa essere in loro; ed è chiamata NEZACHHOD-YESOD dei Cervelli, ed è chiamata Anima NEFESH. E nell’allattamento si ingrandiscono tutte le Luci, allargandosi in tutti i livelli di Governo che siano opportuni a loro. E i Cervelli sono nella Forma più grande dei primi, e sono chiamati HESED - GEVURAH -TIFERET,ed è chiamata RUACH. E nella grandezza si propagano i cervelli in tutti i loro particolari, conducendosi con la Forza del Maschio e della Femmina, e sono nella loro forma completa, che è chiamata NESHAMAH.

Porta 121

מתחלה נבנה הז"א בסוד עשר ספירות – שמתקשרים המוחין על ו"ק, שלא היו מאירים כן בעולם התהו. ונקרא שיש לו נה"י בקביעות, והשאר צריך עדיין להתגלות בפועל. וכל זמן העיבור הולכים הדברים ומזדמנים מעט מעט לשיתגלה חג"ת. ומיד שיוצא מאימא – נמצאים כו חג"ת בקביעות, ונקרא שהולכים ומזדמנים לבוא חב"ד. והנה לתקן נה"י, שיהיו חג"ת מתגלים עליהם – צריך כל זמן העיבור. ולתקן חג"ת – שיהיו חב"ד מתגלים עליהם – צריך

כל זמן היניקה. שכך הם נמשכים ובאים בהדרגה כמו שצריך. אף על פי כן אין הבירור הראשון נשלם באמת עד כ"ד חדש של היניקה, כי הרי לא נשלם בירור הי"ם עד הזמן ההוא

All’inizio della costruzione dello ZEIR ANPIN. Nel segreto delle 10 SEFIROT, che collegano i cervelli in sei angoli, in modo che non vengano illuminati così nel mondo del TOHU. Si dice che essi hanno NEZACH-HOD-YESOD nella loro struttura, e il resto che si propaga in azione. Così in ogni tempo dell’impregnazione esse vanno e si dice che vadano e diventino HESEDGEVURAH-YESOD. Ed ecco per restaurare NEZACH - HOD-YESOD, perché siano HESED- GEVURAH -TIFERET occorre tutto il periodo dell’allattamento. In quanto essi sono conseguenti e vanno al gradino loro opportuno. Nonostante non vi sia la prima chiarificazione,si completerà invero fino a rinnovarsi dell’allattamento, perciò non si completeranno HOD-YESOD-MALCHUT fino a tale momento.

Porta 122

בזמן העיבור אין שייך פעולה לז"א, אלא אורותיו הולכים ונבנים. ומיד שיוצא – מתחילים האורות לפעול. אך אין הפעולות שלמות, אלא הולכות ונתקנות על ידי אימא, עד שנשלמות

בזמן הגדלות השלם

Nel momento della impregnazione, non ne consegue azione dello ZEIR ANPIN. Ma le Luci vanno e sono poteri mentali, e subito essendo uscite, all’inizio le Luci agiscono, ma tali azioni non sono complete, solo vanno e sono perfezionate attraverso IMMA, finché vengono completate nel tempo della maturità completa.


Porta 123

הדין הגובר הוא המחשיך, וגורם לאורות שלא יוכלו להוציא אורם ברחבה, בכל כחם השלם. וזה צריך לשקע אותו, ולהגביר החסד, והוא הולך ומשקע מעט מעט. וכן האורות הולכים

ומתגדלים

Il Giudizio che si rafforza causa l’oscurità e, a causa di ciò, le Luci non possono far uscire la propria Luce all’aperto, con tutta la loro forza completa. Questo è

necessario per deprimere il duro Giudizio, e rafforzare la HESED, e il duro Giudizio si deprime poco alla volta. Così le Luci vanno e si ingrandiscono.


Porta 124

עיקר כל ההנהגה הוא בדעת, שהוא התולדה היוצאת מכח כל התיקונים שנתקנים מצד חכמה ובינה. ולכן הוא יש לו להתפשט יותר מכל שאר המוחין, כי שאר המוחין עומדים בתוך כליהם, כי די להם להמצא בז"א ולעמוד בקו שלהם. אך דעת יש לו להתפשט אפילו בשאר הקוים, בכל המדרגות כולם

Il fondamento del comando è la DAAT che viene generata dalla forza di tutti i TIKUNIM dalla parte di HOKHMA e di BINAH. Poiché essa si propaga di più dal resto dei cervelli, poiché il resto dei cervelli si levano per annullarle, poiché è sufficiente a loro esistere nella ZEIR ANPIN e levarlo attraverso la loro linea. Ma la DAAT si propaga persino nelle altre linee, in tutti i gradini.

Porta 125

על פי סדר הספירות כמו שנבנה לפי חו"ב – ז"א הוא ט"ס, ונוק' היא העשירית. אך בסוד ההנהגה של דעת – הם מקבילים זה לזה, זה לימין וזה לשמאל, וסוד זה הוא – ה' חסדים וה' גבורות, שהדעת מתחלק ביניהם בשוה

Secondo l’ordine delle SEFIROT che sono costruite secondo HOKHMA e BINAH, lo ZEIR ANPIN è la Nona Sefirah e la NUKBA è la decima. Tale segreto è che vi sono 5 SEFIROT che discendono dalla HESED e 5 che discendono dalla GEVURAH, che la DAAT divide fra loro egualmente.


Porta 126

הדעת עשוי להתפשט כגוף, וברדתו מגולה – יורד לקו שלו מתחלה למעלהלהשלימו שם. ואז נקרא שנקבעו המוחין בז"א, שהם מה שאי' שורה עליו ומנהגת אותו. ואחר כך חוזר מלמטה,

ואז כבר נקבעו חב"ד בז"א, ולכן הוא מתעלה עד שם

La DAAT fa propagandosi come un corpo, e nella sua discesa si rivela, discende in una linea sua propria dall’inizio in Alto (Dalla SEFIRAH KETER) fino alla fine (alla MALCHUT). Allora si dice che essa stabilisce i cervelli nello ZEIR ANPIN, che sono quello che lo EIN SOF (BH) stabilisce su di lei e comanda. 54 Dopodiché così ritorna dal basso, allora sono stabiliti HESED BINAH e DAAT nello ZEIR ANPIN, perciò risale fino a lì.


Porta 127

כללות המוחין, שהם מה שאו"א מעטירים את ז"א – הוא מציאות אחד של ע"ס, שאין ראוי ליכנס בתוך ז"א, מפני טעם ההדרגה, אלא הנה"י של זה המציאות לבד, והשאר נשאר בחוץ, מקיף ממעל לראשו. וכללותו הוא צלם, צ' הוא הנה"י, והוא המתפשט בפרט בכל מדרגות ז"א. והנשאר לחוץ הוא ל"מ, ואלה אינם צריכים להתפשט, אלא עומדים רק בסוד חד"ר, שהוא כללות ההנהגה

L’insieme dei cervelli, che sono ciò che ABBA e IMMA coronano lo ZEIR ANPIN, è l’essenza unica delle dieci SEFIROT, che non è opportuno che entrino dentro lo ZEIR ANPIN, a causa del livello, ma solo NEZACH HOD YESOD di questa essenza, e le altre rimangono fuori, e sovrastano verso la testa. Il loro insieme è “l’Immagine”, la lettera ZADI che è NEZACH HOD YESOD, e LAMED-MEM restano fuori, poiché non sono necessari alla propagazione, ma si levano solo nel segreto di HESED-DIN-DAAT che raccolgono il comando.

Porta 128

או"א צריכים לחלק חלקם התחתון, שהוא ישראל סבא ותבונה, לצורך הז"א, לפעמים להתחלקות אחר. וזה מפני ההדרגה – שלא לקבל ז"א אלא האורות בכח קטן. וכן כל שאר עניניו מתנהגים אחר זה. ואין ראוי לפי ההדרגה שיקבל בזמן ההוא אלא זה. ובהתחלקות הזה נעשים יסו"ת שניים

ABBA e IMMA è necessario che si dividano verso il basso, e questi sono (i PARSUFIM) di ISRAEL SABA e TEVUNAH, in quanto lo ZEIR ANPIN non accoglie se non le luci di forza minore. Così tutte le restanti comandano dopo di ciò, e non è opportuno secondo il livello, che ricevano Luce solo in quel momento. E in tale inizio, vengono fatti (i PARSUFIM) di ISRAEL SABA e TEVUNAH secondi.


Porta 129


אבא ואימא הם צריכים להלביש בתוך מלכות שלהם, שנקראת אחורי הנה"י שלהם, אותם העטרות שיש להם לתת לז"א, שהם המוחין שלו, כמו כל שאר נתינת המוחין שנותן פרצוף

עליון לתחתון. ובשעה שאו"א נותנין הם המוחין לז"א בלא התחלקות אחר, אז המלכות שלהם מלבשת הצלם שלו, והחלק התח תון שלה נעשה בו פנימיים, ושני החלקים העליונים – מקיפים, והיא נקראת תבונה ראשונה. וכשההדרגה גורמת שתהיה ההתחלקות הנוסף, אז ישראל סבא ותבונה הם נותנין המוחין לז"א, במלכות שלהם, ומלכות שלהם נקראת יסו"ת שניים, והם מלבישים צלם דז"א כסדר הנ"ל. ואלו נקראים שני גדלות – ראשונה ושניה, ראשונה – כשמקבל מיסו"ת. שניה – כשמקבל מאו"א בלא התחלקות הנ"ל, שהוא כח יותר גדול הרבה

ABBA e IMMA è necessario che si rivestano secondo la loro MALCHUT, che è chiamata poi la loro NEZACH- HOD-YESOD, ed esse sono gli ornamenti che danno allo ZEIR ANPIN, in quanto essi sono i suoi cervelli, come tutto il resto dei cervelli che danno il PARSUF superiore e inferiore. Nell’ora che ABBA e IMMA danno tali cervelli che danno il PARSUF Superiore e Inferiore. E nel momento in cui ABBA e IMMA sono i cervelli dello ZEIR ANPIN, senza ulteriore separazione, allora la loro regalità riveste l’Immagine che è in loro, e divide il mondo inferiore in cui non sono create interiorità, e i due campi superiori, si sovrappongono, ed è chiamata ISRAEL SABA l’Israele Antico e la TEVUNAH RISHONAH- l’Intelligenza, secondi e essi rivestono l’Immagine dello ZEIR ANPIN secondo l’ordine , e sono chiamati i due livelli di maturità, , il primo e il secondo. Il Primo che prende da ISRAEL SABA e dalla TEVUNAH, il secondo che prende da ABBA e IMMA senza la divisione, che è una forza ulteriore di maturazione.

Porta 130

נוקבא יש לה בנין בפני עצמו, בסוד מוחיה, לפי מה שיש להם לתקן כל מדרגותיה, אלה בחסדים, ואלה בגבורות, לפי מה שהיא צריכה להיות דין, אבל ממותק, שיכול לקבל החסדים

מן הז"א

La NUKBA (Femmina) ha figli di fronte a se stessa, nel segreto dei suoi cervelli, poiché ciò che hanno per restaurare tutti i gradini, solo nelle SEFIROT della parte di HESED, ma nelle SEFIROT dalla parte di GEVURAH, poiché essa ha necessità di essere il Giudizio (DIN) , che può accogliere le dimensioni della HESED dallo ZEIR ANPIN.


Porta 131


העולמות נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגתם, כי הלא לכך ירדו מתחלת ירידתם בזמן השבירה – כדי שיעלו מעט מעט, עד שיחזור הכל למדרגה השלמה כקודם השבירה. ועכשיו יש עליה וירידה לפי הזמנים, להנהיג העולמות בהנהגה הצריכה של תוספת וחסרון, מה שצריך לפי הענין ההוא

I Mondi sono stati creati secondo un sentiero che sale al proprio livello, perché discesero all’inizio nel momento della rottura dei Vasi, in modo da risalire poco a poco. Finché non ritorneranno tutti i livelli alla completezza precedente alla Rottura dei Vasi. E ora c’è la salita e la discesa secondo i loro tempi., per guidare i mondi alla al completamento e alla mancanza, ciò che è necessario per questa sequenza.


Porta 132

שם המאציל ית"ש חק אחד, שיהיה מציאות הנבראים עומד בלא שינוי, ואף על פי כן נשמתם תהיה נוספת בהם, ומקבלים מעלה יתירה, וגופם לא ישתנה, והוא ענין הנפש היתרה שניתנת באדם. ולכן גם למעלה בספירות שם זה הענין – שיהיה החיצוניות שלהם, שהוא שורש הגוף באדם, מקבל פנימיות, חוץ ממה שמגיע לו לפי ענינו, וזה נקרא לו עליה. כי עד שמקבל זה שראוי לו – נקרא הגדלה ושלמות, ומ ה שהוא למעלה מזה – הוא עליה. ויש כמה סדרים כאלה, שבזה תלוי מציאות תוספת הזמנים, כמו חול ושבת, ושאר ימי הקדושה

L’Emanatore Benedetto Sia il Suo Nome, ha dato una legge unica, che sarà l’essenza con cui gli esseri creati sussistono, senza cambiamento, nonostante ciò la oro Anima Superiore (NESHAMAH) sarà aggiunta in loro, e vi sarà una successiva salita, e i loro corpi non cambieranno; tale è il fatto della Anima Ulteriore che viene aggiunta all’uomo (nello Shabat). Perciò anche in alto nelle Sefirot lì è tale fatto che saranno le forze esterne a loro, Questa è la radice del corpo dell’Uomo, che accetta la sua parte interna, e fuori da ciò perviene secondo il proprio fatto, e questo è chiamato “salita”. Poiché fino a che non accoglie ciò che è a lui opportuno,è chiamata maturità e completezza. Ed è la salita , che ha in sé parecchi i ordini, e in ciò dipende l’essenza dell’aggiunta dei tempi, come i giorni HOL e lo SHABAT, e il resto dei giorni santi.


Porta 133

מה שמקבל הז"א אפילו הגדלות ב' – אינו נקרא עליה לו, אלא מה שיעלה אחר כך – זה נקרא עליה

Ciò che riceve lo ZEIR ANPIN nei due gradi di maturità, non si chiama salita, ma è ciò che salirà dopo di questo che uno chiama salita.

Porta 134

נוקבא צריכה ליתקן מן הז"א לפי הדרכים הצריכים לה – להיות בה עבודת התחתונים, והיינו לקבל מאחוריו, ולקבל מפניו מן החזה ולמטה, מן החזה ולמעלה. הם כולם מצבים אליה שונים, לעלות ולרדת לפי מעשה התחתונים

La NUKBA è necessario che abbia il TIKUN dallo ZEIR ANPIN, secondo i sentieri a lei necessari, per essere in ciò l’opera della Preghiera degli esseri inferiori, cioè accogliendo da loro indietro e accogliendo davanti a loro sia dal basso, sia anche dall’alto. Essi sono tutte situazioni diverse, per salire e discendere secondo l’opera delle creature inferiori.

Porta 135

זיווג אב"א – סודו התלהטות של גבורות, שמתלהטים ומתדבקים אלה באלה, והפנים אין להם פעולה ושליטה, ואינם פונים להאיר זה לזה. ואז מתגבר השפע הצריך לרדת, אפילו באותו הזמן, מתגבר דרך ההתלהטות ההיא. וצריך לזה הנסירה, שהוא להניח כל הגבורות לנוק', ולהשלים הזכר במדרגותיו, למתקה ולתקנה

L’accoppiamento di ABBA e IMMA, ha il suo segreto delle Fiamme della GEVURAH, che ardono e aderiscono l’una con l’altra, e di fronte non hanno azione e governo. E non hanno illuminazione l’una con l’altra. Allora si rafforza l’Emanazione di Luce che necessariamente discende, persino nello stesso momento,. Si rafforza il sentiero delle Fiammelle. Ed è necessario per questo la loro rimozione, che è il riporre tutte le Forze della GEVURAH in NUKBA, e completare il maschio nei suoi livelli, per addolcirla e per ripararla.

Porta 136

סוד הזיווג תלוי בשליטת היחוד, שמתדבקים ממש כלי הז"א וכלי הנוק', להחשב כאחד ממש, כמו הפנימיות שכבר הוא אחד, וזהו, "והיו לבשר אחד". מתחיל מזיווג הנשיקין, שהוא חיבור הרוחין ביחד, שהוא הפנימיות, המתחזק בסוד היחוד, עד שמתדבקין גם החיצוניות. אך זה לא נעשה אלא כשיהיה השלמות בין בז"א בין בנוק', דהיינו שלמות הז"א

– שיהיה שלם בכל מוחיו, ונקשרים בו כל העליונים להעטירו, ונוק' – שתהיה שלמה בכל מה שהיא נתקנת על ידי התחתונים הנקשרים בה. שלפי שלמות ההכנה כך הוא שלמות הזיווגים, והיינו או להיות בסוד יש ראל ורחל, או בשאר הענפים שלהם, בחינות הזכרים והנוקבין

Il segreto dell’accoppiamento dipende dal governo della Unificazione, che addolcisce naturalmente i vasi dello ZEIR ANPIN e i Vasi della NUKBA. Per essere pensati come un unico. Come un interno che sia Unico, e questo è quel che dice la Torah “e saranno un’unica carne”. Dall’inizio dall’accoppiamento dei baci, ed è il collegamento dei respiri insieme, che è l’intimità, che fa rafforzare nel segreto dell’Unificazione. Finché non aderiscano anche le forze esterne, ma questo viene fatto sono quando vi sarà la completezza fra ZEIR ANPIN e NUKBA cioè la loro perfezione, che si completino nei loro cervelli, e vi si colleghino tutti gli Esseri Superiori nei loro ornamenti, e la NUKBA che sarà completa, in ogni cosa che venga restaurata dall’azione delle creature inferiori, che vi si colleghino. Poiché nel completamento di tale preparazione c’è la perfezione degli accoppiamenti. Cioè nel segreto di ISRAEL e RACHEL, o gli altri loro rami, che sono aspetti maschili e femminili.

Porta 137

השכינה – ממנה מתפשטים כל העולמות התחתונים, עם כל עניני העבודה הנמצאת בהם, דהיינו המלאכים והנשמות. המלאכים – להוציא מצות השכינה לפועל, והנשמות – לעבוד את הקב"ה בבחירתם. ועל כן נקרא שאינה שלמה, שתוכל להזדווג, אלא כהיות נכללים בה כל ענפיה אלה לפי ענינם. ואז מכח שניהם נעשה הזיווג מכל העולמות מתוקנים

La SHEKHINAH da cui si propagano tutti i mondi inferiori, con tutti i fatti di Servizio divino che sono in essi, cioè gli Angeli e Le Anime Superiori. Gli Angeli, per fare uscire le MIZVOT della SHEKHINAH dalla potenza all’atto. Le Anime Superiori, per Servire il Santo Benedetto Egli Sia nelle proprie scelte. Perciò è chiamata che non ha perfezione, in quanto può accoppiarsi, .Ma essendo raccolti in essa tutti questi rami solo nelle loro azioni. Allora la dalla Forza di ambedue viene fatto l’accoppiamento di tutti i mondi che siano restaurati.

Porta 138

סדר הזיווג הוא – שבהיות הנוק', שהיא השכינה, נכללת מכל העולמות התחתונים, מתוקנים כראוי בכל מה שצריך להם, בהפרדת הס"א, והתקנם זה בזה בכל סדריהם הטובים – אז תזדמן הנוקבא לז"א, והוא יתחבר עמה. ואז יתן לה כח אחד שנקרא רוח דשבק בה בעלה. 59 ובכחו תעלה מיין נוקבין, שהוא מה שהיא ממשכת, יהיה גילוי אור חדש, או יהיה החזרת מה שנתעלם או נתקלקל. וזה תעלה בכח נשמות הצדיקים. ואז הז"א מגכיר לה כנגד מה שהיא מעלה ממש – שפע חדש, שהוא מיין דכורין. וזה מה שיורד אחר כך לעולם, מתפשט למשרתים, ומשם למטה עד עולם העשייה, ומשם יוצא לפועל

L’ordine dell’accoppiamento avviene in quanto la NUKBA che è la SHEKHINAH, raccoglie da tutti i mondi le creature inferiori, le ripara come è dovuto, in ciò che è necessario a loro, caccia la SITRA ACHRA, e ripara l’uno con l’altro tutti gli ordini delle cose buone e le lascia in essa accoppiare. Allora si incontra la NUKBA con lo ZEIR ANPIN. Ed egli si accoppia su di lei. Allora gli dà a lei una Forza unica che si chiama RUACH che lo lascia coniugarsi con lei. E nella sua forza fa risalire le acque femminili, che è continua. Sarà allora la rivelazione di una Luce Nuova, o sarà il ritorno di ciò che si è nascosto o danneggiato. Questo salirà in forza delle Anime dei Giusti, allora lo ZEIR ANPIN si rafforza poiché è l’Alto, la nuova Emanazione di Luce, che è l’acqua maschile. Che discende allora perpetuamente, si propaga a coloro che lo servono, da lì in basso fino al Mondo dell’Azione, e da lì esce in Atto.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן. כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו. חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו. חלקי ה' אמרתי לשמור דבריך

Benedetto Hashem Amen veAmen.

Perché la parte di HaShem è con Lui e Yaacov protegge il suo retaggio. Ecco le parti del Sign-ore dice la mia anima

Perciò Egli la protegge.

Le Parti di HaShem ho detto, per custodire le Sue parole.